Bratislava, 20. júna 2017 – Občianska konzervatívna strana (OKS) v spolupráci s ďalšími zástupcami verejnosti navrhuje v hromadnej pripomienke posilnenie ochrany vlastníckych práv vlastníkov poľnohospodárskej pôdy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

Zákon upravuje vzťahy vlastníkov poľnohospodárskej pôdy ako prenajímateľov s jej nájomcami. Už dnes stanovuje právo nájomcu na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok za nájomné v obvyklej výške, ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy. „Ak sa vlastník pôdy nerozhodne na nej hospodáriť sám, alebo niekto z jeho blízkych, prakticky musí predĺžiť nájomnú zmluvu dovtedajšiemu nájomcovi a nemá možnosť slobodne disponovať s vlastnou pôdou a prenajať ju niekomu inému. Ministerstvo navrhuje doplniť dve výnimky z prednostného práva, ale predovšetkým procesne upraviť postup pri uzatváraní novej nájomnej zmluvy na základe prednostného práva, čím sa silnejšie postavenie nájomcu voči prenajímateľovi ešte posilní. Sme presvedčení, že samotná existencia prednostného práva nájomcu na novú nájomnú zmluvu neprimerane zasahuje do vlastníckych práv prenajímateľa, a preto navrhujeme prednostné právo nájomcu na novú nájomnú zmluvu zo zákona úplne vypustiť a umožniť vlastníkovi disponovať s vlastným pozemkom po skončení nájomnej zmluvy v plnom rozsahu,“ odôvodňuje najdôležitejší bod hromadnej pripomienky jeden z jej iniciátorov  predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál.

Zákon by podľa hromadnej pripomienky nemal stanovovať minimálnu dobu nájmu poľnohospodárskeho pozemku a podnájom pozemku by mal byť možný len so súhlasom prenajímateľa. Zákon by nemal stanovovať zapisovanie nájomných zmlúv do katastra ako povinnosť, ako to navrhuje ministerstvo, ale ako možnosť.

Zástupcovia verejnosti zároveň požadujú zvýšiť minimálnu cenu nájomného, ktorá je v súčasnosti stanovovaná na symbolickej úrovni. Požadujú tiež, aby sa zvýšila informovanosť prenajímateľa pri predlžovaní nájomnej zmluvy prostredníctvom doplnenia povinností nájomcu pri predkladaní návrhu na predĺženie nájomnej. Zrušiť by sa mala tiež možnosť neplatenia nájomného z dôvodov, ktoré nesúvisia s prenajímateľom.

„Cieľom hromadnej pripomienky sú také zmeny zákona, ktorými by sa posilnila ochrana vlastníckych práv vlastníkov poľnohospodárskej pôdy,“ uvádza Juraj Petrovič, podpredseda OKS a jeden z úvodných signatárov hromadnej pripomienky.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v utorok 20. júna 2017  na portáli change|net.sk.

„Ak bude podporená aspoň piatimi stovkami občanov, bude ministerstvo pôdohospodárstva ako predkladateľ povinné so zástupcami verejnosti dané pripomienky prerokovať v rámci rozporového konania,“ uzatvára Juraj Petrovič.

 

Súvisiace informácie:

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

LP/2017/421 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Comments

Komentáre