Dnes som v súvislosti s kauzou bývalého poslanca NR SR za SMER – SD Vladimíra Jánoša podal na generálnu prokuratúru tri trestné oznámenia a na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na začatie konania.

Korupcia

Minulý týždeň bola zverejnená videonahrávka s vyjadreniami Ivety Jánošovej, bývalej manželky V. Jánoša. O obsahu nahrávky informovali viaceré médiá, na internete je zverejnená aj samotná nahrávka. Z obsahu vyjadrení pani Jánošovej vyplýva dôvodné podozrenie, že mohlo prísť k spáchaniu niektorého z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti  Trestného zákona (ďalej len „TZ“). Konkrétne mohlo ísť o trestné činy Prijímania úplatku podľa § 328 až 330 TZ, Podplácania podľa § 332 až 334 TZ, Nepriamej korupcie podľa § 336 TZ, prípadne o trestný čin Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ. V médiách sa síce objavila informácia, že polícia nahrávku preveruje, nie je však jasné, či preveruje iba okolnosti vzniku nahrávky, alebo aj samotný obsah nahrávky a skutočnosti, ktoré sú na nej opísané. Prvé trestné oznámenie sa týka vyššie uvedených trestný činov a jeho účelom je dosiahnuť, aby sa orgány činné v trestnom konaní zaoberali nielen okolnosťami vzniku nahrávky, ale aj jej obsahom a preskúmali, či nedošlo ku korupčnému konaniu, ktorému nasvedčuje obsah nahrávky.

Neoznámenie trestného činu

Druhé trestné oznámenie sa týka podozrenia zo spáchania trestného činu Neoznámenia trestného činu podľa § 340 TZ, ktorého sa dopustí ten, „kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru“. Toto trestné oznámenie súvisí s informáciami, podľa ktorých sa Ivan Katrinec ako autor nahrávky obrátil listom na premiéra Roberta Fica a informoval ho o uvedených podozreniach. Odpoveď dostal len z úradu vlády, ale keďže sa podozrenia týkajú trestných činov korupcie, mohlo nekonaním v tejto veci prísť k spáchaniu trestného činu neoznámenia trestného činu.

Vydieranie

Tretie trestné oznámenie sa týka podozrenia zo spáchania trestného činu Vydierania podľa § 189 TZ a súvisí so skutočnosťou, že sa pani Jánošová po zverejnení nahrávky od jej obsahu dištancovala. Zo samotného obsahu nahrávky, aj z jej formy sa javí, že vyjadrenia pani Jánošovej na nahrávke boli poskytnuté dobrovoľne a bez donútenia. Následné dištancovanie sa nielen od zverejnenia nahrávky, ale aj od jej obsahu, vyvoláva podozrenie, že na pani Jánošovú mohol byť v tejto veci vyvinutý nátlak, aby svoje vyjadrenia zmenila a dištancovala sa od nich.

Nepriznaný príjem

Podnet Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií sa týka podozrenia z uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajov o majetkových pomeroch a príjmoch V. Jánoša v oznámeniach verejného funkcionára za roky 2005 až 2014. Oznámenia sú zverejnené na internetovej stránke NR SR a V. Jánoš podľa nich nemal v rokoch 2007 až 2013 žiadne iné príjmy okrem príjmov poslanca NR SR. Z vyjadrení pani Jánošovej na zverejnenej nahrávke pritom vyplýva, že v uvedenom období nosil domov balíčky bankoviek v hotovosti. Kancelária NR SR poukazuje poslancom NR SR finančné prostriedky bezhotovosným prevodom na ich účty. Poslanci NR SR teda nemajú príjem v hotovosti. Teoreticky nemožno úplne vylúčiť, že si poslanec NR SR vyberie svoj príjem poslanca NR SR alebo jeho časť z účtu v banke, prinesie peniaze domov v balíčkoch bankoviek zabalených v hnedom sáčku na pečivo a potom ich doma zabalí do alobalu. Takéto správanie však vyvoláva podozrenie, že predmetná hotovosť pochádza z iných ako oficiálnych príjmov verejného funkcionára. Keďže V. Jánoš v rokoch 2007 až 2013 žiadne iné príjmy ako príjmy poslanca NR SR nepriznal, vzniká podozrenie, že ak sa vyjadrenia Ivety Jánošovej na zverejnenej nahrávke zakladajú na pravde, V. Jánoš mal v rokoch 2007 až 2013 príjmy, ktoré nepriznal v oznámení, čím porušil povinnosť, ktorú mu ukladá čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného  záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Nepriznaný majetok

Podľa vyjadrení Ivety Jánošovej si Vladimír Jánoš v roku 2010 zabezpečil obrovskú vilu. V oznámeniach však vlastníctvo žiadnej vily, ani domu nepriznáva. Čo sa týka nehnuteľného majetku, podľa podaných oznámení vlastnil Vladimír Jánoš v rokoch 2005 až 2006 jeden byt, v roku 2007 dva byty, v rokoch 2008 až 2010 dva byty a garáž, v rokoch 2011 až 2014 jeden byt a garáž. V prípade, že sa vyjadrenia Ivety Jánošovej na zverejnenej nahrávke zakladajú na pravde, vzniká podozrenie Vladimír Jánoš nepriznal v oznámení vlastníctvo nehnuteľnosti (vily), čím porušil povinnosť, ktorú mu ukladá čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona.

Rovnako mohlo prísť k porušeniu povinnosti podľa čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona v prípade, ak výška financií v hotovosti držaných doma a zabalených v alobale presiahla 35-násobok minimálnej mzdy a nebola v oznámeniach priznaná.

5. marec 2016

Za uvedenie neúplných alebo nepravdivých údajov v oznámení môže byť poslanec NR SR sankcionovaný pokutou vo výške trojnásobku platu poslanca. Ak by sa potvrdil obsah zverejnenej nahrávky, znamenalo by to, že poslanec Jánoš porušil aj iné povinnosti a obmedzenia ustanovené ústavným zákonom, avšak tie už nemožno sankcionovať, ani vo veci ich porušenia začať konanie, pretože sa vzdal mandátu a tým mu skončil výkon funkcie. Konanie možno začať už len vo veci neúplných a nepravdivých informácií uvedených v oznámeniach verejného funkcionára. Vladimírovi Jánošovi zanikol mandát poslanca NR SR dňa 5. marca 2015. Za verejného funkcionára na účely tohto konania je podľa zákona považovaný v období do jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie. To znamená, že konanie proti exposlancovi Jánošovi sa môže uskutočniť do 5. marca 2016, čo je zhodou okolností predpokladaný termín parlamentných volieb.

Ondrej Dostál

predseda OKS

V Bratislave dňa 9. novembra 2015

 

Súvisiace prílohy: 

Trestné oznámenie – korupcia

Trestné oznámenie – neoznámenie

Trestné oznámenie – vydieranie

 

Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

Príloha 1 – Prepis výpovede Ivety Jánošovej o kšeftoch jej exmanžela

Príloha 2 – Oznámenia verejného funkcionára Vladimíra Jánoša za roky 2005 až 2014

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.