Stanovy OKS

(1) Názov politickej strany je Občianska konzervatívna strana, jej skratka je OKS.

(2) Sídlom strany je Bratislava, Panenská 26, 811 03.

(3) Strana pôsobí na území Slovenskej republiky.

(4) Predmetom činnosti strany je politické pôsobenie v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

(1) OKS je stranou občianskou, demokratickou a konzervatívnou. Ctí si ľudí bez ohľadu na ich vieru, rasu a národnosť. Presadzuje konzervatívne hodnoty západnej civilizácie, vyplývajúce z vnútornej potreby ľudí žiť vo svete, v ktorom platí ako najvyššia hodnota individuálna sloboda, spojená s osobnou zodpovednosťou, ľudskou dôstojnosťou a vedomím záväznosti voči spoločenstvu, v ktorom človek žije.

(2) Cieľom činnosti OKS je presadzovať v politickom živote svoje programové ciele a systém tradičných hodnôt, akými sú zásadovosť, pravdivosť, poctivosť, slušnosť, dodržiavanie písaných aj nepísaných záväzkov a pravidiel.

(3) Programovými cieľmi OKS sú:

* presadzovanie konzervatívnych hodnôt v rámci liberálnej parlamentnej demokracie,

* vytváranie a obhajoba slobodnej spoločnosti, pre ktorú sú posvätné individuálna sloboda, súkromné vlastníctvo a slobodný trh,

* vytváranie spoločnosti, základom prosperity ktorej je morálka, každodenné dodržiavanie etických hodnôt a aktívne netolerovanie korupcie, efektívnosť práce, transparentnosť a vyrovnané hospodárenie s verejnými financiami a vytváranie efektívnych, vymáhateľných zákonov,

* obmedzovanie činností a funkcií štátu, ktoré zasahujú do slobody jednotlivcov a ktoré môže lepšie vykonávať trh, rodina alebo občianska spoločnosť,

* vytváranie demokratického právneho štátu rešpektujúceho základné práva a slobody občanov,

* vytváranie systému žičlivého pre dlhodobý ekonomický rozvoj (znižovanie daní a odvodov, jasné vlastnícke vzťahy, prehľadné a jednotné pravidlá pre všetkých konkurentov na trhu, podstatné zníženie úlohy verejnej správy a miery prerozdeľovania prostriedkov v ekonomike, priaznivé podnikateľské prostredie),

* vytváranie sociálneho systému, založeného na osobnej zodpovednosti, dobrovoľných formách solidarity a adresnosti použitia verejných zdrojov, v dôchodkovom a zdravotnom systéme prenesenie váhy na súkromný pilier,

* vytváranie spoločnosti občanov, presadzujúcich nielen svoje individuálne, ale v rozmanitých združeniach aj spoločné záujmy,

* vytváranie spoločnosti s efektívnou verejnou správou a podstatnou decentralizáciou verejných prostriedkov, s maximálnou mierou fungujúcich samosprávnych a autonómnych princípov, rešpektujúcich zásadu subsidiarity, a to ako v oblasti verejnej správy, tak aj školstva, vedy, kultúry, viery, menšinových a etnických vzťahov,

* vytváranie efektívneho decentralizovaného pluralitného zdravotníctva a školstva s možnosťou výberu poskytovateľa,

* vytváranie národnej identity na základe sebavedomého partnerstva, založeného na rozvoji vlastnej vzdelanosti a kultúrnosti,

* presadzovanie politiky, ktorá vychádza z toho, že Slovensko má byť spoločnou vlasťou všetkých občanov,

* budovanie bezpečnosti, založenej na vedomí spoločných práv a povinností štátov, združených v NATO,

* presadzovanie zmien smerujúcich k premene Európskej únie na spoločenstvo štátov dobrovoľne spolupracujúcich na báze vzájomnej výhodnosti a prijímajúcich všetky rozhodnutia konsenzom, obmedzovanie byrokracie, regulácií a centralizácie rozhodovania v EÚ.

(1) Členom strany sa môže stať občan SR, ktorý dosiahol vek 18 rokov, je plne spôsobilý na právne úkony, súhlasí s programom a politikou strany, je pripravený plniť si povinnosti člena strany, nie je členom inej politickej strany alebo hnutia a nie sú dôvody na odmietnutie jeho členstva podľa odseku 4. Členom strany sa za splnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety môže stať aj občan iného štátu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

(2) Uchádzač o členstvo, ktorý spĺňa podmienky stanovené v odseku 1, predloží písomnú a vlastnoručne podpísanú prihlášku predsedovi územne príslušného regionálneho združenia alebo Ústrednej kancelárii. Územne príslušným sa rozumie regionálne združenie pôsobiace v mieste trvalého bydliska uchádzača o členstvo. V odôvodnených prípadoch môže byť za územne príslušné považované aj regionálne združenie pôsobiace v mieste prechodného bydliska, v mieste pracoviska alebo v mieste štúdia uchádzača o členstvo.

(3) O vzniku členstva v strane rozhoduje ako príslušný orgán regionálna rada územne príslušného regionálneho združenia. Ak územne príslušná regionálna rada neexistuje, rozhoduje ako príslušný orgán Predsedníctvo. Predsedníctvo môže rozhodnúť aj v prípade, že regionálna rada nerozhodla o uchádzačovi o členstvo do jedného mesiaca od podania prihlášky.

(4) Príslušný orgán je povinný odmietnuť uchádzača o členstvo, ak
a) uchádzač nespĺňa podmienky pre vznik členstva stanovené v odseku 1,
b) uchádzač už bol členom OKS, členstvo mu zaniklo a Predsedníctvo nevyslovilo súhlas s jeho novým členstvom,
c) uchádzač nespĺňa morálne kritéria kladené na zodpovedného a bezúhonného občana,
d) uchádzač bol tajomníkom alebo členom predsedníctva orgánu KSČ alebo KSS od okresného stupňa vyššie, pôsobil ako člen Ľudových milícií, pracovník ŠtB alebo bol vedomým spolupracovníkom ŠtB,
e) členstvo uchádzača v strane by bolo v rozpore so záujmami strany.

(5) Príslušný orgán môže odmietnuť uchádzača o členstvo, ak
a) uchádzač v prihláške uviedol nepravdivé údaje,
b) existujú pochybnosti o poctivosti záujmu uchádzača o členstvo v strane,
c) existujú pochybnosti o tom, že členstvo uchádzača by bolo pre stranu prospešné,
d) existuje iný dôvod pre neprijatie uchádzača za člena.

(6) Ak príslušný orgán neodmietne uchádzača o členstvo podľa odseku 4 alebo 5, rozhoduje o jeho prijatí za člena strany. Uchádzač je prijatý za člena strany, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušného orgánu. Členstvo v strane vzniká dňom rozhodnutia príslušného orgánu.

(7) Príslušný orgán je povinný uchádzača o svojom rozhodnutí informovať. Ak o prijatí alebo odmietnutí uchádzača o členstvo rozhodlo Predsedníctvo, nemôže už vo veci rozhodovať regionálna rada.

(8) Po prijatí do strany je člen zaregistrovaný v regionálnom združení a zaevidovaný v Centrálnej evidencii strany.

(9) Každý člen musí byť registrovaný práve v jednom regionálnom združení.

(10) Predsedníctvo môže vzniesť námietku proti prijatiu uchádzača za člena strany regionálnou radou, ak sa prijatie neuskutočnilo v súlade s týmito Stanovami. Námietku môže vzniesť do dvoch mesiacov od prijatia člena. O námietke rozhodne Rozhodcovská komisia do troch mesiacov od podania námietky. Ak Rozhodcovská komisia konštatuje, že prijatie za člena nebolo v súlade so Stanovami, považuje sa rozhodnutie o prijatí za člena za neplatné dňom rozhodnutia Rozhodcovskej komisie.

(1) Člen strany má v súlade s týmito Stanovami právo:
a) hlasovať, slobodne vyjadrovať a obhajovať svoj názor v orgánoch strany, ktorých je členom,
b) voliť a byť volený do orgánov strany, ak ide o člena s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
c) uchádzať sa o kandidatúru a navrhovať kandidátov OKS pri voľbách do zastupiteľských zborov, politických a štátnych funkcií,
d) predkladať orgánom strany návrhy, sťažnosti a pripomienky a byť vyrozumený o ich riešení,
e) byť informovaný o činnosti orgánov strany a o dôležitých otázkach, týkajúcich sa strany,
f) odvolať sa proti rozhodnutiu orgánu strany, ktoré sa týka jeho osoby, na Rozhodcovskú komisiu,
g) požiadať o pozastavenie členstva.

(2) Člen strany je povinný:
a) aktívne sa podieľať na činnosti strany, presadzovať program a politiku strany, zúčastňovať sa na práci všetkých orgánov, ktorých je členom,
b) dodržiavať Stanovy strany, rešpektovať a plniť rozhodnutia príslušných orgánov strany,
c) zdržať sa takého konania, ktoré by poškodilo záujmy a dobré meno strany,
d) platiť členské príspevky v stanovenej výške a lehotách,
e) zúčastniť sa preregistrácie členov strany, ak o jej vykonaní rozhodne Republiková rada,
f) bezodkladne oznamovať Ústrednej kancelárii zmeny údajov, ktoré sú o členoch evidované.

(1) Členstvo zaniká:
a) doručením písomného oznámenia o vystúpení zo strany Ústrednej kancelárii,
b) úmrtím člena alebo právoplatným rozhodnutím o jeho vyhlásení za mŕtveho,
c) právoplatným rozhodnutím o strate alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
d) vstupom do inej politickej strany alebo hnutia,
e) kandidatúrou vo voľbách za iný politický subjekt alebo ako nezávislý kandidát bez súhlasu orgánu, v ktorého právomoci je kandidatúru schváliť,
f) nezaplatením členského príspevku ani v lehote určenej vo výzve Predsedníctva na dodatočné zaplatenie s upozornením, že v dôsledku nezaplatenia členského príspevku v tejto lehote zanikne členovi členstvo,
g) nevykonaním preregistrácie v termíne a spôsobom, o ktorých rozhodla Republiková rada,
h) vylúčením zo strany.

(2) Zánik členstva podľa odseku 1 písm. a) až g) konštatuje Predsedníctvo.

(3) Predsedníctvo môže vylúčiť člena zo strany, ak člen
a) závažným spôsobom porušil povinnosti člena strany, Stanovy strany alebo rozhodnutia orgánov strany,
b) svojim konaním poškodil záujmy alebo dobré meno strany,
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
d) hrubo porušil povinnosti pri hospodárení s majetkom strany, e) zneužil stranícku alebo verejnú funkciu,
f) vo svojej prihláške zámerne uviedol nepravdivé údaje, ktoré mohli mať vplyv na rozhodovanie o jeho prijatí.
Člen je vylúčený, ak za jeho vylúčenie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Predsedníctva.

(4) Člen, ktorému členstvo zaniklo vylúčením zo strany alebo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) až g) musí byť o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Takýto člen má právo sa proti rozhodnutiu o vylúčení alebo konštatovaniu zániku členstva odvolať k Rozhodcovskej komisii do 15 dní od doručenia informácie. Rozhodcovská komisia o odvolaní rozhodne do troch mesiacov od podania odvolania. Až do rozhodnutia Rozhodcovskej komisie má takýto člen pozastavené členstvo.

(5) Ak došlo k zániku členstva, nové členstvo je podmienené súhlasným stanoviskom Predsedníctva.

(6) Člen má právo v odôvodnených prípadoch požiadať Predsedníctvo o pozastavenie svojho členstva v strane. Ak je dôvodom žiadosti nástup do funkcie alebo zamestnania, ktoré sú nezlučiteľné s členstvom v politickej strane alebo hnutí, Predsedníctvo musí žiadosti vyhovieť. Ak bolo členstvo pozastavené na dobu určitú, je automaticky obnovené uplynutím tejto doby. Člen môže kedykoľvek zrušiť pozastavenie svojho členstva písomným oznámením Ústrednej kancelárii.

(7) Predsedníctvo môže členovi pozastaviť členstvo, ak voči nemu bolo vznesené obvinenie zo spáchania úmyselného trestného činu, a to až právoplatnosti rozhodnutia o obvinení.

(8) Člen s pozastaveným členstvom nemá práva a povinnosti člena strany s výnimkou povinnosti zdržať sa takého konania, ktoré by poškodilo záujmy a dobré meno strany.

(1) Sympatizantom OKS môže byť každý, kto dovŕšil 15 rokov, sú mu blízke program a politika OKS a nie je členom žiadnej politickej strany.

(2) Evidenciu sympatizantov OKS vedie Ústredná kancelária.

(1) Ústredná kancelária vedie evidenciu členov a sympatizantov OKS, ktorá je súčasťou Centrálnej evidencie OKS. Evidencia členov strany obsahuje údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva a ďalšie údaje podľa Dokumentačného poriadku strany.

(2) Záväzný vzor prihlášky schvaľuje Republiková rada.

(3) Preregistrácia je postupom na zisťovanie aktuálneho stavu členov strany. Preregistrácia sa uskutočňuje na základe rozhodnutia Republikovej rady.

(1) Na regionálnej úrovni sú orgánmi strany regionálny snem, predseda regionálneho združenia a regionálna rada.

(2) Na celoštátnej úrovni sú orgánmi strany Republikový snem, Republiková rada, predseda strany, Predsedníctvo, Rozhodcovská komisia a Kontrolná komisia.

(3) Poradným orgánom Predsedníctva je Programová rada.

(4) Republiková rada môže rozhodnúť o vytvorení ďalších poradných orgánov strany a schváliť ich štatúty.

(1) Ak tieto Stanovy neurčujú inak, funkčné obdobie volených orgánov strany je dvojročné a končí sa zvolením nových orgánov. Riadne voľby orgánov strany sa uskutočnia vždy na prvom Republikovom sneme po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, na prvej Republikovej rade po tomto Republikovom sneme a na regionálnych snemoch, ktoré sa konajú v súvislosti s týmto Republikovým snemom, a to bez ohľadu na to, či už uplynulo funkčné obdobie predchádzajúcich orgánov.

(2) Členstvo v orgáne zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia orgánu,
b) zánikom členstva v strane,
c) odstúpením z funkcie,
d) odvolaním z funkcie.

(3) Ak tieto Stanovy neurčujú inak, člena orgánu strany môže orgán, ktorý ho do funkcie zvolil, odvolať z funkcie pred skončením funkčného obdobia orgánu v prípade, ak tento člen orgánu
a) nevykonáva svoju funkciu zodpovedne,
b) stratil dôveru orgánu, ktorý ho do funkcie zvolil,
c) sa dopustil konania, pre ktoré môže byť zo strany vylúčený.
Člen orgánu je odvolaný, ak za jeho odvolanie z funkcie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušného orgánu.

(4) V prípade, že členovi orgánu strany zanikne členstvo v strane, odstúpi zo svojej funkcie alebo je z nej odvolaný, uskutočnia sa na uvoľnené miesto v orgáne, ktorý je na to podľa stanov oprávnený, mimoriadne voľby. Funkčné obdobie člena orgánu zvoleného v mimoriadnych voľbách končí najbližšími riadnymi voľbami orgánu.

(1) Regionálne združenie je základnou organizačnou jednotkou strany. Pôsobí na území vyššieho územného celku. Tvoria ho členovia strany, ktorí sú v ňom registrovaní. Regionálne združenie na vymedzenom území vyvíja politickú činnosť a po zaregistrovaní Predsedníctvom má právo konať v mene strany v rozsahu vymedzenom týmito Stanovami a právo vlastného hospodárenia v rozsahu vymedzenom týmito Stanovami a Hospodárskym poriadkom strany.

(2) Regionálne združenie vzniká zaregistrovaním Predsedníctvom. Podmienkou zaregistrovania je žiadosť o zaregistrovanie regionálneho združenia, ktorej prílohou je uznesenie ustanovujúceho regionálneho snemu a mená funkcionárov regionálneho združenia. Dokladom o registrácii regionálneho združenia je licencia, ktorú vydáva Predsedníctvo.

(3) Regionálne združenie zaniká zrušením registrácie a odobratím licencie rozhodnutím Republikovej rady.

(4) Orgánmi regionálneho združenia sú regionálny snem, predseda regionálneho združenia a regionálna rada.

(5) Regionálny snem je najvyšším orgánom regionálneho združenia. Delegátmi regionálneho snemu sú všetci členovia regionálneho združenia. Riadny regionálny snem zvoláva predseda regionálneho združenia najmenej raz za dva roky.

(6) Mimoriadny regionálny snem môže zvolať regionálna rada. Predseda regionálneho združenia je povinný zvolať mimoriadny regionálny snem, ak ho o to požiada najmenej jedna tretina členov regionálneho združenia. Ak predseda regionálneho združenia nezvolá mimoriadny regionálny snem do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho zvolanie, zvolá ho predseda strany. (7) Úlohou regionálneho snemu je najmä:
a) určovať ciele politiky strany v regióne,
b) schvaľovať správu predsedu regionálneho združenia o činnosti regionálneho združenia,
c) určiť počet podpredsedov regionálneho združenia a členov regionálnej rady,
d) zvoliť predsedu, podpredsedu (podpredsedov), tajomníka regionálneho združenia a v prípade potreby ďalších členov regionálnej rady,
e) zvoliť delegátov Republikového snemu za regionálne združenie a ich náhradníkov a určiť ich poradie,
f) zvoliť členov Republikovej rady za regionálne združenie a ich náhradníkov a určiť ich poradie,
g) schváliť kandidátov strany do volieb orgánov samosprávy vyšších územných celkov a samosprávy obcí a určiť ich poradie.

(8) Predseda regionálneho združenia je najvyšším predstaviteľom strany v regióne, zodpovedá za jej činnosť, koná v jej mene a zastupuje ju smerom navonok. Zvoláva regionálny snem a regionálnu radu, predsedá im alebo poveruje predsedaním iného člena, predkladá regionálnemu snemu správu predsedu o činnosti regionálneho združenia.

(9) Regionálna rada riadi činnosť regionálneho združenia v období medzi zasadnutiami regionálneho snemu. Skladá sa z predsedu, podpredsedu (podpredsedov), tajomníka a v prípade potreby ďalších členov regionálnej rady, volených regionálnym snemom. Regionálna rada sa schádza podľa potreby, spravidla raz za tri mesiace, zvoláva ju predseda regionálneho združenia. Predseda je povinný zvolať do 14 dní zasadnutie regionálnej rady, ak ho o to požiada aspoň jedna tretina členov regionálnej rady. Ak tak neurobí, zvolá zasadnutie regionálnej rady predseda strany.
Úlohou regionálnej rady je najmä:
a) riadiť činnosť regionálneho združenia,
b) prijímať nových členov,
c) rozhodovať o vytvorení a rozpustení miestnych klubov v územnej pôsobnosti regionálneho združenia,
d) schváliť kandidátov strany do volieb orgánov samosprávy vyšších územných celkov a samosprávy obcí a určiť ich poradie, ak tak už neurobil regionálny snem.

(10) Podpredseda regionálneho združenia zastupuje predsedu regionálneho združenia. Ak má regionálne združenie viac podpredsedov, zastupujú predsedu v rozsahu jeho poverenia.

(11) Tajomník regionálneho združenia vedie dokumentáciu regionálneho združenia a zodpovedá za hospodárenie regionálneho združenia.

(12) Ak na území vyššieho územného celku nie je vytvorené regionálne združenie alebo nie sú riadne zvolené jeho orgány, môže Predsedníctvo poveriť niektorého člena vedením regionálneho združenia a vymedziť mu rozsah právomocí. Funkčné obdobie povereného predsedu regionálneho združenia končí rozhodnutím Predsedníctva o odobratí poverenia alebo zvolením predsedu regionálneho združenia regionálnym snemom.

(13) Miestny klub združuje členov a sympatizantov OKS v obci alebo v inak vymedzenom územnom celku menšom ako vyšší územný celok. O jeho vytvorení rozhoduje regionálna rada na žiadosť najmenej troch členov alebo sympatizantov OKS. Regionálna rada v rozhodnutí určí územnú pôsobnosť, právomoci a štruktúru funkcionárov miestneho klubu. Dokladom o registrácii miestneho klubu je licencia, ktorú vydáva Predsedníctvo na základe žiadosti regionálnej rady. Miestny klub si volí svojho predsedu a prípadne aj ďalších funkcionárov. Právo voliť a byť volený za funkcionárov miestneho klubu a hlasovať v miestnom klube majú iba členovia strany. Miestny klub zaniká rozhodnutím regionálnej rady o jeho rozpustení alebo rozhodnutím Predsedníctva o odňatí jeho licencie.

(1) Republikový snem je najvyšším orgánom strany, zloženým z delegátov, ktorými sú členovia Republikovej rady a delegáti zvolení regionálnymi snemami podľa kľúča určeného Predsedníctvom. Predsedníctvo môže rozhodnúť, že delegátmi Republikového snemu budú všetci členovia strany, ktorí sa zaregistrujú ako delegáti.

(2) Riadny Republikový snem zvoláva predseda strany najmenej raz za dva roky. Je povinný zvolať ho do šiestich mesiacov od konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

(3) Mimoriadny Republikový snem zvoláva predseda strany. Je povinný zvolať ho, ak o tom rozhodne Republiková rada alebo ak o to požiada najmenej jedna tretina členov strany. V tom prípade je predseda povinný zvolať Republikový snem do 14 dní od doručenia žiadosti tak, aby sa uskutočnil do 60 dní od jeho zvolania. Ak predseda v určenej lehote nezvolá Republikový snem, môžu Republiková rada alebo títo členovia zvolať Republikový snem sami. Delegátmi mimoriadneho Republikového snemu sú delegáti posledného riadneho Republikového snemu, ak Republiková rada nerozhodne inak.

(4) Republikový snem môže rozhodovať o všetkých záležitostiach strany. Jeho úlohou je najmä:
a) schvaľovať Stanovy strany a ich zmeny,
b) schvaľovať správu predsedu strany o politike strany,
c) voliť predsedu a podpredsedov strany, členov Predsedníctva, Rozhodcovskej komisie a Kontrolnej komisie,
d) určovať počet podpredsedov strany,
e) určovať počet členov Republikovej rady volených regionálnymi snemami a kľúč pre zastúpenie regionálnych združení v nej alebo rozhodnúť o tom, že tento kľúč určí iný orgán,
f) rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení strany, alebo o jej zlúčení s inou stranou, a o spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý by vyplynul z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia strany,
g) rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré podľa zákona a Stanov strany patria do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany.

(1) Republiková rada je najvyšším orgánom strany medzi Republikovými snemami a môže rozhodovať o všetkých záležitostiach strany okrem tých, ktoré sú zákonom, Stanovami alebo uznesením Republikového snemu určené výhradne Republikovému snemu alebo Predsedníctvu.

(2) Členmi Republikovej rady sú:
a) členovia Predsedníctva,
b) predsedovia regionálnych združení,
c) členovia Republikovej rady volení regionálnymi snemami,
d) poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi OKS.

(3) Počet členov Republikovej rady volených regionálnymi snemami a kľúč pre zastúpenie regionálnych združení v Republikovej rade určuje Republikový snem alebo ním určený orgán. Kľúč musí vychádzať z pomeru počtu členov strany registrovaných v jednotlivých regionálnych združeniach a musí pre každé registrované regionálne združenie zabezpečovať okrem predsedu regionálneho združenia aspoň jedného ďalšieho člena Republikovej rady voleného regionálnym snemom. Ak sa zasadnutia Republikovej rady nemôže zúčastniť predseda regionálneho združenia alebo člen zvolený regionálnym snemom, zasadnutia sa zúčastní jeho náhradník zvolený regionálnym snemom podľa určeného poradia.

(4) Republiková rada sa schádza najmenej dvakrát ročne. Zvoláva ju predseda strany. Predseda je povinný zvolať do 14 dní zasadnutie Republikovej rady, ak o tom rozhodne Predsedníctvo alebo ak ho o to požiada aspoň jedna tretina členov Republikovej rady. Ak tak neurobí, môžu Predsedníctvo alebo títo členovia Republikovej rady zvolať jej zasadnutie sami.

(5) Úlohou Republikovej rady je najmä:
a) schvaľovať Hospodársky poriadok strany a jeho zmeny,
b) na návrh predsedu strany zvoliť a odvolať kancelára,
c) zvoliť členov Predsedníctva volených Republikovou radou,
d) schvaľovať kandidátov OKS vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu a ich poradie,
e) rozhodovať o zrušení registrácie regionálneho združenia,
f) určovať minimálnu výšku členských príspevkov,
g) rozhodovať o vykonaní preregistrácie členov strany a jej spôsobe.

(1) Predsedníctvo je výkonným orgánom strany, ktorý riadi činnosť strany v období medzi zasadnutiami Republikovej rady. Predsedníctvo môže rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú zákonom, Stanovami alebo ich vlastným rozhodnutím určené výhradne Republikovému snemu alebo Republikovej rade.

(2) Členmi Predsedníctva sú:
a) predseda strany,
b) podpredsedovia strany a ďalší členovia Predsedníctva volení Republikovým snemom,
c) kancelár,
d) ďalší členovia Predsedníctva strany volení Republikovou radou.

(3) Republikový snem volí najmenej 8 členov Predsedníctva. Počet členov Predsedníctva volených Republikovou radou sa určuje tak, aby celkový počet členov Predsedníctva bol 11.

(4) Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Zvoláva ho predseda strany. Predseda je povinný zvolať zasadnutie Predsedníctva do 7 dní, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov Predsedníctva. Ak tak neurobí, môžu títo členovia zvolať zasadnutie Predsedníctva sami.

(5) Úlohou Predsedníctva je:
a) schvaľovať Štatút Ústrednej kancelárie a Dokumentačný poriadok strany a ich zmeny,
b) rozhodovať o registrácii regionálnych združení a udeľovať a odnímať im licencie,
c) vydávať a odnímať licencie miestnym klubom,
d) rozhodovať o prijatí uchádzačov z tých regiónov, v ktorých neexistuje regionálna rada, alebo regionálna rada nerozhodla o uchádzačovi o členstvo do jedného mesiaca od podania prihlášky, e) schvaľovať rozpočet strany,
f) určiť kľúč pre voľbu delegátov Republikového snemu volených regionálnymi snemami, alebo rozhodnúť, že delegátmi Republikového snemu budú všetci členovia strany, ktorí sa zaregistrujú ako delegáti,
g) na návrh predsedu určovať oblasti pôsobnosti podpredsedov,
h) na návrh predsedu menovať a odvolávať členov Programovej rady,
i) poveriť jedného zo svojich členov konaním v mene strany, ak nie je zvolený predseda strany.

(1) Predseda strany je najvyšší predstaviteľ strany a jej štatutárny orgán, ktorý koná a podpisuje v mene strany. Zodpovedá za politiku a činnosť strany.

(2) Úlohou predsedu strany je najmä:
a) konať v mene strany vo veciach politických, majetkových, hospodárskych i pracovnoprávnych,
b) zvolávať zasadnutia Republikového snemu, Republikovej rady a Predsedníctva a predsedať im alebo poveriť predsedaním iného člena Predsedníctva,
c) predkladať Republikovému snemu správu predsedu strany o politike strany,
d) predkladať Republikovej rade návrh na voľbu a odvolanie kancelára,
e) koordinovať činnosť podpredsedov strany a navrhovať Predsedníctvu oblasti ich pôsobnosti,
f) predkladať predsedníctvu návrh voľbu a odvolanie členov Programovej rady,
g) menovať a odvolať pokladníka strany, ktorý zodpovedá za hospodárenie strany.

 

(1) Podpredsedovia strany vykonávajú svoje funkcie v oblastiach určených Predsedníctvom na návrh predsedu strany.

(2) Podpredsedovia zastupujú predsedu na základe jeho poverenia a v ním určenom rozsahu.

(1) Kancelára volí a odvoláva Republiková rada na návrh predsedu strany.

(2) Kancelár zodpovedá za činnosť Ústrednej kancelárie strany, organizačne zabezpečuje zasadnutia Republikového snemu, Republikovej rady a Predsedníctva a realizáciu ich uznesení.

(1) V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany ako štatutárny orgán, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany alebo skratke strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis. Ak nie je riadne zvolený predseda strany, koná v mene strany v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom ako predseda strany člen Predsedníctva strany poverený Predsedníctvom.

(2) V hospodárskych veciach majú okrem predsedu strany právo konať a podpisové právo aj kancelár a podpredseda strany poverený predsedom. Obaja konajú samostatne a podpisujú rovnakým spôsobom ako predseda.

(3) Predseda regionálneho združenia koná v mene strany vo veciach politických, ktoré sú v kompetencii regionálneho združenia na území príslušného vyššieho územného celku.

(4) Iné osoby sú oprávnené robiť právne úkony v mene strany na základe plnomocenstva udeleného štatutárnym orgánom strany.

(1) Programová rada je poradný orgán Predsedníctva. Zodpovedá za prípravu odborných stanovísk a návrhov programových dokumentov.

(2) Členov Programovej rady na návrh predsedu strany menuje a odvoláva Predsedníctvo.

(3) Členmi Programovej rady môžu byť členovia aj nečlenovia OKS.

(1) Republikový snem môže za osobitné zásluhy o stranu vymenovať člena strany za čestného predsedu.

(2) Čestný predseda sa môže s hlasom poradným zúčastňovať zasadnutí všetkých orgánov strany.

(3) Čestný predseda je vo svojej funkcii bez časového obmedzenia.

(4) Funkcia čestného predsedu je nezlučiteľná s funkciou predsedu a podpredsedu strany.

(1) Rozhodcovská komisia je rozhodcovským orgánom strany. Rozhodcovská komisia má 3 členov, ktorých volí Republikový snem na obdobie štyroch rokov.

(2) Funkcia člena Rozhodcovskej komisie je nezlučiteľná s funkciou člena Predsedníctva, člena Kontrolnej komisie a so zamestnaneckým pomerom so stranou alebo s právnickou osobou založenou stranou.

(3) Rozhodcovská komisia si zo svojich členov volí svojho predsedu. (4) Úlohou Rozhodcovskej komisie je najmä:
a) rozhodovať o podnetoch a odvolaniach členov strany a orgánov strany v prípadoch určených týmito Stanovami,
b) rozhodovať spory medzi orgánmi strany a členmi strany a medzi orgánmi strany navzájom,
c) na požiadanie orgánov strany podávať záväzný výklad Stanov strany,
d) rozhodovať o súlade vnútorných predpisov strany so Stanovami strany a rušiť tie ich ustanovenia, ktoré nie sú v súlade so Stanovami.

(5) Ak Rozhodcovská komisia nie je zvolená, plní jej úlohy Republiková rada.

(1) Kontrolná komisia je revíznym orgánom strany. Kontrolná komisia má 3 členov, ktorých volí Republikový snem na obdobie štyroch rokov.

(2) Funkcia člena Kontrolnej komisie je nezlučiteľná s funkciou člena Predsedníctva, člena Rozhodcovskej komisie a so zamestnaneckým pomerom so stranou alebo s právnickou osobou založenou stranou.

(3) Rozhodcovská komisia si zo svojich členov volí svojho predsedu.

(4) Kontrolná komisia dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany. Kontroluje hospodársku a správnu činnosť orgánov strany z hľadiska ich súladu so zákonmi, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s týmito Stanovami a s ďalšími vnútornými predpismi strany. Pri zistení nedostatkov ukladá dotknutým orgánom vykonať nápravu.

(5) Ak Kontrolná komisia nie je zvolená, plní jej úlohy Republiková rada.

(1) Ústredná kancelária je výkonnou zložkou strany. Za jej činnosť zodpovedá kancelár.

(2) Ústredná kancelária vedie agendu celoštátnych orgánov strany a poskytuje servis všetkým orgánom strany.

(3) Ústredná kancelária vedie Centrálnu evidenciu OKS, ktorá obsahuje informácie o členoch a sympatizantoch strany, o orgánoch strany a ďalšie informácie týkajúce sa činnosti strany. Podrobnosti o Centrálnej evidencii OKS určuje Dokumentačný poriadok strany.

(4) Ústredná kancelária poskytuje informácie o činnosti strany členom i nečlenom strany, prijíma prihlášky nových členov OKS, eviduje ich a postupuje na vybavenie príslušnej regionálnej rade alebo Predsedníctvu.

(5) Štruktúru a činnosť Ústrednej kancelárie upravuje Štatút, ktorý schvaľuje Predsedníctvo.

(6) Zamestnancov strany do pracovného pomeru prijíma a pracovný pomer s nimi rozväzuje predseda strany.

(1) Jednotlivé orgány si schvaľujú svoj rokovací poriadok, ktorý musí byť v súlade so Stanovami strany. Rokovací poriadok môže určiť spôsob, akým orgán rozhoduje prostredníctvom použitia komunikačných prostriedkov.

(2) Rozhodnutia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány. (3) Zasadnutia orgánov zvoláva spravidla príslušný predseda orgánu. Vedie ich on alebo ním poverený člen orgánu.

(5) Hlasovanie je spravidla verejné, voľba funkcionárov je tajná. V prípade návrhu na tajné hlasovanie sa o spôsobe hlasovania rozhoduje verejným hlasovaním.

(6) Každý prítomný člen orgánu má právo jedného hlasu. Člen Rozhodcovskej komisie a člen Kontrolnej komisie je na zasadnutí Republikového snemu a Republikovej rady vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen Rozhodcovskej komisie alebo Kontrolnej komisie.

(7) Ak tieto Stanovy neurčujú inak, orgán strany je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

(8) Ak tieto Stanovy neurčujú inak, k platnosti rozhodnutia orgánu je potrebné schválenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu.

(9) Písomné pozvánky na rokovania orgánov sa doručujú spravidla elektronickou poštou.

(10) Všetkým delegátom Republikového a regionálneho snemu musí byť odoslaná písomná pozvánka na snem s navrhovaným programom snemu najmenej 14 dní pred jeho konaním.

(11) Republikový a regionálny snem je uznášaniaschopný bez ohľadu na počet prítomných delegátov v prípade, že bola dodržaná 14-dňová lehota na zaslanie pozvánok a do programu snemu neboli doplnené body nad rámec návrhu programu uvedeného v pozvánke. V prípade, že nebola dodržaná 14-dňová lehota na zaslanie pozvánok, je snem uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Ak bola dodržaná 14-dňová lehota, ale do programu snemu sa doplnili body nad rámec návrhu uvedeného v pozvánke, je snem vo vzťahu k týmto bodom uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov.

(12) Zo zasadnutia orgánov strany sa vyhotovujú uznesenia v písomnej forme. Zo zasadnutí Republikového snemu sa vyhotovuje v písomnej forme aj zápisnica.

(1) Strana je samostatná právnická osoba, ktorá zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany nezodpovedajú, ani neručia.

(2) Majetok všetkých organizačných zložiek strany je majetkom strany ako jedinej osoby.

(3) S majetkom strany je ako štatutárny orgán oprávnený nakladať jej predseda, respektíve kancelár a podpredseda strany poverený predsedom.

(4) Regionálne združenia majú vlastné hospodárenie z vlastných zdrojov podľa nimi schváleného rozpočtu.

(5) Príjmy strany tvoria členské príspevky členov strany, dary, príspevky zo štátneho rozpočtu a ďalšie príjmy získané v súlade so zákonom.

(6) Hospodárenie strany sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a Hospodárskym poriadkom, ktorý schvaľuje Republiková rada.

(7) Minimálnu výšku členských príspevkov určuje Republiková rada.

(8) Rozpočet strany schvaľuje Predsedníctvo.

(1) O zrušení strany dobrovoľným zrušením alebo zlúčením s inou stranou môže rozhodnúť Republikový snem rozhodnutím trojpätinovej väčšiny všetkých delegátov Republikového snemu.

(2) Pri zrušení strany v dôsledku zlúčenia s inou politickou stranou alebo hnutím, stáva sa majetok strany vlastníctvom preberajúceho subjektu ako jej právneho nástupcu.

(3) Ak sa strana zrušuje s likvidáciou určí Republikový snem uznesením likvidátora, stanoví postup likvidácie a spôsob naloženia s likvidačným zostatkom.

(1) Návrhy na zmenu a doplnenie Stanov a na schválenie nových Stanov predkladá Republikovému snemu Predsedníctvo, ak si predloženie návrhu nevyhradí Republiková rada.

(2) Každá zmena Stanov vyžaduje schválenie troma pätinami všetkých delegátov Republikového snemu.

(1) Regionálne združenia zaregistrované podľa doteraz platných Stanov sú regionálnymi združeniami aj podľa týchto Stanov. Platnosť doteraz vydaných licencií regionálnych združení zaniká vydaním nových licencií, ktoré vydá Predsedníctvo najneskôr do 30.6.2012.

(2) Miestne kluby zaregistrované podľa doteraz platných Stanov zanikajú 30.6.2012, ak ich existenciu podľa týchto Stanov do tohto termínu nepotvrdí príslušná regionálna rada. Platnosť doteraz vydaných licencií miestnych klubov zaniká schválením týchto Stanov.

(3) Členovia orgánov zvolení podľa doteraz platných Stanov ostávajú vo svojich funkciách až do voľby nových členov orgánov.

(1) Tieto stanovy boli schválené Republikovým snemom OKS dňa 14. apríla 2012. Zmena stanov č. 1 bola schválená Republikovým snemom OKS dňa 22. júna 2019.

(2) Zrušujú sa doterajšie Stanovy Občianskej konzervatívnej strany zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 7.12.2001 (registračné číslo 203/2-2001/07915) v znení zmien stanov zaregistrovaných pod poradovým číslom 1 dňa 16.05.2005, pod poradovým číslom 2 dňa 16.10.2006 a pod poradovým číslom 3 dňa 23.10.2007.