Bratislava, 5. mája 2017 – Predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál spoločne s ďalšími poslancami parlamentu Zuzanou Zimenovou, Vierou Dubačovou (obe nez.) a Petrom Osuským (SaS) dnes podali podnet ombudsmanke, v ktorom verejnú ochrankyňu práv upozorňujú na možné porušenie základného práva občanov, ktorého sa mala dopustiť Kancelária NR SR.

Poslanci namietajú, že k porušeniu základného práva na ochranu listového tajomstva došlo podľa ich názoru vydaním Rozhodnutia č. 13/2017 vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky na zabezpečenie manipulácie s doručenými zásielkami v súvislosti s výskytom zásielok s nebezpečným materiálom a následným uplatňovaním tohto rozhodnutia zamestnancami Kancelárie NR SR. Predmetné rozhodnutie vydal dňa 7. apríla 2017 vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan. O prípade obsiahlo informovali médiá.

Keďže v bode 3 predmetného rozhodnutia sa uvádza, že kancelária splnomocňuje zamestnancov podateľne otvoriť obyčajné listové zásielky adresované poslancom NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ alebo je odosielateľom fyzická osoba“ a v bode 5 predmetného rozhodnutia sa uvádza, že zásielky, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, zamestnanec podateľne nebude evidovať ani postupovať adresátovi, ale ich na dobu 3 mesiacov odloží a po tejto dobe skartuje, je zrejmé, že zamestnanci Kancelárie NR SR kontrolovali zásielky určené poslancom NR SR nielen z hľadiska prítomnosti nebezpečných látok, ale aj z hľadiska ich obsahu (vulgarizmy, dehonestujúci charakter) a že tak postupovali na základe predmetného rozhodnutia.

Poslanci namietajú, že tak došlo k porušeniu listového tajomstva, ktoré zaručuje čl. 22 ods. 1 ústavy. „Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom, pričom výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon, cituje z ústavy jeden z namietajúcich poslancov Ondrej Dostál a dodáva, že „slovenský právny systém síce stanovuje viaceré výnimky zo zákazu porušovať listové tajomstvo, ani jednu však nemožno podľa nášho názoru aplikovať v tomto prípade.

„Týmto podnetom žiadame verejnú ochrankyňu práv, aby situáciu preverila a zistila, či došlo k porušeniu ústavou garantovaného práva na ochranu listového tajomstva, či protiprávny stav ešte pretrváva alebo bol odstránený a aké boli prijaté opatrenia, aby k podobnému zásahu do ústavných práv v budúcnosti nedochádzalo,“ vysvetľuje Ondrej Dostál.

Akýkoľvek zásah do ústavných práv a slobôd musí sledovať legitímny účel, byť takémuto účelu primeraný a môže sa udiať len v nevyhnutnom rozsahu. Namietaný zásah do listového tajomstva nesleduje žiadny legitímny účel, nie je primeraný deklarovanému účelu a určite sa nedeje len v nevyhnutnom rozsahu. „V tomto prípade podľa nášho názoru konala Kancelária NR SR v rozpore s ústavou a dopustila sa porušenia ústavou chráneného práva na zachovanie listového tajomstva. Zasahovaním do listového tajomstva z hľadiska posudzovania obsahu korešpondencie sa dostávame mimo rámec demokratickej spoločnosti,“ uzatvára predseda OKS Dostál.

Comments

Komentáre