1. Republikový snem OKS schválil program snemu rokovací poriadok snemu a pracovné orgány snemu.

2. Republikový snem OKS schválil správu predsedu OKS Petra Zajaca o politike strany.

3. Republikový snem OKS zobral na vedomie informáciu o hospodárení strany v roku 2007.

4. Republikový snem OKS schválil správu Kontrolnej a revíznej komisie OKS.

5. Republikový snem OKS zvolil za predsedu OKS Petra Zajaca.

6. Republikový snem OKS zvolil za čestného predsedu OKS Fedora Gála.

7. Republikový snem OKS zvolil za podpredsedov OKS Ondreja Dostála Zuzanu Dzivjákovú Petra Osuského Františka Šebeja a Tibora Takáča.

8. Republikový snem OKS zvolil za predsedu Programovej rady OKS Rudolfa Zajaca.

9. Republikový snem OKS zvolil za ústredného tajomníka OKS Dušana Slobodu.

10. Republikový snem OKS schvaľuje politickú stratégiu OKS na roky 2008 – 2010.

11. OKS prehĺbi spoluprácu s Konzervatívnymi demokratmi Slovenska (KDS) a bude s nimi rokovať o koalícii pre voľby do Európskeho parlamentu s výhľadom na ostatné voľby v roku 2009 a 2010.

12. Republikový snem OKS zvolil Petra Osuského za lídra kandidátky OKS vo voľbách do Európskeho parlamentu a poveril ho rokovaním s KDS.

13. Republikový snem OKS určil počet členov Republikovej rady OKS na 36 a poveril určením kľúča pre zastúpenie regionálnych združení v Republikovej rade Predsedníctvo OKS tak aby tento kľúč vychádzal zo stavu členskej základne k 31.12.2008. Predsedníctvo OKS určí kľúč v januári 2009 následne sa uskutočnia regionálne snemy ktoré zvolia členov RR za regionálne združenia podľa stanoveného kľúča a najbližšia Republiková rada OKS zvolí členov Predsedníctva OKS volených Republikovou radou.

14. Republikový snem OKS schválil rozpočet OKS na rok 2009 nasledovne:

15. Republikový snem OKS schválil výšku členského príspevku odvádzaného Ústrednej kancelárii od 1.1.2009 na 4 euro mesačne na člena s výnimkou študentov dôchodcov invalidných dôchodcov žien v domácnosti a nezamestnaných pre ktorých povinná výška členských príspevkov odvádzaných Ústrednej kancelárii predstavuje 1 euro mesačne na člena.

16. Republikový snem OKS schválil Vyhlásenie Republikového snemu OKS.

Peter Zajac
predseda OKS

Návrhová komisia:
Ondrej Dostál Dušan Sloboda

Comments

Komentáre