Hromadná pripomienka za posilnenie práv verejnosti v pripomienkovom konaní zaznamenala na dnešnom rozporovom konaní čiastočný úspech.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) nebude zaradená medzi subjekty, ktoré sa povinne zúčastňujú medzirezortného pripomienkového konania. Podmienky pre skracovanie medzirezortného pripomienkového konania sa sprísnia. A pri skrátenom pripomienkovom konaní bude stanovená hodina, do ktorej bude musieť byť zverejnený návrh na pripomienkovanie, aby lehota na pripomienkovanie začala plynúť v ten istý deň. To sú hlavné výsledky rozporového konania k návrhu na zmenu Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré sa dnes uskutočnilo na Úrade vlády SR.

Za signatárov Hromadnej pripomienky verejnosti za posilnenie práv verejnosti v pripomienkovom konaní som sa rozporového konania zúčastnil spolu s Marcelom Zajacom z Centra pre filantropiu. Za predkladateľa viedli rozporové konanie predstavitelia Úradu vlády SR, sekcie vládnej legislatívy.

KBS a informovanosť verejnosti o pripomienkovom konaní

Ministerstvo spravodlivosti v januári navrhlo doplniť Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) medzi subjekty, s ktorými sa povinne uskutočňuje pripomienkové konanie.

V hromadnej pripomienke sme navrhli alternatívnu úpravu, aby elektronický oznam o tom, že na portáli Slov-lex bol zverejnený návrh zákona, bol zasielaný nielen štátnym orgánom, zástupcom zamestnávateľov a zástupcom zamestnancov a ďalším orgánom a inštitúciám, ak to vyplýva z osobitného predpisu alebo rozhodnutia vlády, ale všetkým osobám, ktoré sa na portáli zaregistrovali, že chcú dostávať informácie o príslušnej oblasti alebo kategórií legislatívnych informácií.

Predstavitelia Úradu vlády SR nás na dnešnom rozporovom konaní informovali, že predkladateľ upustil od zámeru doplniť KBS medzi povinne pripomienkujúce subjekty. Náš návrh, aby sa do Legislatívnych pravidiel vlády doplnilo ustanovenie, že sa informácia o začatí pripomienkového konania zasiela všetkým subjektom, ktoré o to požiadajú, však bol odmietnutý s odôvodnením, že takúto funkcionalitu poskytuje portál Slov-lex, prostredníctvom ktorého sa pripomienkové konanie uskutočňuje, už v súčasnosti a nie je potrebné uvádzať to v Legislatívnych pravidlách.

Sprísnenie podmienok pre skracovanie pripomienkového konania

Z našich návrhov na sprísnenie podmienok pre skracovanie pripomienkového konania bolo akceptovaná požiadavka, aby podmienkou pre skrátené pripomienkové konanie boli okolnosti, ktoré sú nielen mimoriadne, ale aj vopred nepredvídateľné. V predkladacej správe by malo byť vždy vysvetlené, v čom tá mimoriadnosť a nepredvídateľnosť okolností spočíva.

Pri úplnom vynechaní pripomienkového konania, ktoré umožňuje zákon o pravidlách tvorby právnych predpisov, by zasa v predkladacej správe malo byť vysvetlené, prečo sa nemohlo uskutočniť pripomienkové konanie alebo aspoň skrátené pripomienkové konanie.

Tieto zmeny majú za cieľ sťažiť obchádzanie riadneho pripomienkového konania prostredníctvom jeho neodôvodneného skracovania, alebo dokonca úplného vynechania.

Začiatok plynutia lehoty na pripomienovanie

Ďalší z bodov hromadnej pripomienky verejnosti požadoval, aby lehota na pripomienkovanie nezačínali plynúť „dňom zverejnenia návrhu zákona“, ale až „dňom nasledujúcim po dni zverejnenia návrhu zákona“. Zásada, že do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom došlo k udalosti určujúcej začiatok lehoty, sa totiž uplatňuje vo všetkých oblastiach procesného práva.

Výsledkom rozporového konania je, že táto zásada by sa mala čiastočne uplatniť vo vzťahu k návrhom zákonov, ktoré budú pripomienkované v skrátenom pripomienkovom konaní. V Legislatívnych pravidlách bude stanovená hodina, do ktorej bude potrebné zverejniť návrh zákona na pripomienkovanie, aby lehota na pripomienkovanie začala plynúť v ten istý deň. Inak začne lehota plynúť až nasledujúci deň, resp. sa predĺži o jeden deň.

 

Ondrej Dostál

predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)

poslanec NR SR (klub SaS)

 

V Bratislave dňa 26. marca 2019.

 

Hromadná pripomienka za posilnenie práv verejnosti v pripomienkovom konaní

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1006248

 

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS), poslanec NR SR

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu (CPF)

Norbert Brázda, občiansky portál changenet.sk,

Martina Barancová Paulíková, ekologička, Zvolen

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Jarmila Lajčáková, právnička, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Peter Uhlár, Združenie občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)

Vladimír Špánik, ZOMOS

Radovan Ďurana, INESS

Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR, SaS

Tomáš Szalay, Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute (HPI)

Milan Laurenčík, poslanec NR SR, SaS

Martin Mlýnek, podpredseda OKS

Martin Alušic, advokát a miestny aktivista, Ružomberok

Roman Frnčo, advokát, poslanec miestneho zastupiteľstva, Košice – mestská časť Nad jazerom

Slavomíra Salajová, právnička, Mediálny inštitút

Pavel Sibyla, Progresívne Slovensko

Juraj Petrovič, podpredseda OKS

Kamil Bodnár, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Ružinov

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.