Bratislava, 25. máj 2018 – Predseda OKS Ondrej Dostál spoločne s kolegami poslancami z klubu SaS predkladá návrh zákona, ktorým sa má rozšíriť množstvo informácií o agrodotáciách, ktoré má Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňovať na internete.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z., predkladajú poslanci Ondrej Dostál (OKS, klub SaS), Lucia Ďuriš Nicholsonová, Peter Osuský, Anna Zemanová a Radoslav Pavelka (všetci SaS).

“Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka prešiel legislatívnym procesom minulý rok. Spoločne s ďalšími občanmi som bol jedným z iniciátorov hromadnej pripomienky proti utajovaniu agrodotácií. Ministerstvo pôdohospodárstva však v rámci medzirezortného pripomienkového konania vtedy odmietlo návrh verejnosti smerujúci k tomu, aby boli na internete Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zverejňované všetky tie informácie z informačného systému týkajúceho sa rozdeľovania a čerpania dotácií na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorých zverejneniu nebránia osobitné právne predpisy,” uvádza poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál.

Na požiadavku verejnosti, aby informačný systém, ktorý agentúra aj z našich daní obstarala a prevádzkuje, mal svoju verejne prístupnú časť, v ktorej by boli k dispozícii všetky informácie o procese prideľovania agrodotácií, ktorých zverejneniu nebráni zákon, zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva v rámci rozporového konania reagovali negatívne s vyjadrením, že je to z technického hľadiska nemožné a že zabezpečenie takýchto funkcionalít by znamenalo výrazný zásah do rozhraní informačných systémov.

“V rámci druhého čítania v parlamente nakoniec došlo k prijatiu kompromisného znenia, podľa ktorého PPA zverejňuje údaje evidované v informačnom systéme elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, avšak nie v plnej miere, ale v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému. Nejasná formulácia o „dostupnej funkcionalite“ však de facto umožňuje PPA vyhnúť sa zverejňovaniu toho typu informácií, ktorý sa sama rozhodne, že zverejňovať nebude,” upozorňuje Dostál.

Ministerstvo pôdohospodárstva sa tak opakovane vyhovára na to, že nemôže zverejňovať viac informácií, lebo mu v tom bránia predpisy EÚ.

“Cieľom predkladaného návrhu zákona je, aby boli informácie z informačného systému o podporách poskytovaných PPA zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup v súlade s infozákonom, a to bezpodmienečne. Zároveň sa precizuje rozsah povinne zverejňovaných informácií spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,” objasňuje účel zákona predseda OKS Dostál.

Comments

Komentáre