Miesto rešpektovania transrodových ľudí a ich identity a dôstojnosti vrátane ich nového pohlavia ich bude štát prostredníctvom zmien zákonov navrhovaných poslancami SME RODINA a OĽaNO degradovať a ponižovať a zo zmeny mena a priezviska spraví súčasť „liečby“ transsexualizmu.

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj na svojom zasadnutí v utorok 25. apríla 2023 schválil pozmeňujúci návrh k poslaneckému návrhu zákona o rodnom čísle, ktorého schválením by sa zo zákona o mene a priezvisku úplne vypustila možnosť zmeny mena a priezviska na základe zmeny pohlavia.

Pozmeňujúci návrh predložil poslanec NR SR Jozef Lukáč (SME RODINA) a na výbore ho v rozprave podporila aj poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO/NOVA). Obaja sú spolu s poslankyňami Annou Záborskou (OĽaNO/Kresťanská únia) a Evou Hudecovou (SME RODINA) zároveň aj predkladateľmi návrhu novely zákona o rodnom čísle (tlač 1486).

Novela zákona o rodnom čísle

Navrhovaná novela zákona o rodnom čísle, ktorú NR SR na svojej marcovej schôdzi hlasmi 87 poslancov posunula do druhého čítania, má transrodovým ľuďom znemožniť, aby po tranzícii mali rodné číslo zodpovedajúce ich novému pohlaviu. Kým súčasné znenie zákona o rodnom čísle umožňuje zmenu rodného čísla na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (§ 8 ods. 2 písm. b) zákona o rodnom čísle), v prípade schválenia navrhovanej novely by sa rodné číslo mohlo zmeniť iba v prípade, že by bolo „nesprávne určené“, čo by sa podľa navrhovateľov malo zisťovať genetickým testom (viď konsolidované znenie dotknutých ustanovení zákona o rodnom čísle v prípade schválenia novely). To by transrodovým ľuďom úplne znemožnilo po absolvovaní tranzície zmeniť si rodné číslo tak, aby zodpovedalo ich novému pohlaviu.

Pozmeňujúci návrh: Doplnenie novely zákona o mene a priezvisku

Niečo podobné by znamenalo schválenie pozmeňujúceho návrhu Jozefa Lukáča, ktorý v utorok získal podporu väčšiny členov parlamentného výboru pre verejnú správu, vo vzťahu k možnosti zmeny mena a priezviska. Tá by síce zakázaná nebola, ale jej dôvodom by už nemohla byť zmena pohlavia, ale iba bližšie nevymedzené potvrdenie lekára, na základe ktorého by sa príslušnej osobe umožnila výnimka zo zákazu mať meno opačného pohlavia.

Súčasné znenie zákona o mene a priezvisku uvádza, že osobe mužského pohlavia nemožno určiť ženské meno a naopak (§ 2 ods. 2 zákona o mene a priezvisku). Zmeniť meno aj priezvisko je podľa súčasného znenia zákona možné z dôvodu zmeny pohlavia. Na takúto zmenu je potrebný lekársky posudok (§ 7 ods. 3), ale povolenie na zmenu mena a priezviska v prípade zmeny pohlavia nie je potrebné (§ 7 ods. 1 písm. c)ods. 2 písm. f)). Takáto zmena mena a priezviska je teda nárokovateľná a vykoná sa na základe písomného vyhlásenia žiadateľa bez toho, aby o nej úrad rozhodoval.

Už žiadna zmena pohlavia…

Výborom pre verejnú správu odporúčaný pozmeňujúci návrh navrhuje úplne vypustiť zo zákona o mene a priezvisku ustanovenia, ktoré hovoria o zmene pohlavia ako dôvode na zmenu mena a priezviska. A zároveň ako náhradu zavádza výnimku zo zákazu určenia ženského mena mužovi a mužského mena žene (nový ods. 3 v § 2). V tejto navrhovanej výnimke však nejde o možnosť zmeny mena z dôvodu zmeny pohlavia, ale o to, že „osobe mužského pohlavia je možné určiť ženské meno a naopak v prípade predloženia lekárskeho potvrdenia podľa § 6 ods. 7“.

Nie je pritom jasné, o aké lekárske potvrdenie by malo ísť, keďže v pozmeňujúcom návrhu sa k tomu v novo navrhovanom § 6 ods. 7 uvádza iba toľko, že „fyzickej osobe sa zmena mena alebo zmena priezviska povolí vždy na základe predloženia lekárskeho potvrdenia“. V súčasnom znení zákona je jasné, že má ísť o lekársky posudok týkajúci sa zmeny pohlavia, ale v novo navrhovanom znení zákona nie je vôbec upravené, čo by sa týmto lekárskym potvrdením malo potvrdzovať (viď konsolidované znenie dotknutých ustanovení zákona o mene a priezvisku v prípade schválenia pozmeňujúceho návrhu Jozefa Lukáča).

…iba zmena mena v rámci „liečby“ transsexualizmu

Nie z textu, iba z odôvodnenia pozmeňujúceho návrhu možno vyvodiť, že by malo ísť o lekársky posudok v rámci „liečby osôb s diagnostikovanou poruchou pohlavnej identity – transsexualizmom“. V odôvodnení pozmeňujúceho návrhu sa k tomu uvádza: „Navrhovaná právna úprava zohľadňuje fakt, že pri určitom type diagnózy sa ako súčasť manažmentu a liečby osoby štandardne používa aj prostriedok administratívnej zmeny mena alebo priezviska, no uvádza na pravú mieru, že nie je možné zmeniť pohlavie z dôvodu interpretačnej škály tohto pojmu platným právnym poriadkom. Z toho dôvodu sa navrhuje vypustenie ustanovení odkazujúcich na zmenu pohlavia a zároveň doplnenie zákona o ustanovenie zohľadňujúce štandardné postupy pri diagnostike a terapii istého druhu psychiatrického ochorenia spolu s garanciou, že na základe lekárskeho potvrdenia relevantne preukazujúceho opodstatnenosť zmeny sa takáto zmena vždy povolí.“

Dosiaľ zákon o mene a priezvisku umožňuje transrodovým ľuďom zmeniť si meno a priezvisko z dôvodu, že absolvovali tranzíciu a zmenili si pohlavie. Ak bude novela zákona o rodnom čísle schválená aj s Lukáčovým pozmeňujúcim návrhom, už to možné nebude. Bude možné iba to, že si muž zmení meno na ženské alebo žena na mužské v prípade, že prinesú nejaké lekárske potvrdenie, ktorého obsah nebude v texte zákona nijako upravený. A iba výkladom bude možné z odôvodnenia pozmeňujúceho návrhu odvodiť, že zrejme by malo ísť o potvrdenie psychiatra o tom, že žiadateľ alebo žiadateľka trpí „poruchou transsexualizmu“ a v rámci „liečby“ je vhodný administratívny úkon zmeny mena a priezviska. Miesto rešpektovania transrodových ľudí a ich identity a dôstojnosti vrátane ich nového pohlavia ich bude štát prostredníctvom zákona degradovať a ponižovať a zo zmeny mena a priezviska spraví súčasť „liečby“ transsexualizmu.

Boj proti transrodovým osobám pokračuje

Podstata pozmeňujúceho návrhu poslanca Lukáča je rovnaká ako podstata novely zákona o rodnom čísle: Ublížiť transrodovým osobám, znemožniť im tranzíciu z administratívneho hľadiska, sťažiť a skomplikovať im život, ponížiť ich a vyjsť v ústrety predsudkom časti spoločnosti, ktorá nedokáže akceptovať transrodových ľudí. To je dôvod, pre ktorý je tento pozmeňujúci návrh i celý návrh zákona potrebné jednoznačne odmietnuť.

Ondrej Dostál, poslanec NR SR (SaS/OKS)

Slávka Henčeková, právnička, asistentka poslanca NR SR Jána Benčíka (klub SaS)

 

Súvisiace informácie:

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA, Anny ANDREJUVOVEJ, Evy HUDECOVEJ a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (tlač 1486)

Hlasovanie NR SR o návrhu novely zákona o rodnom čísle v prvom čítaní (21. 3. 2023)

Pozmeňujúci návrh poslanca NR SR Jozefa Lukáča k návrhu novely zákona o rodnom čísle (schválený na zasadnutí Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj dňa 25. 4. 2023)

Konsolidované znenie dotknutých ustanovení zákona o mene a priezvisku v prípade schválenia pozmeňujúceho návrhu Jozefa Lukáča

Konsolidované znenie dotknutých ustanovení zákona o rodnom čísle v prípade schválenia novely zákona o rodnom čísle (tlač 1486)

Videozáznam z rozpravy k návrhu novely zákona o rodnom čísle na Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj dňa 25. apríla 2023 (cca. 01:08:35)

Comments

Komentáre