Bratislava, 20. februára 2018 – Vypustiť nezmyselný zákaz uzatvárania dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov na autorské činnosti má za cieľ návrh novely Zákonníka práce, ktorý dnes do parlamentu doručila skupina poslancov.

„Tento zákaz bol vyhodnotený ako tretí najväčší byrokratický nezmysel za rok 2017. Nemá žiadne vecné opodstatnenie. Preto ho navrhujeme zrušiť a príslušné ustanovenie zo Zákonníka práce vypustiť,“ vysvetľuje predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR Ondrej Dostál.

Zákonník práce zakazuje uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na práce, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Ide o činnosti ako grafické, dizajnerské a návrhárske práce, fotografovanie, práce s textom, alebo programovanie. Tento typ prác pritom môže autor vykonávať ako na základe externého vzťahu vo forme zmluvy o dielo, tak na základe zamestnaneckého pomeru (pracovná zmluva) ako svoju pracovnú náplň.

„Tento zákaz nemá žiadnu logiku. Neexistuje žiadny vecný dôvod, prečo autori môžu vykonávať svoju činnosť ako zamestnanci na základe pracovnej zmluvy u zamestnávateľa, aj ako dodávatelia na základe zmluvy o dielo, ale nemôžu rovnakú činnosť realizovať na základe dohôd o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov, ktoré sú voľnejšou obdobou zamestnaneckého pracovného vzťahu,“ konštatuje Ondrej Dostál. A dodáva, že Autorský zákon vykonávaniu autorských prác na dohody nebráni, naopak, nepriamo to predpokladá.

Podpredseda OKS a ekonomický expert strany Martin Mlýnek pripomína, že tento zákaz sa stal súčasťou starého Zákonníka práce z roku 1965 pri jeho novelizácii v roku 1988. V dôvodovej správe bol iba všeobecne vysvetlený snahou zabrániť tomu, aby nedochádzalo naďalej v praxi k nejasnostiam o súbehu pracovnoprávnych a autorskoprávnych vzťahov.

„Hoci po roku 1989 sme opustili plánovanú a štátom plne ovládanú ekonomiku a nahradili ju trhovým hospodárstvom s podstatne väčšou slobodou a variabilitou hospodárskych vzťahov i tvorivých činností, tento nezmyselný zákaz nebol zo Zákonníka práce vypustený. Dokonca bol v roku 2001 mechanicky prebratý aj do nového Zákonníka práce,“ zdôrazňuje podpredseda OKS Martin Mlýnek. Vypustenie zákazu prinesie podľa neho zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom vypustenia jednej zbytočnej byrokratickej bariéry.

V každoročnej ankete o anticenu pre legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, ktoré komplikujú život podnikateľov na Slovensku, organizovanej Združením podnikateľov Slovenska, získalo v predchádzajúcom roku tretie miesto opatrenie nazvané „Dohodári nesmú programovať, fotografovať, vytvárať grafiku, odborné texty či iné autorsky chránené diela“, ktoré sa týka práve predmetného zákazu.

Vo vyhodnotení ankety sa k tomu uvádza: „Na jednej strane to znamená, že zamestnávateľ nesmie tieto dohody legálne využívať, ak má byť hlavnou pracovnou náplňou (predmetom dohody) autorsky chránená činnosť ako programovanie, grafické práce, práce s textom a iné, na druhej strane toto opatrenie nemá žiadne logické opodstatnenie a prakticky ani nemôže zabrániť tomu, aby zamestnávateľ s výsledkami práce dohodára voľne nakladal – i keď by bola dohoda neplatná, na autorské dielo by sa nazeralo ako na dielo na objednávku na základe ústnej zmluvy o dielo alebo ako na zamestnanecké dielo na základe fakticky založeného pracovného pomeru.“

V Českej republike bol uvedený zákaz zo Zákonníka práce vypustený.

Návrh novely Zákonníka práce, ktorý Ondrej Dostál (OKS) predkladá spolu s piatimi kolegami z poslaneckého klubu SaS – Petrom Osuským, Janou Kiššovou, Alojzom Baránikom, Eugentom Jurzycom a Jozefom Rajtárom, by mal byť prerokovaný na marcovej schôdzi NR SR.

 

Súvisiace informácie:

Návrh zákona

Byrokratický nezmysel roka

Comments

Komentáre