Bratislava, 22. novembra 2017 – Do zajtrajšej polnoci je v pripomienkovom konaní novela zákona o správnom poriadku. Cieľom je zrušenie povinnosti predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov na základe tzv. princípu „jedenkrát a dosť“.

„Vítame tento návrh, sme však presvedčení, že v rámci tejto idey možno ísť ešte ďalej,“ uvádza predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál, ktorý je autorom hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu, ktorý do legislatívneho procesu predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

„V hromadnej pripomienke, ktorú možno podporiť najneskôr počas štvrtka 23. novembra 2017, navrhujeme rozšíriť uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť“ aj na ďalšie informácie, ktorými štát disponuje. Ak štát má nejakú informáciu k dispozícii, nemá ju vyžadovať od občanov alebo právnických osôb, ale má si ju vyhľadať v rámci vlastných informačných systémov,“ odôvodňuje pripomienku člen ústavnoprávneho výboru parlamentu Dostál.

V hromadnej pripomienke sa navrhuje zaviesť pravidlo prednosti princípu „jedenkrát a dosť“. “Toto pravidlo spočíva v tom, že by sa princíp “jedenkrát a dosť” zaviedol nielen tam, kde to je dnes ľahko uskutočniteľné, ale dôsledne všade tam, kde dnes platí, že občan, podnikateľ či štatutár musí viac než raz predkladať doklady a preukazovať skutočnosti, ktorými verejná správa už disponuje,” vysvetľuje prvý z bodov hromadnej pripomienky predseda OKS Ondrej Dostál.

 Medzi úvodným signatármi podporujúcimi hromadnú pripomienku sú okrem jej autora Ondreja Dostála aj ďalší poslanci NR SR, poslanci pôsobiaci v samosprávach, aktívni občania a zástupcovia mimovládnych organizácií. “Nielen podnikateľské subjekty, ale aj mimovládny sektor sa v rámci svojho pôsobenia stretáva so situáciami, kedy sa od nás štátnymi orgánmi opakovane vyžaduje predkladanie výpisov z verejných registrov, ktorými už štát disponuje, a to by sa malo zmeniť,” zdôvodňuje ďalší z bodov hromadnej pripomienky Vladimír Špánik, predseda mimovládneho Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

Súčasťou dôsledného uplatňovania princípu “jedenkrát a dosť” je aj požiadavka, aby sa uplatňoval aj na ďalšie informácie, ktorými disponuje verejná správa. “Bolo by vhodné, aby tak podnikateľské ako i nepodnikateľské subjekty už viac nemuseli úradom preukazovať rôzne potvrdenia o neexistencii nedoplatkov na daniach a povinných odvodoch, potvrdenia o pridelení IČO, stanovy a zriaďovateľské listiny právnických osôb registrované v príslušných registroch a podobne,” uvádza podpredseda OKS Martin Mlýnek.

Dôsledne by sa mal princíp “jedenkrát a dosť” podľa hromadnej pripomienky uplatňovať aj pri povinnom oznamovaní zmien údajov verejnej správe. “Navrhujeme, aby boli informačné systémy verejnej správy prepojené prinajmenšom do tej miery, že ohlásenie zmeny údajov týkajúce sa tej istej fyzickej osoby by sa automaticky premietlo do zmeny údajov aj v iných registroch verejnej správy,” dopĺňa podpredseda OKS Juraj Petrovič.

“Ak sa s pripomienkou stotožní podpisom aspoň 500 občanov, predpokladáme, že sa uskutoční rozporové konanie, na ktorom budú zástupcovia verejnosti so zástupcami ministerstva rokovať o jednotlivých bodoch hromadnej pripomienky. Veríme, že úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho bude snahe dôsledne aplikovať princíp “jedenkrát a dosť” a zjednodušiť tak život občanom, podnikateľom a štatutárom naklonený,” uzatvára Dostál.

 

Súvisiace informácie:

Návrh novely zákona o správnom poriadku

Hromadná pripomienka za dôslednejšie uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť“

Comments

Komentáre