Bratislava, 22. februára 2018 – OKS v pripomienkenovele zákona o ochranných známkach navrhuje, aby sa znemožnila registrácia ochrannej známky na komunistické a fašistické symboly a symboly ďalších skupín, hnutí a ideológií, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, alebo symboliku, ktorá je s takouto symbolikou zameniteľná.

Používanie takejto symboliky je postihnuteľné aj prostriedkami trestného práva. Symboly skupín a hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, sú podľa § 130 ods. 7 písm. a) Trestného zákona (TZ) extrémistickým materiálom. Trestnými činmi sú výroba extrémistickým materiálov (§ 422a TZ), rozširovanie extrémistickým materiálov (§ 422b TZ) aj prechovávanie extrémistických materiálov (§ 422c TZ).

Ďalším trestným činom je prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, ktorého sa dopustí ten, kto „verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb“ (§ 422 ods. 1 TZ), a ten, kto „používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých“ (§ 422 ods. 2 TZ).

„Vzhľadom na vyššie uvedené by malo byť logické, že na symboliku, ktorej používanie je trestným činom, nemožno zaregistrovať ochrannú známku. Súčasné znenie zákona o ochranných známkach však explicitne registráciu ochrannej známky na takúto symboliku nevylučuje,“ odôvodňuje pripomienku predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál.

Jedným z dôvodov odmietnutia zápisu označenia do registra je podľa § 5 ods. 1 písm. f) rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Pre rozpor s verejným poriadkom bola nedávno odmietnutá registrácia ochrannej známky na symboly politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko obsahujúce dvojkríž pripomínajúci dvojkríž Hlinkovej gardy.

Úrad priemyselného vlastníctva si totiž osvojil názor prezentovaný Petrom Kováčom, že logo podobné symbolom Hlinkovej gardy nemôže byť zapísané ako ochranná známka. Ako však uvádza aj Peter Kováč, Komunistickej strane Slovenska v minulosti bola zaregistrovaná ochranná známka na ich symboly s päťcípou hviezdou, kosákom a kladivom, ktoré používal ako svoje symboly komunistický režim.

„Navrhujeme doplniť nový dôvod odmietnutia zápisu označenia do ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky spočívajúci v tom, že označenie obsahuje komunistickú alebo fašistickú symboliku alebo symboliku podobného hnutia, skupiny alebo ideológie,“ hovorí podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS Juraj Petrovič.

„V týchto dňoch si pripomíname sedemdesiate výročie od komunistického prevratu vo februári 1948, ktorým sa Československo na štyri desaťročia prepadlo do moci totalitnej komunistickej ideológie. Je preto nanajvýš vhodné, aby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky získal právomoc zrušiť aj akúkoľvek dosiaľ platnú registrovanú ochrannú známku na komunistické alebo podobné symboly,“ vysvetľuje člen ústavnoprávneho výboru parlamentu Dostál.

Ak nebude pripomienka vznesená v rámci medzirezortného pripomienkového konania akceptovaná, Ondrej Dostál zmienené ustanovenia predloží vo forme pozmeňovacieho a doplňovacieho návrhu v rámci druhého čítania v parlamente.

 

Súvisiace informácie:

Pripomienka proti ochranným známkam pre fašistov a komunistov

LP/2018/55 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

TASR: Kotleba neuspel so zaregistrovaním loga ĽSNS

Peter Kováč: Kotlebovci: komunisti sú horší ako Hlinkova garda

Comments

Komentáre