Bratislava, 23. júna 2017 – Občianska konzervatívna strana (OKS) v spolupráci s ďalšími zástupcami verejnosti presadzuje v ďalšej hromadnej pripomienke týkajúcej sa vlastníctva pôdy návrhy proti rozšíreniu obmedzovania vlastníckych práv vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktoré zavádza ministerstvo pôdohospodárstva.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR opätovne predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Zákon bol schválený v roku 2014 a obmedzil právo vlastníkov poľnohospodárskej pôdy slobodne nakladať so svojím majetkom a právo ostatných osôb nadobúdať poľnohospodársku pôdu do svojho vlastníctva. Vlastník poľnohospodárskej pôdy stratil právo slobodne previesť svoj majetok na inú osobu podľa svojho vlastného rozhodnutia. Prednostné právo na získanie tejto pôdy získali osoby podnikajúce v poľnohospodárstve najmenej tri roky, pričom zvýhodnené sú osoby podnikajúce v katastri tej istej, resp. susednej obce,“ objasňuje predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál, ktorý je jedným z iniciátorov hromadnej pripomienky verejnosti.

„Sme presvedčení, že zákon je v rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, pretože zasahuje do vlastníckych práv nad rámec predpokladaný ústavou. Európska komisia upozornila Slovenskú republiku na to, že zákon diskriminuje investorov z iných členských krajín Európskej únie, zasahuje do voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa a začala voči Slovensku konanie,“ uvádza Juraj Petrovič, podpredseda OKS a jeden z úvodných signatárov hromadnej pripomienky.

Predkladaná novela reaguje len na niektoré výhrady EÚ. Diskriminačný charakter zákona a neprimerané obmedzovanie vlastníckeho práva sa však nemajú zmeniť. Nad rámec doterajšej úpravy má štátny Slovenský pozemkový fond získať predkupné právo na predávanú poľnohospodársku pôdu. Návrh novely ďalej reaguje na nedávno schválenú novelu ústavy týkajúcu sa poľnohospodárskej pôdy. Schválením novely zákona v navrhnutej podobe by tak zákon nielen zachoval neprimerané zásahy štátu do vlastníckeho práva súkromných vlastníkov, ale navyše by aj vytvoril podmienky pre získavanie doteraz súkromnej pôdy do vlastníctva štátu a zaviedol bez primeraného dôvodu nové obmedzenia do vlastníckeho práva vlastníkov pôdy na základe nejasne vymedzeného záujmu o potravinovú bezpečnosť, či stanovením majetkového stropu pre nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy.

V hromadnej pripomienke sa navrhuje, aby sa zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku nenovelizoval, ale zrušil.

V prípade nezrušenia zákona ako celku iniciátori pripomienky navrhujú upraviť ho tak, aby neobmedzoval vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, nediskriminovať poľnohospodárov pri nadobúdaní pôdy podľa dĺžky podnikania, ani podľa veku či miesta podnikania. Navrhujeme tiež zachovať predkupné právo spoluvlastníkov pozemku, nediskriminovať občanov a firmy z iných krajín EÚ pri nadobúdaní pôdy a netrestať občanov iných krajín za legislatívu ich krajín.

Iniciátori hromadnej pripomienky tiež požadujú, aby sa nezavádzali nové zásahy do vlastníckeho práva pod zámienkou potravinovej bezpečnosti, a aby sa nezavádzali majetkové stropy pre nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov. Mali by sa tiež rozšíriť možnosti voľného predaja pozemku v súlade s voľbou vlastníka.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 23. júna 2017 na portáli change|net.sk.

Súvisiace informácie:

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu, zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Comments

Komentáre