Vstupom do Európskej únie (EÚ) 1. mája 2004 sa po začlenení do Rady Európy a Severoatlantickej aliancie zavŕšil proces politického ukotvenia Slovenskej republiky v západnom demokratickom civilizačnom okruhu.

Členstvo v EÚ a NATO potvrdilo vymanenie sa našej krajiny zo sféry vplyvu Ruska, ktorého politické elity pokračujú v imperiálnej politike Sovietskeho zväzu, iba s použitím iných prostriedkov, v posledných rokoch najmä formou hybridnej vojny. Európska integrácia je totiž predovšetkým o spoločných hodnotách, o spoločnom priestore slobôd, bezpečnosti a prosperity. A demokratické členské krajiny EÚ sú našimi najbližšími spojencami.

Občianska konzervatívna strana (OKS) považuje za najväčšie prínosy členstva SR v EÚ naše politické a hodnotové ukotvenie v západnom svete, spoločný európsky trh a štyri základné slobody – voľný pohyb tovarov, služieb, pracovnej sily a kapitálu. Žiaľ, veľká časť slovenských politikov i verejnosti vníma výhody členstva v EÚ najmä cez optiku eurofondov. Ako keby najdôležitejším prvkom európskej spolupráce bolo to, či z Bruselu dostaneme viac peňazí, ako do neho pošleme. Eurofondy sú pritom na Slovensku nielen zdrojom veľkej časti korupcie, ale prispievajú aj k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi.

Pred Úniou stojí mnoho výziev. Slovensko by sa malo aktívne zapojiť do ich riešenia a nie iba pasívne čakať, na čom sa dohodnú veľkí hráči a potom sa oportunisticky pridať na stranu väčšiny v nádeji, že tak SR získa lepšiu vyjednávaciu pozíciu pri delení eurofondov. OKS je presvedčená, že snahy slovenských a európskych politických elít by mali byť zamerané na to, aby EÚ ostala priestorom slobody. Či už ide o ochranu slobodnej spoločnosti alebo slobodu v podnikaní. Ak chce byť EÚ relevantným hráčom na svetových trhoch, mala by ísť cestou liberalizácie a deregulácie, nie centralizácie a byrokratizácie.

OKS je kritikom nadmerného prerozdeľovania a zbytočných regulácií trhu na všetkých úrovniach, vrátane európskej. Našou predstavou nie je smerovanie k stále tesnejšej a centralizovanejšej únii, ale dobrovoľná spolupráca členských štátov a vytváranie dobrých podmienok pre slobodné fungovanie ľudí a firiem v rámci celej EÚ. Tento postoj zastávame konzistentne od vstupu do Únie podnes bez ohľadu na to, ako je či nie je vo verejnosti populárny. Zároveň sme však presvedčení, že je bytostným ekonomickým, ale najmä politickým záujmom Slovenska a slovenských občanov byť i naďalej členom euroatlantických spojenectiev v rámci EÚ i NATO.

Ondrej Dostál
predseda OKS

Ivan Kuhn
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 1. mája 2019.

Comments

Komentáre