Bratislava 5. augusta 2019 – Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania požaduje aj preverenie primeranosti existujúcich regulácií povolaní. Medzi iniciátormi hromadnej pripomienky sú najmä poslanci národného i európskeho parlamentu, analytici a právnici.

Ministerstvo školstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania, ktorého účelom je ustanoviť pravidlá posudzovania proporcionality kvalifikačných predpokladov  obmedzujúcich prístup k regulovanému povolaniu. Návrhom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní.

„Vítame zámer posudzovať testom proporcionality budúce nové regulácie povolaní, ako aj pripravované zmeny v rozsahu a obsahu regulácie doteraz regulovaných povolaní, teda preveriť, či sú zavádzané regulácie naozaj potrebné a nevyhnutné z hľadiska jasne vymedzeného verejného záujmu. Posudzovať iba novo zavádzané regulácie však považujeme za nedostatočné. V hromadnej pripomienke preto navrhujeme, aby sa okrem novo zavádzaných regulácií posúdili testom proporcionality aj už existujúce regulácie obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam,“ uvádza iniciátor hromadnej pripomienky verejnosti a poslanec NR SR Ondrej Dostál (OKS, klub SaS).

Popri požiadavke posudzovať testom proporcionality aj už existujúce regulácie obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam ďalej v hromadnej pripomienke jej iniciátori navrhujú, aby príslušné orgány mali zákonom stanovenú povinnosť do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona preveriť opodstatnenosť a primeranosť už existujúcich regulácií regulovaných povolaní a aby vláda na základe vykonaných testov proporcionality rozhodla o vykonaní legislatívnych zmien vo vzťahu k už existujúcim reguláciám.

„Test proporcionality by sa nemal vzťahovať iba na kvalifikačné predpoklady obmedzujúce prístup k povolaniu, ale na akékoľvek predpoklady takéhoto charakteru, a to nielen vo vzťahu k prístupu k povolaniu, ale aj vo vzťahu k výkonu regulovaných povolaní,“ uvádza Juraj Petrovič, podpredseda OKS a ďalší z iniciátorov hromadnej pripomienky.

Navrhuje sa tiež, aby zákon nenadobudol účinnosť až 30. júla 2020, čo je posledný možný termín pre transpozíciu smernice, ale už 1. marca 2020, keďže ide o zákon, ktorý prispeje k skvalitneniu legislatívneho aj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a nie je vecný dôvod jeho účinnosť odkladať.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr počas utorka 6. augusta 2019 na portáli changenet.sk.

 

Comments

Komentáre