Bratislava, 23. augusta 2019 – Predseda OKS Ondrej Dostál spoločne s kolegami poslancami z klubu SaS Natáliou Blahovou, Martinom Klusom, Petrom Osuským a Zuzanou Zimenovou podali do parlamentu  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pobyte cudzincov. Vďaka novele by orgány verejnej moci na Slovensku mali umožniť občanovi tretej krajiny, ktorý je manželom či registrovaným partnerom občana SR bez ohľadu na rovnakosť či rôznosť pohlavia, prístup k právu na trvalý pobyt, a to z titulu manželského či partnerského zväzku.

„Pri formulovaní návrhu zákona sme sa inšpirovali jedným z odporúčaní, ktoré sú obsiahnuté v ostatnej správe ombudsmanky pre parlament. Odporúčanie verejnej ochrankyne práv sa týka práva na rodinný a súkromný život párov rovnakého pohlavia, konkrétne vo vzťahu k možnosti udelenia pobytu osobe rovnakého pohlavia na základe statusu rodinného príslušníka,“ vysvetľuje jeden z predkladateľov návrhu Ondrej Dostál (OKS).

Verejná ochrankyňa práv vo svojej správe v tejto súvislosti uvádza: „Postup orgánov verejnej moci, ktorý bráni občanovi tretej krajiny, ktorý je manželom občana Slovenskej republiky rovnakého pohlavia, k prístupu k právu na trvalý pobyt z dôvodu existencie manželského zväzku, pričom manželstvo bolo platne uzavreté v tretej krajine v súlade s jej právnym poriadkom, považujem za porušenie základných práv a slobôd žiadateľa o udelenie pobytu. Na tomto závere nič nemení ani skutočnosť, že podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nie je možné uzavrieť manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia.

Predkladaný návrh zákona realizuje odporúčanie verejnej ochrankyne práv prostredníctvom takej zmeny zákona o pobyte cudzincov, ktorá dopĺňa medzi dôvody udelenia trvalého pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny (inej krajiny ako členskej krajiny Európskej únie) skutočnosť, že ide o partnera štátneho príslušníka Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Obdobná právna úprava existuje už v súčasnom znení zákona pre manželov štátnych občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Inou možnosťou realizácie predmetného odporúčania verejnej ochrankyne práv by bola zmena zákona o matrikách, ktorou by sa umožnilo do matriky zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v súlade s právnym poriadkom iného štátu. Takáto zmena by však mala zásadnejší charakter, pretože právny poriadok Slovenskej republiky v súčasnosti nepozná inštitút manželstiev osôb rovnakého pohlavia a tento inštitút nie je v súlade s definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy, ktorá je obsiahnutá v ústave a v zákone o rodine. Takéto manželstvo teda podľa súčasného právneho stavu nemôže byť zapísané do matriky.

Predkladaný návrh zákona rieši túto otázku užšie. Navrhuje sa vymedziť pojem partner štátneho občana Slovenskej republiky ako jeho partner, s ktorým má trvalý, riadne osvedčený vzťah v súlade s právnym poriadkom inej krajiny, ak tento vzťah nie je manželstvom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. „Pôjde nielen o prípady manželstiev párov rovnakého pohlavia, ktorých sa týka odporúčanie verejnej ochrankyne práv, ale nad rámec jej bezprostredného odporúčania aj o registrované partnerstvá. Takéto zväzky v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky nemožno považovať za manželstvo, ale existencia takéhoto partnerstva so štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky sa navrhuje ako dôvod pre udelenie trvalého pobytu, pričom táto sa skutočnosť sa bude osvedčovať dokladmi vydanými úradmi krajiny, ktorej právny poriadok uzavretie takéhoto zväzku umožňuje a v ktorej bol takýto vzťah úradne osvedčený,“ uzatvára Dostál.

Comments

Komentáre