Bratislava, 23. augusta 2019 – Predseda OKS Ondrej Dostál spoločne s kolegami poslancami z klubu SaS Natáliou Blahovovou, Zuzanou Zimenovou a Petrom Osuským predložili do parlamentu novelu Trestného zákona, podľa ktorej by sa nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu malo kvalifikovať ako samostatný špecifický trestný čin. Zmyslom novely je, aby užívatelia drog neboli v tej istej kategórii trestaných ako výrobcovia či díleri drog.

Účelom navrhovanej novely Trestného zákona je vyčleniť skutkovú podstatu trestného činu podľa § 171 Trestného zákona, ktorá sa týka nedovoleného prechovávania omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu, do samostatného trestného činu.

„V súčasnosti pod trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi  okrem § 171 spadajú aj paragrafy 172 a 173, ktorými sa postihuje neoprávnená výroba, dovoz, vývoz, prevoz, danie na prepravu, kúpa, predaj, výmena, zadováženie a prechovávanie po akúkoľvek dobu uvedených látok pre potreby iných. Ustanovenie § 172 má teda postihovať závažnejšie formy drogovej trestnej činnosti – konanie výrobcov, pašerákov a dílerov drog,“ objasňuje predkladateľ návrhu Ondrej Dostál (OKS).

Ustanovenie § 171 Trestného zákona predstavuje tzv. privilegovanú skutkovú podstatu trestného činu, ktorá má postihovať menej závažné formy konania v porovnaní so základnou skutkovou podstatou tohto trestného činu (§ 172 Trestného zákona) a stanovuje za jej spáchanie menej prísne tresty. Skutková podstata trestného činu podľa § 171 sa týka užívateľov drog, ktorí ich prechovávajú pre vlastnú potrebu.

Zámerom zákonodarcu pri schvaľovaní Trestného zákona bolo odlíšiť postihovanie užívateľov drog od postihovania ich výrobcov, pašerákov a dealerov. Urobil to prostredníctvom rozlíšenia skutkových podstát do rôznych paragrafov, ktoré však zahrnul pod jeden spoločne nazvaný trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

„Domnievame sa, že rozlíšenie užívateľov drog od výrobcov a dílerov drog by malo byť ešte dôslednejšie a nedovolené prechovávanie drog pre vlastnú potrebu by malo byť vyčlenené do samostatného trestného činu s vlastným označením. Preto navrhujeme, aby sa trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi zúžil na paragrafy 172 a 173 a aby sa § 171 vyčlenil ako samostatný trestný čin Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu,“ vysvetľuje člen ústavnoprávneho výboru Dostál.

Uvedená zmena sa týka výlučne len označenia trestného činu podľa § 171 Trestného zákona – nijako sa nezasahuje do obsahového vymedzenia skutkových podstát, ani do výšky trestov pri žiadnom z troch dotknutých paragrafov.

Okrem jasnejšieho rozlišovania medzi postihovaním užívateľov drog na jednej strane a postihovaním výrobcov, pašerákov a dílerov na strane druhej, návrh zákona reaguje aj na v júni schválenú novelu zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (zákon č. 209/2019 Z. z.), ktorou sa upravila definícia bezúhonnosti ako predpokladu na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Podľa doterajšej právnej úpravy sa bezúhonnosť preukazovala výpisom z registra trestov. Júnovou novelou bolo do zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch doplnené ustanovenie, podľa ktorého sa bezúhonnosť preukazuje odpisom z registra trestov, ktorý obsahuje aj informáciu o zahladených trestných činoch. Pri obzvlášť závažných zločinoch a ďalších v zákone vymenovaných trestných činoch sa za bezúhonného nebude považovať ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.

„Vyčlenením § 171 Trestného zákona z trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi do samostatného trestného činu by sa tak zároveň eliminovala neprimeraná tvrdosť dopadov júnovej novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch na ľudí, ktorí boli v minulosti potrestaní za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu. Keďže by ustanovenie § 171 TZ nebolo súčasťou trestného činu Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu, ale iného, samostatného trestného činu, prihliadalo by sa u nich na prípadné zahladenie trestného činu a spáchanie deliktu vo forme prechovávania drog pre vlastnú potrebu by pre nich nepredstavovalo doživotnú prekážku výkonu pedagogického povolania,“ uzatvára Dostál.

Comments

Komentáre