Bratislava, 23. augusta 2019 – Predseda OKS Ondrej Dostál spoločne s kolegami poslancami z klubu SaS Alojzom Baránikom, Natáliou Blahovou a Petrom Osuským predložil do parlamentu návrh novely Civilného mimosporového poriadku a zákona o rodine. Cieľom návrhu je, aby sa konanie o rozvode manželstva spojilo s konaním o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu aj na čas pred rozvodom.

„Podľa súčasnej právnej úpravy, ak sa manželia rozvádzajú a majú maloleté dieťa, sú fakticky nútení podávať na súd dva návrhy, a to jednak návrh na rozvod manželstva a jednak návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu. Pritom v obidvoch konaniach sa vykonáva takmer identické dokazovanie týkajúce sa práve zverenia maloletých detí do starostlivosti niektorého z rodičov, otázka výživného či otázky styku rodičov s maloletým dieťaťom,“ popisuje aktuálny stav predseda OKS Ondrej Dostál.

Je to tak preto, lebo rodič, ktorý rieši otázku výživného, musí podať aj návrh na úpravu povinností k maloletému dieťaťu, keďže v konaní o rozvod je možné priznať výživné až na čas po rozvode a nie od podania návrhu, ako je to pri návrhu na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu. Taktiež v konaní o rozvod manželstva nie je možné nariadiť neodkladné opatrenie, ktoré by predbežne riešilo nezhody medzi rodičmi. Na tento problém upozornil a s iniciatívou na zmenu zákona prišiel advokát a poslanec mestskej časti Košice – Nad jazerom Roman Frnčo.

„Rodič je tak vystavený tomu, že sa musí dvakrát zúčastňovať pojednávaní, na ktorých sa preberajú tie isté otázky, čo znamená pre neho zvýšené náklady a to či už časové a tiež i finančné, ak ho zastupuje advokát. Schválenie návrhu novely by odbremenilo súdy, keďže nebude potrebné viesť dve osobitné konania. V praxi sa navyše často stávalo, že obidva návrhy boli pridelené rôznym sudcom, ktorí si museli študovať identický prípad, čo je zjavne neefektívne,“ objasňuje základný zmysel návrhu Frnčo.

Comments

Komentáre