OKS stojí za Ukrajinou

Občianska konzervatívna strana (OKS) odsudzuje eskalujúcu agresiu Putinovho Ruska proti Ukrajine a plne podporuje Ukrajinu a jej ľud zoči-voči tejto agresii.

Uznanie separatistických republík na východnej Ukrajine ruským prezidentom Vladimírom Putinom je porušením medzinárodného práva a ďalším z prejavov agresívnej imperiálnej politiky súčasného Ruska.

Je povinnosťou celého demokratického sveta postaviť sa v tejto chvíli na stranu slobodnej a demokratickej Ukrajiny a poskytnúť jej všestrannú pomoc a podporu. Očakávame, že rovnakým spôsobom sa zachová aj Slovenská republika a podporí susednú krajinu čeliacu ruskej agresii.

Ondrej Dostál, predseda OKS, poslanec NR SR (klub SaS)
Zuzana Aufrichtová, podpredsedníčka OKS, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Radovan Kazda, podpredseda OKS, poslanec NR SR (klub SaS)

 

OKS STANDS WITH UKRAINE

The Civic Conservative Party (OKS) condemns Putin’s Russia escalating aggression against Ukraine and fully supports Ukraine and its people against this aggression.

The recognition of separatist republics in eastern Ukraine by Russian President Vladimir Putin is a violation of international law and another manifestation of contemporary Russia’s aggressive imperial policy.

It is the duty of the whole democratic world to stand with a free and democratic Ukraine at this time and to provide it with all-round help and support. We expect that the Slovak Republic will behave in the same way and support a neighbouring country facing Russian aggression.

Ondrej Dostál, Chairman of OKS, Member of the National Council of the Slovak Republic (SaS Parliamentary Club)
Zuzana Aufrichtová, Vice-Chairman of the OKS, Mayor of the Bratislava-Staré Mesto Municipality
Radovan Kazda, Vice-Chairman of OKS, Member of the National Council of the Slovak Republic (SaS Parliamentary Club)

 

OKS СТОЇТЬ НА БОЦІ  УКРАЇНИ

Громадянська консервативна партія (OKS) засуджує ескалацію агресії путінської  Росії проти України  і повністю підтримує Україну  та  її народ  перед  лицем  цієї агресії.

Визнання президентом Росії Володимиром Путіним сепаратистських республік на сході України є порушенням міжнародного права та ще одним проявом агресивної імперської політики сучасної Росії.

Є обов’язком  усього демократичного світу в цей час стати на бік вільної та демократичної України, надати їй всебічну  допомогу  і підтримку. Ми очікуємо, що Словацька Республіка також так вчинить  і підтримає  сусідню країну, яка зіткнулася  з російською агресією.

Ондрей Достал, голова OKS, депутат  Національної ради Словацької Республіки (клуб SaS)

Зузана Ауфріхтова, заступниця голови OKS, мер  Братислави-Старого Міста

Радован Казда, заступник голови  OKS, депутат  Національної ради Словацької Республіки (клуб SAS)

Comments

Komentáre