Bratislava, 23. augusta 2019 – Predseda OKS Ondrej Dostál spoločne s kolegami poslancami z klubu SaS dnes v parlamente podal tri návrhy zákonov, ktoré uľahčia ľuďom život.

  1. Na rozvod rodičov detí by na súde mohlo stačiť jedno spojené konanie

Cieľom prvého z nich, návrhu novely Civilného mimosporového poriadku a zákona o rodine, je, aby sa konanie o rozvode manželstva spojilo s konaním o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu aj na čas pred rozvodom.

„Podľa súčasnej právnej úpravy, ak sa manželia rozvádzajú a majú maloleté dieťa, sú fakticky nútení podávať na súd dva návrhy, a to jednak návrh na rozvod manželstva a jednak návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu, pretože v rozhodnutí o rozvode môže súd upraviť pomery rodičov k deťom až na čas po rozvode. Pritom v obidvoch konaniach sa vykonáva takmer identické dokazovanie,“ popisuje aktuálny stav predseda OKS Ondrej Dostál.

Na tento problém upozornil a s iniciatívou na zmenu zákona prišiel advokát a poslanec mestskej časti Košice – Nad jazerom Roman Frnčo. „Schválenie návrhu novely by odbremenilo súdy, keďže nebude potrebné viesť dve osobitné konania. V praxi sa navyše často stávalo, že obidva návrhy boli pridelené rôznym sudcom, ktorí si museli študovať identický prípad, čo je zjavne neefektívne,“ objasňuje základný zmysel návrhu košický advokát Roman Frnčo.

  1. Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu by mal byť samostatný trestný čin

Zmyslom novely Trestného zákona je, aby sa nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu kvalifikovalo ako samostatný špecifický trestný čin. Užívatelia drog by nemali byť v tej istej kategórii trestaných ako výrobcovia či díleri drog.

„Domnievame sa, že rozlíšenie užívateľov drog od výrobcov a dílerov drog by malo byť dôslednejšie než je, a nedovolené prechovávanie drog pre vlastnú potrebu by malo byť vyčlenené do samostatného trestného činu s vlastným označením. Preto navrhujeme, aby sa trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi zúžil na paragrafy 172 a 173 a aby sa § 171 vyčlenil ako samostatný trestný čin Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu,“ vysvetľuje člen ústavnoprávneho výboru Dostál.

Vyčlenením § 171 TZ z trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi do samostatného trestného činu by sa zároveň eliminovala neprimeraná tvrdosť dopadov júnovej novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch na ľudí, ktorí boli v minulosti potrestaní za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu. Keďže by ustanovenie § 171 TZ nebolo súčasťou trestného činu Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu, ale iného, samostatného trestného činu, prihliadalo by sa u nich na prípadné zahladenie trestného činu a spáchanie deliktu vo forme prechovávania drog pre vlastnú potrebu by pre nich nepredstavovalo doživotnú prekážku výkonu pedagogického povolania.

  1. Cudzokrajní manželia či partneri našich občanov by mali mať právo na trvalý pobyt

 „Pri formulovaní návrhu zákona sme sa inšpirovali jedným z odporúčaní, ktoré sú obsiahnuté v ostatnej správe ombudsmanky pre parlament. Odporúčanie verejnej ochrankyne práv sa týka práva na rodinný a súkromný život párov rovnakého pohlavia, konkrétne vo vzťahu k možnosti udelenia pobytu osobe rovnakého pohlavia na základe statusu rodinného príslušníka,“ vysvetľuje jeden z predkladateľov návrhu Ondrej Dostál (OKS).

Verejná ochrankyňa práv vo svojej správe v tejto súvislosti uvádza: „Postup orgánov verejnej moci, ktorý bráni občanovi tretej krajiny, ktorý je manželom občana Slovenskej republiky rovnakého pohlavia, k prístupu k právu na trvalý pobyt z dôvodu existencie manželského zväzku, pričom manželstvo bolo platne uzavreté v tretej krajine v súlade s jej právnym poriadkom, považujem za porušenie základných práv a slobôd žiadateľa o udelenie pobytu. Na tomto závere nič nemení ani skutočnosť, že podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nie je možné uzavrieť manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia.

Vďaka novele by orgány verejnej moci na Slovensku mali umožniť občanovi tretej krajiny, ktorý je manželom či registrovaným partnerom občana SR, bez ohľadu na rovnakosť či rôznosť pohlavia, prístup k právu na trvalý pobyt, a to z titulu manželského či partnerského zväzku.

Navrhuje sa vymedziť pojem partner štátneho občana Slovenskej republiky ako jeho partner, s ktorým má trvalý, riadne osvedčený vzťah v súlade s právnym poriadkom inej krajiny, ak tento vzťah nie je manželstvom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. „Pôjde nielen o prípady manželstiev párov rovnakého pohlavia, ktorých sa týka odporúčanie verejnej ochrankyne práv, ale nad rámec jej bezprostredného odporúčania aj o registrované partnerstvá,“ uzatvára  Dostál.

Comments

Komentáre