Informácie o spracúvaní osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov sú v súlade s článkom 13 a súvisiacich článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („ďalej len nariadenie GDPR“).

Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad povinne poskytovaných informácií ako aj doplňujúcich informácií o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom Občianska konzervatívna strana, Panenská 671/26, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, číslo registrácie strany: 203/2-2001/07915 (ďalej len „prevádzkovateľ“), s cieľom, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, získali dôveru v zákonnosť spracúvania osobných údajov.

Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom udaje@oks.sk.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkujeme webovú stránku www.oks.sk, prostredníctvom ktorej informujeme o našej činnosti a získavame nových členov a darcov.

Vedieme evidenciu záujemcov o kontaktovanie v súvislosti s Občianskou konzervatívnou stranou (ďalej len „OKS“), jej sympatizantov a darcov, pričom v tejto súvislosti spracúvame aj osobné údaje týkajúce sa predošlého politického pôsobenia osôb.

Spracúvame tiež osobné údaje za účelom zasielania newslettera a iných elektronických správ alebo telefonickej komunikácie s informáciami týkajúcimi činnosti OKS. Takto uskutočňujeme spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu a prostriedkami uvedenými v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

Vedenie databázy záujemcov o kontaktovanie v súvislosti s činnosťou OKS, sympatizantov a darcov strany a pre zaistenie komunikácie o jej činnosti, v súlade s ustanovením článku 9 ods. 2 písm. d) nariadenia GDPR, spracovávame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

  • fyzické osoby: meno a priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, rok narodenia, email, telefónne číslo,
  • právnické osoby: názov spoločnosti, štatutár, IČO, právna forma, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, email, telefónne číslo,

Zasielanie newslettera a iných elektronických správ v nasledovnom rozsahu:

  • emailová adresa.

Osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje sa spracúvajú aj na právnom základe oprávneného záujmu OKS, ktorý spočíva vo vykonávaní politickej činnosti v prospech potenciálnych voličov a kandidátov vo voľbách.

Ako získavame osobné údaje

Prihlásenie na odber newslettera: dotknuté osoby, aby mohli dostávať newsletter a iné elektronické informácie udelia súhlas so spracovaním osobných údajov, kde uvedú emailovú adresu.

Cookies: využívame cookies na sledovanie užívateľského správania, pričom ich používanie sa riadi osobitnými pravidlami na používanie cookies a každý návštevník webovej stránky oks.sk má možnosť prispôsobiť si svoje preferencie udelenia súhlasu. Tento súhlas tiež môže kedykoľvek odvolať.

Ako sa spracúvajú osobné údaje

Informovanie o činnosti OKS

Pre realizáciu a podporu činnosti OKS využívame osobné údaje záujemcov o kontaktovanie, sympatizantov a darcov na ich pravidelné informovanie.

Zasielanie newslettra o činnosti a pripravovaných aktivitách OKS 

Využívame získané osobné údaje od užívateľov na zasielanie informácií o činnosti a pripravovaných aktivitách OKS.

Aké sú Vaše práva ohľadom osobných údajov

V súlade s nariadením GDPR máte možnosť uplatniť si nasledovné práva:

Právo na prístup k údajom

Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.

Právo na opravu údajov  

Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne údaje týkajúce sa ich osoby.

Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby OKS ukončila spracúvanie a vymazala vaše osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené nariadením GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov.

Právo na prenos

Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov:
a)    spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
b)    spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

Práva môžete uplatniť aj prostredníctvom nami poverenej osoby: udaje@oks.sk.

Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Doplňujúce informácie

Neplnenie zákonnej povinnosti

Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov nie je plnením zákonnej požiadavky podľa nariadenia GDPR alebo osobitného zákona.

Oprávnený záujem

OKS spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu pri zabezpečovaní svojej činnosti, komunikácii so žiadateľmi o kontakt, sympatizantmi, členmi, darcami a zabezpečení bezpečnosti osobných údajov. Oprávnený záujem spočíva ďalej aj:
–    v ochrane žiadateľov o kontakt, sympatizantov, členov a darcov pred nekalými praktikami,
–    v zabezpečení súladu s požiadavkami všeobecne záväznými právnych predpisov v SR.