Zoznam osôb oprávnených konať v mene OKS vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 (podpisovanie kandidátnych listín)

 

Na území celej Slovenskej republiky:

Ondrej Dostál, predseda OKS (ako štatutárny orgán v zmysle čl. 17 ods. 1 Stanov OKS)

 

Na území Bratislavského kraja:

Juraj Petrovič, predseda Regionálneho združenia OKS v Bratislavskom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

Ján Hacaj, predseda Miestneho klubu OKS Pezinok a člen Regionálnej rady OKS v Bratislavskom kraji – na území okresu Pezinok (na základe plnomocenstva udeleného predsedom strany v zmysle čl. 17 ods. 4 Stanov OKS)

 

Na území Trenčianskeho kraja

Juraj Bakoš, predseda Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

 

Na území Žilinského kraja

Juraj Petráš, predseda Regionálneho združenia OKS v Žilinskom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

Peter Muzikář, podpredseda Regionálneho združenia OKS v Žilinskom kraji, (na základe plnomocenstva udeleného predsedom strany v zmysle čl. 17 ods. 4 Stanov OKS)

Vlastislav Čabo, člen Regionálnej rady OKS v Žilinskom kraji (na základe plnomocenstva udeleného predsedom strany v zmysle čl. 17 ods. 4 Stanov OKS)

Mikuláš Knapp, člen Republikovej rady OKS (na základe plnomocenstva udeleného predsedom strany v zmysle čl. 17 ods. 4 Stanov OKS)

 

Na území Nitrianskeho kraja

Vladimír Špánik, predseda Regionálneho združenia OKS v Nitrianskom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

 

Na území Banskobystrického kraja

Svetozár Gavora, predseda Regionálneho združenia OKS v Banskobystrickom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

Barnabáš Rusnák, podpredseda Regionálneho združenia OKS v Banskobystrickom kraji (na základe plnomocenstva udeleného predsedom strany v zmysle čl. 17 ods. 4 Stanov OKS)

Vladimír Soják, člen Republikovej rady OKS (na základe plnomocenstva udeleného predsedom strany v zmysle čl. 17 ods. 4 Stanov OKS)

 

Na území Košického kraja

Tibor Takáč, predseda Regionálneho združenia OKS v Košickom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

 

Na území Prešovského kraja

Peter Jeseňák, predseda Regionálneho združenia OKS v Prešovskom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

 

Na území Trnavského kraja

Ondrej Dostál, predseda OKS (ako štatutárny orgán v zmysle čl. 17 ods. 1 Stanov OKS)

 

 

Stanovy OKS

Článok 17

Konanie v mene strany

(1) V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany ako štatutárny orgán, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany alebo skratke strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

(3) Predseda regionálneho združenia koná v mene strany vo veciach politických, ktoré sú v kompetencii regionálneho združenia na území príslušného vyššieho územného celku.

(Pozn.: Voľby do orgánov samosprávy obcí sú v kompetencii regionálneho združenia. Kandidátov strany do volieb orgánov samosprávy obcí schvaľuje podľa čl. 10 ods. 7  písm. g) stanov regionálny snem, resp. ak tak neurobí, tak v zmysle čl. 10 ods. 9 písm. d) stanov regionálna rada.)

(4) Ostatní funkcionári a pracovníci strany sú oprávnení robiť právne úkony v mene strany na základe plnomocenstva udeleného štatutárnym orgánom strany.

http://www.oks.sk/article.php?cl17

 

Ondrej Dostál, predseda OKS

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.