Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vedené nominantom Ficovho Smeru-SD Jurajom Draxlerom obstaráva intranetovú aplikáciu na prácu a controlling s hospodárskymi dokumentmi. Podmienky verejného obstarávania vzbudzujú podozrenie, že sú šité na mieru vopred vyhliadnutému uchádzačovi.

Predmetom obstarávania nie je kúpa aplikácie, ale jej vytvorenie. V obstarávaní teda nejde o dodanie už existujúcej aplikácie, ale o vytvorenie novej aplikácie. Dodávateľ to má stihnúť do 7 dní od doručenia objednávky. Vytvorenie novej aplikácie v tak krátkom termíne je nereálne. Bolo by to možné iba v prípade, že víťaz verejného obstarávania je vopred známy a má takúto aplikáciu už v súčasnosti vytvorenú.

Vytvorenie aplikácie vyžaduje napriek pomerne podrobnej špecifikácii vo výzve ďalšiu komunikáciu dodávateľa s ministerstvom, spresnenie a konkretizáciu požiadaviek na aplikáciu, jej vývoj, odskúšanie a kontrolu. Podľa zásad tvorby software, ktoré by malo ministerstvo rešpektovať, nie je možné v takom čase realizovať potrebné etapy projektu.

Po zverejnení výzvy sa jeden zo záujemcov spýtal, či ministerstvo neurobilo pri vyhlasovaní súťaže chybu, pretože „vytvorenie aplikácie zaberie spolu s testovaním niekoľko týždňov“. Ministerstvo vo zverejnenej odpovedi tvrdí, že chybu neurobilo, spomína 7 pracovných dní a odôvodňuje to nasledovne: „Očakávame aplikáciu postavenú nad štandardnými komponentmi dostupnými na trhu, danú lehotu považujeme za primeranú.“

Takéto odôvodnenie je úplne nedostatočné a lehota 7 dní zjavne neprimeraná. Vytvoriť a spustiť novú aplikáciu podľa špecifikácie uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk nie je reálne  možné v priebehu 7 dní, ani 7 pracovných dní. Podmienka plnenia dodávky do 7 dní od doručenia objednávky nemá žiadne vecné opodstatnenie, jej jediným zmyslom môže byť len zvýhodniť vopred vyhliadnutého uchádzača a vylúčiť zo súťaže ostatných potenciálnych záujemcov. Dôsledkom takéhoto postupu znamenajúceho nerovnaké zaobchádzanie so záujemcami bude vyššia cena obstarávanej aplikácie a jej nižšia kvalita, a tým nehospodárne a neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami, čo je v rozpore s § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Podozrenie vzbudzujú aj ďalšie dve okolnosti tohto verejného obstarávania.

  1. Ministerstvo školstva v súčasnosti používa ekonomický informačný systém Ministerstva financií SR na báze SAP-u. Systém SAP je pritom schopný zabezpečiť väčšinu vecí, ktoré chce ministerstvo školstva od obstarávanej intranetovej aplikácie. Vyvoláva to otázku, či ministerstvo skutočne potrebuje novú aplikáciu a či jeho požiadavky nie je možné naplniť využitím alebo rozšírením aplikácií, ktorými už v súčasnosti disponuje.
  2. Predpokladaná hodnota zákazky bola ministerstvom stanovená na 19 320 eur bez DPH. Je to tesne pod 20 000 eurami, čiže finančným limitom podlimitnej zákazky (§ 4 ods. 3 písm. písm. b) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní), pri ktorej je už postup obstarávania upravený prísnejšie a podrobnejšie. Pod touto hranicou musí verejný obstarávateľ dodržať iba všeobecné princípy verejného obstarávania (rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti) a „zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene“ (§ 9 ods. 9). Obstarávanie je teda oveľa jednoduchšie, vrátane jeho zmanipulovania.

Výzva na predloženie ponuky bola na webovej stránke ministerstva školstva zverejnená v neznámom čase. Čas zverejnenia nie je uvedený, ani na webovej stránke, ani priamo vo výzve. Lehota na predkladanie ponúk uplynula v piatok 15. mája 2015 o 15:30. Podateľňa ministerstva školstva sa pritom v piatok zaviera už o 14:00. V piatok som podal na ministerstvo žiadosť o nápravu podľa § 136 zákona o verejnom obstarávaní.

Vyzývam týmto ministra školstva Juraja Draxlera, aby preveril všetky vyššie uvedené informácie a verejné obstarávanie na intranetovú aplikáciu bezodkladne zrušil. V opačnom prípade preberá na seba politickú zodpovednosť za zmanipulované verejné obstarávanie a pripravované tunelovanie verejných zdrojov.

 

Ondrej Dostál

predseda OKS

 

V Bratislave dňa 18. mája 2015.

 

Súvisiace informácie:

Ministerstvo školstva: Výzva na predloženie ponuky

Ministerstvo školstva: Vysvetlenie na otázky záujemcov v rámci zákazky

Výzvy na predkladanie ponúk (sekcia na webe ministerstva školstva)

Ondrej Dostál: Žiadosť o nápravu

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.