Bratislava, 9. apríla 2020 – Živnostníci si budú môcť počas trvania krízovej situácie pozastavenú živnosť obnoviť aj skôr ako po jednom mesiaci. A cudzinci podnikajúci na Slovensku nebudú musieť na predĺženie pobytu preukazovať, že počas krízového obdobia dosiahli zisk. Tieto dve zmeny sa vo vládnom návrhu zákona podarilo presadiť poslancovi Ondrejovi Dostálovi.

Dnes vyšiel v Zbierke zákonov a nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon schválil parlament v utorok a okrem iného obsahuje aj dve zmeny, ktoré pozmeňujúcimi návrhmi presadil Ondrej Dostál, predseda OKS a poslanec NR SR (klub SaS).

Prvá zmena sa týka novely živnostenského zákona. „Ak si chce živnostník pozastaviť živnosť, môže tak urobiť na najmenej šesť mesiacov a najviac tri roky. Ak chce zrušiť pozastavenie živnosti skôr, ako plánoval, môže, ale nemôže tak urobiť skôr ako po šiestich mesiacoch od pozastavenie živnosti. Ministerstvo vnútra navrhlo skrátiť počas krízovej situácie dolnú hranicu pre pozastavenie živnosti zo šiestich mesiacov na jeden. Takáto úprava by živnostníkom s pozastavenou živnosťou umožnila obnoviť prevádzkovanie živnosti skôr ako po šiestich mesiacoch, ale nie skôr ako po uplynutí jedného mesiaca od pozastavenia živnosti. V krízovom období sa však môže živnostník s pozastavenou živnosťou aj pred uplynutím jedného mesiaca dostať do situácie, v ktorej má dôvod zrušiť pozastavenie živnosti a obnoviť svoju podnikateľskú aktivitu a nie je žiadny dôvod, aby v tom bol prostredníctvom zákona akokoľvek obmedzovaný,“ vysvetľuje svoj pozmeňujúci návrh Ondrej Dostál (OKS).

V minulom volebnom období Ondrej Dostál ako opozičný poslanec spolu s kolegami z poslaneckého klubu SaS navrhol novelu živnostenského zákona, ktorou by sa živnostníkom umožnilo pozastaviť živnosť aj na dobu kratšiu ako šesť mesiacov, alebo dlhšiu ako tri roky, alebo na dobu neurčitú, ale ich poslanecký návrh zákona parlament neschválil.

Teraz bol Dostál so svojim pozmeňujúcim návrhom úspešnejší. Dostálov pozmeňujúci návrh, aby sa počas krízového obdobia v súvislosti s COVID-19 neuplatňovala dolná hranica pre dobu pozastavenia živnosti, schválil minulý týždeň ústavnoprávny výbor a v utorok parlament. Znamená to, že živnostníci, ktorí si vzhľadom na krízu postavia živnosť, ju budú môcť obnoviť aj skôr ako po jednom mesiaci.

Druhý Dostálov presadený pozmeňujúci návrh sa týka novely zákona o pobyte cudzincov. Cudzinci, ktorí majú povolený pobyt za účelom podnikania, nebudú musieť pri žiadosti o predĺženie pobytu preukazovať splnenie podmienky, že dosiahli zákonom stanovený zisk, ak sa to bude týkať roka, počas ktorého trvala krízová situácia v súvislosti s COVID-19. „Zahraniční podnikatelia s prechodným pobytom na tento účel majú na rozdiel od slovenských podnikateľov povinnosť navyše. Podľa zákona o pobyte cudzincov, aby si mohli pobyt na účel podnikania na Slovensku udržať, musia podľa § 34 ods.6 preukazovať zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima (podnikatelia fyzické osoby) a podľa § 34 ods. 7 zisk po zdanení za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške šesťdesiatnásobku životného minima (podnikanie ako konatelia obchodných spoločností alebo družstva). Je však možné očakávať, že štátni príslušníci tretích krajín s udeleným prechodným pobytom na účel podnikania nebudú schopní splniť tieto podmienky, nie však z dôvodu ich zavinenia, ale z objektívneho dôvodu, ktorými sú opatrenia štátu na zamedzenie šírenia koronavírusu a nimi ovplyvnená hospodárska situácia celej krajiny,“ vysvetľuje dôvody predloženia pozmeňovacieho návrhu poslanec Ondrej Dostál. Jeho pozmeňujúci návrh stanovil, že podmienka preukazovania zdaneného príjmu, resp. zisku po zdanení sa neuplatní ak pri obnovovaní prechodného pobytu na účel podnikania preukazuje cudzinec tieto skutočnosti za zdaňovacie obdobie, ktoré bolo dotknuté krízovou situáciou.

„Na tento problém upozornila článkom v denníku SME Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska, bývalá riaditeľka Ligy za ľudské práva. A keď som sa na ňu obrátil, tak mi spolu s Barborou Meššovou, súčasnou riaditeľkou Ligy za ľudské práva, pomohli ten pozmeňujúci návrh naformulovať a odôvodniť, za čo im obom ďakujem,“ doplnil Ondrej Dostál, ktorý pri príprave pozmeňujúceho návrhu spolupracoval aj s podpredsedom NR SR Jurajom Šeligom (Za ľudí).

 

Súvisiace informácie:

Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 – legislatívny proces v NR SR

Schválený zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Ondrej Dostál: Aj v skrátenom legislatívnom konaní sa dajú veci zlepšovať (Facebook)

Comments

Komentáre