Bratislava, 30. apríla 2020 – Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS) Ondrej Dostál sa dnes obrátil na hlavného hygienika SR Jána Mikasa s upozornením, že jeho opatrenie, ktorým Úrad verejného zdravotníctva vylúčil verejnosť zo zasadnutí zastupiteľstiev obcí a samosprávnych krajov, je v rozpore so zákonom a vyzval ho na zabezpečenie nápravy.

Úrad verejného zdravotníctva opatrením z 23. 3. 2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Neskôr ďalším opatrením z 20. 4. 2020 doplnil, že sa opatrenie o zákaze hromadných podujatí nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, týmto orgánom však uložil povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov.

Úrad verejného zdravotníctva prekročil svoju právomoc a postupoval v rozpore so zákonom. Z marcového opatrenia úradu sa môže zdať, že úrad mohol zakázať konanie zastupiteľstiev na základe ustanovenia zákona o ochrane verejného zdravia, ktoré mu umožňuje zakázať alebo obmedziť hromadné podujatia. Lenže zasadnutie zastupiteľstva obce alebo samosprávneho kraja nie je hromadným podujatím, ale výkonom verejnej správy. Rovnako nemá oporu v zákone ani aprílové opatrenie úradu, ktorým sa zakázal prístup verejnosti na zasadnutia zastupiteľstva. To sa zasa odvoláva na ustanovenie zákona, ktoré umožňuje úradu zakázať alebo obmedziť prevádzku zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb. Zastupiteľstvá však v žiadnom prípade nie sú ani zariadeniami,“ upozornil Ondrej Dostál.

Zákon o ochrane verejného zdravia v súvislosti s pojmom zariadenie spomína zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, vodovodné zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a podobne. „Je zjavné, že zákon o ochrane verejného zdravia pod pojmom „zariadenie“ chápe inštitúcie úplne iného typu, ako sú štátne orgány a orgány územnej samosprávy. Preto opierajúc sa o toto ustanovenie nemohol úrad uložiť obciam a samosprávnym krajom žiadnu povinnosť,“ konštatoval poslanec Ondrej Dostál.

V liste hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi Dostál zároveň upozornil na skutočnosť, že Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtovou organizáciou podriadenou ministerstvu zdravotníctva, kým zastupiteľstvá obcí a samosprávnych krajov sú orgánmi verejnej správy existujúcimi na základe ústavy. „Ak by sme pripustili výklad, že Úrad verejného zdravotníctva môže zakázať alebo obmedziť činnosť orgánov samosprávy, zakotvených v ústave, znamenalo by to, že táto rozpočtová organizácia by mohla formou opatrenia obmedziť alebo dokonca zakázať aj činnosť štátnych orgánov, napríklad aj vlády alebo Národnej rady Slovenskej republiky, čo by bolo zjavne absurdné,“ argumentuje Dostál.

Poslanec Dostál zároveň pripomína, že verejnosť rokovania zastupiteľstiev obcí a samosprávnych krajov vyplýva priamo zo znenia zákona o obecnom zriadení a zákona o samosprávnych krajov a nie je možné ju obmedziť opatrením úradu.

Oba zákony upravujúce fungovanie územnej samosprávy stanovujú, že rokovanie zastupiteľstva je verejné, vymedzujú prípady, keď zastupiteľstvo musí vyhlásiť rokovanie zastupiteľstva za neverejné, ale aj prípady, keď zastupiteľstvo nemôže svoje rokovanie vyhlásiť za neverejné. Ani zákon o obecnom zriadení, ani zákon o samosprávnych krajoch nepripúšťajú možnosť, že by rokovanie zastupiteľstva mohol vyhlásiť za neverejné ktokoľvek iný ako samotné zastupiteľstvo. A neumožňuje to ani zákon o ochrane verejného zdravia.

Oba zákony upravujúce fungovanie územnej samosprávy boli nedávno novelizované v súvislosti s obmedzeniami spôsobenými aktuálnou pandémiou. Stalo sa tak prostredníctvom zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Novelou sa do zákona zaviedla možnosť rokovania zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie, ale nie možnosť, že by rokovanie zastupiteľstva, či už štandardné alebo prostredníctvom videokonferencie, prebehlo bez účasti verejnosti.

„Úrad opatrením, ktorým zakázal prístup verejnosti na rokovanie zastupiteľstiev prekročil svoje právomoci a porušil zákon. Preto som vyzval hlavného hygienika Jána Mikasa, aby zabezpečil nápravu a obnovil prístup verejnosti na rokovanie obecných a krajských zastupiteľstiev,“ uviedol Ondrej Dostál.

 

Prílohy:

List Ondreja Dostála hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – zákaz hromadných podujatí, 23.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – zákaz prístupu verejnosti na zastupiteľstvá, 20.4.2020

Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

 

Ilustračné foto: ZOMOS | Obecné zastupiteľstvo v Šoporni sa dňa 17. apríla 2020 konalo riadne aj s účasťou verejnosti

Comments

Komentáre