Dobrý zákon o obecnom zriadení by mal dbať na vyváženú rolu orgánov samosprávy pri správe vecí verejných na miestnej úrovni a vytvárať podmienky pre demokratický chod a transparentné fungovanie samosprávy.

Prehĺbiť demokratické prvky v činnosti samosprávy a dosiahnuť vyváženejší vzťah medzi starostami a obecnými zastupiteľstvami vo vzťahu k rokovaniu obecných zastupiteľstiev je cieľom návrhu novely zákona o obecnom zriadení, ktorý na aktuálnu schôdzu predložil predseda OKS Ondrej Dostál spoločne s kolegami z klubu SaS Petrom Osuským, Martinom Klusom, Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Milanom Laurenčíkom. O návrhu bude plénum Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať dnes.

Navrhuje sa, aby sa na úradnej tabuli a webovom sídle obce nezverejňoval len návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ale aj návrhy uznesení a zároveň, aby sa na webovom sídle zverejňovali aj návrhy materiálov určených na rokovanie zastupiteľstva. „Účelom tejto zmeny je zabezpečenie väčšej informovanosti poslancov a verejnosti o obsahu rokovania obecného zastupiteľstva, pretože zverejnenie samotného návrhu programu zastupiteľstva nie je bez návrhu uznesení a ďalších materiálov dostatočnou informáciou,“ objasňuje Ondrej Dostál. Mnohé samosprávy takto postupujú už v súčasnosti. Navrhuje sa, aby takýto postup bol stanovený priamo zákonom. Keďže v praxi dochádza k dodatočnému dopĺňaniu programu zasadnutia zastupiteľstva, navrhuje sa upraviť aj postup pri zverejňovaní neskôr predložených návrhov.

Zákon v súčasnosti ponecháva stanovenie návrhu programu zastupiteľstva plne v rukách starostu. Poslanci a komisie, dokonca ani samotné zastupiteľstvo nemajú možnosť ovplyvniť obsah návrhu programu. Zastupiteľstvo doňho môže zasiahnuť až na začiatku zasadania počas schvaľovania návrhu programu predloženého starostom, čo vytvára nevyvážený vzťah medzi starostom a zastupiteľstvom, hoci ide o určovanie programu zasadnutia zastupiteľstva.

„Navrhujeme preto zaviesť starostovi povinnosť zaradiť do návrhu programu body, o ktorých zaradení rozhodlo zastupiteľstvo alebo ktoré boli navrhnuté poslancami, či komisiami v dostatočnom predstihu pred zasadnutím zastupiteľstva. Táto zmena prispeje k silnejšiemu postaveniu poslancov zastupiteľstva pri určovaní programu zasadnutia zastupiteľstva a k vyváženejšiemu vzťahu medzi starostom a zastupiteľstvom ako orgánmi samosprávy,“ odôvodňuje novelu zákona o obecnom zriadení poslanec Dostál.

Predkladaná novela prináša najmä nasledovné zmeny:

  • zverejňovanie nielen návrhu programu zastupiteľstva, ale aj navrhovaných uznesení a materiálov,
  • zabezpečenie zverejňovania poslaneckých návrhov uznesení a materiálov na rokovanie zastupiteľstva,
  • zaraďovanie bodov programu schválených zastupiteľstvom alebo navrhnutých poslancami a komisiami do návrhu programu zastupiteľstva,
  • nevyžadovanie zvýšeného kvóra (nadpolovičná väčšina všetkých poslancov) na akúkoľvek zmenu návrhu programu zastupiteľstva, ale iba na jeho doplnenie o nové body,
  • znovuzavedenie povinnosti starostu zvolať nové zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa stalo neuznášaniaschopným.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.