Dnes sa koná zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Občianska konzervatívna strana (OKS) v súlade so zákonom požiadala Štátnu komisiu o stanovisko k pravidlám financovania politických strán vo veci prijímania peňažných darov do 200 eur.

Až do roku 2014 vyžadoval zákon o politických stranách ako podmienkou pre prijatie daru akejkoľvek hodnoty politickou stranou písomnú darovaciu zmluvu s notársky osvedčeným podpisom darcu. V roku 2014 v rámci schvaľovania zákona o volebnej kampani bol novelizovaný aj zákon o politických stranách a bola z neho vypustená uvedená podmienka pre peňažné dary, ktorých hodnota v kalendárnom roku od jedného darcu nepresiahne 200 eur. Účelom uvedenej zmeny bolo umožnenie „jednoduchého spôsobu darovania drobných peňažných darov“. Napriek vypusteniu povinnosti uzatvárania písomnej darovacej zmluvy s notársky osvedčeným podpisom darcu však zákon naďalej neumožňuje poukázanie daru do 200 eur iba samotným bezhotovostným prevodom z účtu darcu na účet politickej strany.

Politickým stranám ukladá povinnosť viesť evidenciu darov a zverejňovať zoznam darcov. Z výpisu účtu sa však politická strana dozvie iba názov účtu darcu, čiže meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo názov, resp. obchodné meno právnickej osoby. Nedozvie sa z neho adresu trvalého pobytu, resp. sídla darcu, čo zákon vyžaduje. V zmysle zákona je pritom politická strana povinná vrátiť finančný dar, ak z výpisu z účtu nie je preukázané, kto je darcom. Navyše v evidencii darov sa má nachádzať aj vyhlásenie darcu, že nie je osobou, od ktorej politická strana v zmysle zákona nemôže prijať dar.

Teoreticky tak v roku 2014 došlo k zjednodušeniu prijímania darov do 200 eur, prakticky však naďalej zrejme nie je možné poukázať strane dať iba jednoduchým prevodom z účtu na účet, hoci je v takomto prípade darca identifikovateľný. Miesto darovacej zmluvy musí podpísať vyhlásenie a oznámiť politickej strane adresu svojho trvalého pobytu, resp. sídla.

OKS preto požiadala štátnu komisiu o výklad, či sa vyššie uvedené povinnosti identifikovania darcu aj cez adresu a evidencie jeho vyhlásenia vzťahujú aj na dary do 200 eur a či je politická strana povinná vrátiť dar do 200 eur, pri ktorom nevie identifikovať adresu darcu.

Vzhľadom na uvedené problémy v zákone sa OKS rozhodla, že volebnú kampaň pred parlamentnými voľbami v prospech svojich dvoch kandidátov na kandidátnej listine SaS – Ondreja Dostála (č. 20) a Ivana Kuhna (č. 30) – bude viesť prostredníctvom dvoch tzv. tretích strán zaevidovaných štátnou komisiou. Jednou je samotná OKS, ktorá na kampaň použije iba vlastné finančné prostriedky. Druhou treťou stranou je podpredseda OKS Martin Mlýnek ako fyzická osoba – na jeho transparentný účet budú môcť drobnými darmi prispieť aj sympatizanti OKS. Obe tretie strany na podporu kandidátov OKS budú evidovať a zverejňovať všetky informácie vyžadované zákonom o volebnej kampani.

Ondrej Dostál

predseda OKS 

V Bratislave dňa 26. januára 2016

 

Súvisiace prílohy:

Transparentný účet na podporu kandidátov OKS

OKS: Žiadosť o stanovisko štátnej komisie k darom do 200 eur | 22. 1. 2016

Comments

Komentáre