Bratislava, 20. augusta 2019 – Zrušiť zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý umožňuje vyvlastňovanie nie vo verejnom, ale v súkromnom záujme, navrhuje trojica poslancov NR SR z poslaneckého klubu SaS Peter Osuský, Ondrej Dostál a Vladimír Sloboda.

Dnes bol do NR SR doručený návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií. Jeden z predkladateľov návrhu predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR Ondrej Dostál upozorňuje na možnú protiústavnosť zákona, ktorý poslanci navrhujú zrušiť: „Podľa čl. 20 ods. 4 ústavy „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“ Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií upravuje problematiku vyvlastňovania vo vzťahu k významným investíciám. Keďže ide o súkromné investície, je sporné, či tento zákon zodpovedá podmienkam, ktoré pre vyvlastňovanie určuje ústava.“.

Ondrej Dostál argumentuje, že keďže v prípade predmetného zákona ide o investície súkromného charakteru, nejde o vyvlastňovanie vo verejnom záujme. „Samotnou veľkosťou investície z hľadiska množstva investovaných finančných prostriedkov alebo počtu vytvorených pracovných miest sa súkromná investícia nezmení zo súkromného záujmu na verejný záujem. Rovnako sa tak neudeje ani tým, že vláda rozhodne, že ide o investíciu vo verejnom záujme. Takýmto spôsobom by bolo možné akýkoľvek súkromný záujem len na základe v zákone vymenovaných podmienok, či na základe rozhodnutia vlády ustanoviť za verejný záujem a tým legitimizovať vyvlastňovanie alebo zásah do vlastníckych práv iných vlastníkov. Takýto prístup nezodpovedá ochrane vlastníckeho práva zakotvenej v ústave,“ tvrdí poslanec NR SR a predseda OKS O. Dostál

Poslanec NR SR Peter Osuský (SaS) sa predmetný zákon pokúsil zrušiť už v roku 2013. Vtedy za jeho návrh hlasovalo 61 poslancov NR SR. Podľa jeho tvrdenia je sporné, či umožnenie vyvlastňovania v záujme súkromných investícií zodpovedá požiadavke ústavy, že vyvlastňovanie je možné iba v nevyhnutnej miere. „Keďže iné súkromné investície sa realizujú bez toho, aby investorom bolo umožnené vyvlastňovať majetok iných vlastníkov, a zároveň aj tzv. významné investície je možné realizovať bez toho, aby sa zasahovalo do vlastníckych práv iných vlastníkov formou vyvlastňovania, nespĺňa vyvlastňovanie v záujme „významných investícií“ ani požiadavku nevyhnutnej miery, ktorú tiež ústava vyžaduje,“ uvádza poslanec NR SR Peter Osuský.

Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje zrušiť zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a upraviť súvisiace ustanovenia stavebného zákona. „Naším cieľom je obmedziť možnosť zasahovania do vlastníckych práv v prípadoch, ktoré sú sporné z hľadiska ústavy, pretože nejde o zásahy do vlastníckych práv realizované vo verejnom, ale v súkromnom záujme,“ objasňuje zámer návrhu zákona poslanec NR SR Vladimír Sloboda (SaS).

Comments

Komentáre