Dnes som podal na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu Machinácií pri verejnom obstarávaní a dražbe podľa § 266 ods. 3 Trestného zákona (TZ), prípadne niektorého z trestných činov korupcie.

K naplneniu skutkovej podstaty uvedeného trestného činu mohlo podľa môjho názoru prísť v súvislosti s obstarávaním zdravotníckych ochranných prostriedkov na zamedzenie šírenia koronavírusu Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) a zmluvami uzatvorenými predsedom SŠHR Kajetánom Kičurom s firmami LACORP a A-testing.

Trestného činu Machinácií pri verejnom obstarávaní a dražbe podľa § 266 ods. 1 TZ sa dopustí ten, „kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby“.

SŠHR obstarávala ochranné zdravotnícke pomôcky formou Priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 82 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní „Ak verejný obstarávateľ rokuje s viacerými vybranými záujemcami, je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami a z každého rokovania vyhotoviť zápisnicu. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas rokovania bez súhlasu záujemcu.“

Podľa mojich informácií SŠHR postupovala v rozpore s uvedeným ustanovením zákona o verejnom obstarávaní. A to tým, že uchádzačom poskytoval odlišné informácie o podmienkach nákupu, čím niektorých z nich zvýhodnila oproti iným záujemcom.

Konkrétne boli niektorí uchádzači informovaní o menšom potrebnom množstve tovaru, čo ovplyvnilo cenu, ktorú uchádzači ponúkali za jeden kus ochranného prostriedku.   Ďalej boli informovaní, že musia doviesť tovar na Slovensko na vlastné náklady, kým podľa zmlúv s firmami LACORP a A-testing zabezpečuje letecký dovoz tovaru z inej krajiny kupujúci.

Záujemcovia boli informovaní, že splatnosť faktúry za dodávku tovaru je 30 dní a nie je možnosť kratšej lehoty splatnosti. V zmluvách s firmou LACORP bola pritom splatnosť tovaru určená ihneď, resp. v druhej zmluve 3 dni.

SŠHR záujemcov informovala, že neexistuje možnosť zálohovej platby. V zmluvách s firmami LACORP a A-testing bolo predávajúcim umožnené vystaviť zálohové faktúry v sume od 30 do 50 percent celkovej kúpnej ceny tovaru.

Podozrenie, že iným záujemcom boli poskytnuté iné informácie o týchto podstatných náležitostiach zmluvy, ktoré mali vplyv na ponúkanú cenu tovaru, opieram o informácie, ku ktorým sa dostal sprostredkovane od jedného z uchádzačov, ktorý so SŠHR rokoval.

Z uvedeného je podľa môjho názoru zrejmé, že SŠHR pri obstarávaní ochranných zdravotníckych podmienok postupovala v rozpore § 82 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, pretože nezabezpečila v priebehu rokovania rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami a poskytovala im informácie spôsobom, ktorý zvýhodňoval niektorých uchádzačov.

Podľa mojich informácií sa uvedené poskytovanie nerovnakých informácií a nerovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami netýkalo len prípadu tohto jedného záujemcu.

Domnievam sa, že uvedeným postupom mohlo prísť nielen k porušeniu § 82 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ale že toto porušenie mohlo mať taký charakter, že ním mohlo prísť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu Machinácií pri verejnom obstarávaní a dražbe podľa § 266. Vzhľadom na kúpnu cenu a rozsah možného predraženia môže podľa môjho názoru ísť o trestný čin podľa § 266 ods. 3 písm. a) TZ, ktorého sa dopustí ten, kto „spácha čin uvedený v ods. 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu“.

Ďalšími skutočnosťami, nasvedčujúcimi, že mohlo prísť k spáchaniu uvedeného trestného činu sú:

  1. Uzavretie zmluvy s firmou LACORP predsedom SŠHR Kajetánom Kičurom napriek tomu, že mu komisia, ktorá viedla priame rokovacieho konania, uzavretie zmluvy vo vzťahu k nákupu respirátorov neodporúčala.
  2. Predražená cena kúpených tovarov v porovnaní s inými tovarmi rovnakého druhu dostupnými na trhu, aj v porovnaní s inými ponukami.
  3. Nedostatočné a len všeobecné technické špecifikácie kupovaného tovaru v kúpnych zmluvách, alebo dokonca úplná absencia technickej špecifikácie kupovaného tovaru.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa domnievam, že mohla byť naplnená skutková podstata trestného činu Machinácií pri verejnom obstarávaní a dražbe podľa § 266 ods. 3 TZ a v súvislosti s tým mohlo prísť aj k spáchaniu niektorého z trestných činov korupcie. Preto som sa obrátil na NAKA s trestným oznámením, v ktorom žiadam tieto podozrenia preveriť.

Ondrej Dostál
predseda OKS
poslanec NR SR (klub SaS)

V Bratislave dňa 23. marca 2020.

 

Foto: TASR

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.