Ružomberok, dňa 17. februára 2020 – Kandidáti OKS na kandidátnej listine SaS Juraj Petrovič a Radovan Kazda dnes podali na ministerstvo vnútra podnet na preverenie možného porušenia zákona o volebnej kampani politickými stranami SMER-SD a SNS. 

“K porušeniu zákona o volebnej kampani môže podľa nášho názoru prísť v súvislosti so schvaľovaním vládnych návrhoch zákonov o tzv. 13. dôchodku, o zvýšení prídavkov na deti a o zrušení diaľničných známok. Máme podozrenie, že v súvislosti s touto aktivitou môže prísť k porušeniu ustanovení § 3 ods. 1 a ods. 2 a § 15 ods. 1 zákona o volebnej kampani, ktoré hovoria o limite výdavkov na volebnú kampaň, povinnosti uhrádzať náklady na kampaň z transparentného účtu a označovať v kampani jej objednávateľa a dodávateľa,” vysvetľuje podpredseda OKS Juraj Petrovič. 

Vláda na svojom zasadnutí dňa 12. februára 2020 schválila návrhy na zvýšenie prídavkov na deti na dvojnásobok, na zavedenie vyplácania 13. dôchodku a na zrušenie diaľničných známok. Všetky tri návrhy by NR SR mala prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní už zajtra. Náklady týchto opatrení nie sú presne vyčíslené, ale môžu dosiahnuť 300 až 400 miliónov eur už v tomto kalendárnom roku a v nasledujúcich rokoch budú náklady ešte vyššie.

Podľa § 2 ods. 1 zákona o volebnej kampani Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia,2) koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu.“ 

“Predmetné návrhy zákonov neboli súčasťou programového vyhlásenia vlády, vláda ich dlhodobo nepripravovala, neprešli riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, majú byť schválené tesne pred voľbami v skrátenom legislatívnom konaní, majú výrazný nepriaznivý vplyv na verejné financie a sú prezentované ako súčasť volebnej kampane strán SMER-SD a SNS. Vzhľadom na uvedené máme podozrenie, že schvaľovanie týchto troch návrhov zákonov nemožno považovať za bežný legislatívny proces, ale za aktivitu v rámci volebnej kampane strán SMER-SD a SNS. Ide evidentne o činnosť, za ktorú sa bude platiť úhrada vo forme zvýšených výdavkov verejných rozpočtov,” upozorňuje zakladajúci člen OKS Radovan Kazda.

“Limit nákladov politickej strany na kampaň pri voľbách do NR SR je 3 milióny eur.  Náklady na úhradu uvedenej predvolebnej aktivity strán SMER-SD a SNS budú len v tomto roku zhruba stonásobne vyššie, ako je zákonom stanovený limit pre výdavky na kampaň politickej strany. Domnievame sa, že do nákladov je potrebné započítať aj náklady, ktoré tieto opatrenia budú mať v nasledujúcich rokoch,” uvádza Juraj Petrovič. Za prekročenie limitu má strana dostať pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročila prípustnu sumu nákladov. 

Juraj Petrovič a Radovan Kazda namietajú, že SMER-SD a SNS mohli porušiť aj ďalšie ustanovenia zákona o volebnej kampani, a to tým, že úhrada nákladov na túto formu ich volebnej kampane nebude uhradená z ich transparentných účtov, ako to predpokladá zákon, ale pôjde o prostriedky, ktoré sú vedené na účtoch štátu, Sociálnej poisťovne a Národnej diaľničnej spoločnosti, čím podľa ich názoru môže prísť k porušeniu zákonom stanovenej povinnosti. Za toto porušenie zákona hrozí strane pokuta od 10 do 100 tisíc eur. 

Posledné možné porušenie zákona o volebnej kampani sa podľa Petroviča a Kazdu týka povinnosti uvádzať na všetkých spôsoboch vedenia volebnej kampane údaje o objednávateľovi a dodávateľovi. “Uvedený spôsob vedenia volebnej kampane neobsahuje zákonom stanovené údaje o objednávateľovi a dodávateľovi,” upozorňuje Radovan Kazda. Aj za porušenie tohto ustanovenia hrozí politickej strane pokuta od 10 do 100 tisíc. 

“Žiadame ministerstvo vnútra, aby prešetrilo podozrenie, že politické strany SMER-SD a SNS  vyššie spomínanou aktivitou porušili namietané ustanovenia zákona o volebnej kampani a v prípade, že zistí, že sa tieto strany dopustili správneho deliktu, udelilo im pokutu v súlade so zákonom,” uzatvára Juraj Petrovič.

Súvisiace informácie:

Podnet na ministerstvo vnútra (formát PDF)

Comments

Komentáre