Dnes som podal na úrad vlády sťažnosť týkajúcu sa rozhodnutia úradu vlády a ministerstiev neposkytovať informácie Denníku N. Podľa medializovaných informácií Tlačový a informačný odbor úradu vlády informoval Denník N, že vláda nebude komunikovať s Denníkom N, členovia vlády, úrad vlády a ministerstvá nebudú odpoveď na otázky redaktorov Denníka N a poskytovať im informácie.

Sťažnosťou poukazujem na porušovanie § 3 tlačového zákona (Orgány verejnej moci, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a právnické osoby zriadené zákonom sú povinné na základe rovnosti poskytovať vydavateľovi periodickej tlače a tlačovej agentúre informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti) a § 26 ods. 5 ústavy („Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.“).

Sťažnosťou sa ako občan SR a zároveň čitateľ a predplatiteľ Denníka N domáham ochrany svojho ústavou a sprostredkovane aj tlačovým zákonom garantovaného práva na informácie a ochrany svojho právom chráneného záujmu, spočívajúceho v očakávaní, že kúpou Denníka N dostanem ako protihodnotu za zaplatené predplatné primeraný rozsah informácií o činnosti vlády, jej členov a ministerstiev. Protizákonným postupom úradu vlády a ministerstiev bude toto moje legitímne očakávanie narušené, pretože napriek povinnosti stanovej v čl. 26 ods. 5 ústavy a v § 3 tlačového zákona úrad vlády a ministerstvá odmietajú poskytovať denníku, ktorého som čitateľom, informácie, v dôsledku čoho sa zmenšuje rozsah  informácií o činnosti vlády a ministerstiev, ktorý je mne ako čitateľovi týmto médiom poskytovaný. Medzi porušením ústavy a zákona činnosťou úradu vlády a ministerstiev a porušením mojich práv a právom chránených záujmov existuje priama príčinná súvislosť.

V sťažnosti žiadam úrad vlády, aby vec prešetril, zistil skutočný stav veci, posúdil jeho súlad s namietanými ustanoveniami právnych predpisov a zabezpečil odstránenie porušovania zákona úradom vlády i ministerstvami. Zároveň žiadam, aby boli zistené osoby, ktoré sú zodpovedné za vyššie opísané porušovanie právnych predpisov, a aby voči nim bola vyvodená zodpovednosť, ktorú právne predpisy umožňujú.

 

Ondrej Dostál

predseda OKS

 

V Bratislave dňa 12. mája 2015.

 

Súvisiace informácie:

Sťažnosť proti postupu Úradu vlády SR (formát PDF)

Fico zakázal komunikovať s Denníkom N všetkým ministerstvám

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.