Zákon o verejných kultúrnych podujatiach nedostatočne chráni práva a právom chránené záujmy fyzických osôb a právnických osôb pri organizovaní takýchto podujatí.

Zlepšenie procesného postavenia usporiadateľov verejných kultúrnych postavení, zvýšenie ich právnej istoty a vymožiteľnosť práva a obmedzenie priestoru pre svojvoľné rozhodovanie obecných samospráv je cieľom návrhu novely zákona o verejných kultúrnych podujatiach, ktorý na aktuálnu schôdzu predložil predseda OKS Ondrej Dostál spoločne s kolegami z klubu SaS Petrom Osuským, Luciou Ďuriš Nicholsonovou, Renátou KaščákovouZuzanou Zimenovou. O návrhu bude plénum Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať dnes.

Problém súčasnej právnej úpravy je predovšetkým v neexistencii explicitne stanovených lehôt pre rozhodovanie obce o zákaze verejného kultúrneho podujatia a pre rozhodnutie o opravnom prostriedku. Súčasný právny stav môže viesť k situácii, keď usporiadateľ podujatia nemá žiadne účinné prostriedky nápravy proti zákazu podujatia, ktoré by mu umožnili uskutočniť podujatie v pôvodne stanovenom termíne.

Tieto problémy sa naplno ukázali v roku 2014, keď Centrum pre udržateľný rozvoj zorganizovalo hudobný festival Moldava Spolu 2014. Festival sa mal uskutočniť v rómskej osade Budulov dňa 29. augusta 2014 ako spoločný rómsko-nerómsky festival, ktorý mal za cieľ „odovzdať posolstvo priateľstva, otvorenosti a vzájomného porozumenia celému Slovensku“ a nadviazať na podobné festivaly, ktoré sa konali v Šobove (2010 a 2011), Klenovci (2012) a Banskej Štiavnici (2013). Aj keď organizátori doručili mestu Moldava nad Bodvou oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia už 28. mája 2014, primátor mesta Moldava nad Bodvou István Zachariaš (SMK) rozhodol o zákaze konania hudobného festivalu až 18. augusta 2014. Rozhodnutie o zákaze bolo organizátorom festivalu doručené dňa 20. augusta 2014, teda 9 dní pred plánovaným termínom akcie. Organizátori festivalu listom zo dňa 21. augusta 2014 požiadali primátora mesta o určenie náhradného verejného priestranstva, na ktorom by sa podujatie mohlo uskutočniť v pôvodne stanovenom termíne. Mestské zastupiteľstvo mesta Moldava nad Bodvou na mimoriadnom neverejnom zasadnutí dňa 22. augusta 2014 prerokovalo žiadosť ETP Slovensko o poskytnutie náhradných priestorov a uznieslo sa, že nevie poskytnúť náhradný priestor na konanie festivalu a trvá na rozhodnutí primátora o zákaze festivalu na pôvodne stanovenom mieste. Organizátori následne hudobný festival zrušili.

„Uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí v sebe obsahuje aj aspekt uplatňovania slobody prejavu a práva pokojne sa zhromažďovať v zmysle čl. 26 a 28 ústavy. Výkon zhromažďovacieho práva je upravený predovšetkým v zákone č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. To však neznamená, že občania si môžu právo pokojne sa zhromažďovať uplatňovať len zhromaždeniami v zmysle tohto zákona. Aj verejné kultúrne podujatia predstavujú istú formu realizácie zhromažďovacieho práva. Rovnako sú priestorom pre realizáciu slobody prejavu, a to nielen umeleckého prejavu,“ objasňuje Ondrej Dostál.

Navrhuje sa zaviesť úpravu rozhodovania o zákaze verejných kultúrnych podujatí a opravných prostriedkov voči nim obdobnú úprave existujúcej v zákone o zhromažďovacom práve. Súčasná právna úprava zákazu podujatí uvádza iba dôvody zákazu, nie však postup pri rozhodovaní, lehoty a spôsob uplatnenia opravného prostriedku.

Dôvody zákazu podujatí sa navrhuje rozšíriť o skutočnosť, že sa na rovnakom mieste a v rovnakom čase koná iné verejné kultúrne podujatie, zhromaždenie alebo športové podujatie. Tento dôvod doteraz medzi dôvodmi zákazu podujatí absentoval. Doterajšia právna úprava konštatuje iba to, že obec môže zakázať podujatie a že má postupovať podľa správneho poriadku.

„Navrhujeme určiť lehotu troch dní od doručenia oznámenia, v ktorej môže obec rozhodnúť o zákaze podujatia. Obec bude mať povinnosť zverejniť rozhodnutie o zákaze podujatia na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Usporiadateľ sa bude môcť proti zákazu podujatia obrátiť so žalobou na súd, ktorý bude mať povinnosť rozhodnúť o opravnom prostriedku v lehote do troch dní, pričom bude postupovať podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku o konaní vo veciach zhromažďovania občanov“ odôvodňuje novelu zákona o verejných kultúrnych podujatiach poslanec Dostál.

Predložený návrh novely zákona o verejných kultúrnych podujatiach vychádza z právnej úpravy obsiahnutej v zákone o zhromažďovacom práve vo vzťahu k zákazu zhromaždení (podujatí), ich rozpusteniu a opravným prostriedkom voči nim. Stanovuje:

  • lehotu troch dní od doručenia oznámenia o konaní verejného kultúrneho podujatia na rozhodnutie obce o jeho zákaze,
  • povinnosť obce zverejniť rozhodnutie o zákaze podujatia na úradnej tabuli a webovom sídle obce,
  • podávanie opravných prostriedkov proti rozhodnutiu obce o zákaze podujatia priamo na súd (bez predkladania odvolania obci ako prvostupňovému orgánu),
  • lehotu troch dní na rozhodnutie súdu o opravnom prostriedku.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.