title=Nespokojnosť a obavy obyvateľov na Hagarovej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača z ďalšieho zahusťovania výstavbou polyfunkčného bytového domu trvá už niekoľko rokov.

Spísanie petície občanov a jej predloženie na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl.m. bolo logickým krokom na ceste k definitívnemu zabráneniu nechcenej zástavby. V septembri 2013 mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie podľa ktorého:
1/ zobralo predloženú petíciu na vedomie
2/ žiada primátora a starostu Mestskej časti Rača aby začali s investorom rokovania o možnej zámene v zmysle návrhu mestskej časti
3/ odporúča starostovi mestskej časti aby predložil Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti návrh na obstaranie územného plánu zóny v predmetnej lokalite.

Príslušné uznesenie neobsahuje parcelné čísla pozemkov ktoré MČ navrhuje na zámenu. O to horšie že už z mestskej časti návrh na zámenu neobsahoval ohodnotenie predmetu zámeny. Zámer? Vedeli poslanci miestneho zastupiteľstva o celom rozsahu a hodnote majetku ktorý sa má zameniť? Po prijatí tohto uznesenia si mestské zastupiteľstvo aj petičiari na chvíľu vydýchli. V júni 2014 starosta podpísal stavebné povolenie ktoré do dnešných dní kvôli prebiehajúcim konaniam vo veci odvolania nie je právoplatné.

Dej príbehu „ Petície Hagarova “ začína naberať na obrátkach v okamihu keď tesne pred rokovaním mestskej rady 9.10.2014 bol do lavíc jej členov predložený materiál vo veci zámeny.

Rozdiel všeobecných hodnôt vzájomne zamieňaných nehnuteľností je v neprospech mesta o viac ako 500 tis. Eur. Predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 23.10.2014 má byť schválenie tohto pre mesto nevýhodného obchodu. Obyvatelia Hagarovej ul. budú spokojní i keď nikto nevie či pri následných zmenách vo vedení mesta či mestskej časti sa opäť problém na želanie nejakého nového záujemcu – developera neotvorí a jeho obyvatelia budú stáť pred tým istým problémom.

V práci mestskej poslankyne som sa vždy snažila zabrániť prijatiu takých rozhodnutí ktorých realizovanie pocítia občania negatívne v zhoršení kvality ich života stačí si pozrieť moje hlasovania. Preto som jednoznačne na strane oprávnene nespokojných obyvateľov Hagarovej. Som však zásadne proti tomu aby sa z majetku mesta naďalej odkrajovalo podľa pilotného projektu drancovania “ Kráľova hora “ a zneužívala sa na to petícia občanov.

Ing. Zuzana Dzivjáková
poslankyňa Mestského zastupiteľstva hl. m. Bratislavy za MČ Rača

 

Viac

Comments

Komentáre