Dnes som podal na Radu pre vysielanie a retransmisiu sťažnosť proti plánovanej večernej účasti predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Hrdličku v relácii Najväčší Slovák, ktorá bude venovaná Gustávovi Husákovi. Odvysielaním tejto relácie by podľa môjho názoru mohlo prísť k porušeniu zákona o volebnej kampani. Na možné porušenie zákona som upozornil aj vedenie RTVS a Radu RTVS.

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v § 10 upravuje vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do NR SR a pre voľby do Európskeho parlamentu. Podľa § 10 ods. 7 zákona „Vysielanie iných programov, než sú uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 12 ods. 5, a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán, počas volebnej kampane je zakázané.“.

Porušenie § 10 ods. 7 zákona vidím v skutočnosti, že Jozef Hrdlička je kandidátom č. 1 na kandidátnej listine koalície KSS, Vzdor – strana práce vo voľbách do Európskeho parlamentu. Volebná kampaň začala uverejnením rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR, čiže 4. februára 2019.

Odvysielanie publicistickej relácie, v ktorej bude v rámci diskusie predseda KSS a kandidát č. 1 koalície KSS, Vzdor – strana práce Jozef Hrdlička vystupovať s obhajobou Gustáva Husáka, v čase mesiac pred voľbami do Európskeho parlamentu by mohlo ovplyvniť hlasovanie oprávnených voličov a tým by mohlo prísť k porušeniu zákazu ustanovenému v § 10 ods. 7 zákona o volebnej kampani.

Domnievam sa, že na predmetnú reláciu nie je možné použiť žiadnu z výnimiek, ktoré v § 10 ods. 7 pripúšťa zákon o volebnej kampani. Evidentne nejde o vysielanie politickej reklamy (§ 10 ods. 1 a 3), ani o diskusiu kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu (§ 10 ods. 2 a 5). Podľa môjho názoru nejde ani o publicistickú reláciu v zmysle § 12 ods. 5. Účelom zákonnej úpravy televízneho a rozhlasového vysielania počas kampane je garantovať rovnosť všetkých kandidujúcich subjektov. Zmyslom zákazu ustanoveného v § 10 ods. 7 nie je v čase volebnej kampane úplne zakázať spravodajské pokrývanie politického diania v krajine, ani vysielanie publicistických relácií o dôležitých spoločenských témach. Mali by sa však realizovať spôsobom, ktorý nenaruší volebnú súťaž a rovnosť kandidujúcich politických subjektov. Účasť predsedu jednej politickej strany a top kandidáta jednej z kandidujúcich volebných koalícií v diskusii môže zvýhodniť túto stranu a koalíciu voči iným kandidujúcim politickým subjektom.

Vykladať ustanovenie § 12 ods. 5 tak, že na to, aby išlo o výnimku zo zákazu podľa § 10 ods. 7, stačí, že ide o publicistickú reláciu, ktorá sa realizuje v súlade s programovou službou, bez ohľadu na ďalšie relevantné súvislosti, by bolo podľa môjho názoru účelovým obchádzaním zákona o volebnej kampani a zmyslu zákonnej úpravy televízneho vysielania v čase volebnej kampane ako takej.

V predmetnom prípade totiž nejde o dôležitú aktuálnu udalosť, ktorá by sa týkala jednej z kandidujúcich politických strán, ani o tému, ku ktorej by sa nemohol kompetentne vyjadriť nikto iný ako kandidát č. 1 jedného z kandidujúcich subjektov. Relevantnou okolnosťou je v tomto prípade aj téma relácie, ktorou je pôsobenie vrcholového predstaviteľa komunistickej strany, pričom hosťom relácie má byť súčasný predseda komunistickej strany.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa domnievam, že účasťou predsedu KSS Jozefa Hrdličku v predmetnej relácii by mohlo prísť k porušeniu zákona, na čo upozorňujem vopred a okrem Rady pre vysielanie a retransmisiu som na to upozornil aj vedenie RTVS a Radu RTVS.

Ondrej Dostál
predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
poslanec NR SR (klub SaS)

V Bratislave dňa 24. apríla 2019.

Ondrej Dostál: Znenie sťažnosti proti plánovanej večernej účasti predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Hrdličku v relácii Najväčší Slovák

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.