Polícia začala trestné stíhanie vo veci extrémistických vyjadrení Mariána Magáta, jedného z organizátorov neonacistických pochodov v Bratislave. Informoval nás o tom vyšetrovateľ Policajného zboru kpt. PhDr. Miloš Sihlovec z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, odbor kriminálnej polície.

Trestné oznámenie na Mariana Magata sme podali 6. 7. 2015. Upozornili sme v ňom, že podľa medializovaných a verejne overiteľných informácií Marián Magát sa vo svojich verejných vyjadreniach pozitívne vyjadruje o Adolfovi Hitlerovi a národnom socializme, podnecuje nenávisť voči Židom a spochybňuje holokaust. Požiadali sme orgány činné v trestnom konaní, aby prešetrili, či jeho vyjadreniami neprišlo k spáchaniu trestných činov Podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 Trestného zákona (ďalej len „TZ“), Popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d TZ, Hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 TZ, Podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 TZ, Podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a TZ. K trestnému oznámeniu sme priložili 13 vyjadrení Mariána Magáta z jeho facebookového profilu a tri články z jeho blogu.

Vyšetrovateľ PZ kpt. PhDr. Miloš Sihlovec v upovedomení o začatí trestného stíhania, ktoré nám zaslal, uvádza: „Týmto Vám oznamujem, že na základe trestného oznámenia zo dňa 6. 7. 2015 podaného na Generálnu prokuratúru SR vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 Trestného zákona a iné osobou Marián Magát, bolo dňa 2. 9. 2015 v zmysle § 199 ods. 1) Trestného poriadku začaté trestné stíhanie pre zločin podpora a propagácia skupín smerujúci k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona a prečin popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d Trestného zákona.“

Trestného činu Podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 ods. 1 TZ sa dopustí ten, „kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb“. V trestnom oznámení sme upozornili, že národný socializmus (nacizmus) Adolfa Hitlera, ním vedená nacistická politická strana (NSDAP) a nacistický režim v Nemecku v rokoch 1933 – 1945 nepochybne boli hnutím, ktoré násilím smerovalo k potlačeniu základných práv a slobôd osôb. Marián Magát viacerými verejnými vyjadreniami vyjadruje sympatie k Hitlerovi a národnému socializmu. Podľa § 421 ods. 2 písm. a) odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha tento čin verejne. Keďže išlo o verené vyjadrenia, je evidentné, že ak ich orgány činné v trestnom konaní posúdia ako trestný čin, došlo k jeho spáchaniu verejne.

Trestného činu Popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d TZ sa dopustí ten, kto „verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb“. V trestnom oznámení sme upozornili, že Marián Magát viacerými vyjadreniami spochybňuje holokaust, počet jeho obetí, zločiny spáchané nacistickým režimom v Nemecku, ako aj Norimberský proces, v ktorom boli súdení pohlavári nacistického Nemecka. Viaceré verejné vyjadrenia Mariána Magáta sú namierené proti Židom a možno ich podľa nášho názoru kvalifikovať ako také, ktoré hanobia Židov a podnecujú nenávisť voči nim.

 

Peter Osuský, poslanec NR SR za SaS

Ondrej Dostál, predseda OKS

 

V Bratislave dňa 16. septembra 2015

 

Súvisiace informácie:

Informácia o trestnom oznámení na Mariána Magáta

Trestné oznámenie na Mariána Magáta

Vyjadrenia Mariána Magáta na jeho facebookovom profile

Články Mariána Magáta na jeho blogu

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.