Dnes som na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podal podnet na začatie konania proti spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s., ktorá je spájaná s podnikateľom Jurajom Širokým. Podnet sa týka podozrenia, že Váhostav neuvádza v Registri konečných užívateľov výhod úplné a pravdivé údaje. Ak sa moje podozrenia zakladajú na pravde, mal by ÚVO udeliť Váhostavu pokutu od 10 tisíc do 1 milióna eur a zároveň mu zakázať účasť vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov.

Od 1. novembra 2015 je účinná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa firmám podieľajúcim sa na verejnom obstarávaní ukladá povinnosť, aby boli zapísané v Registri konečných užívateľov výhod. Ide o opatrenie, ktoré má odhaliť, ktoré fyzické osoby sa skrývajú za tzv. schránkovými firmami s neprehľadnou vlastníckou štruktúrou, ktoré sú úspešné vo verejnom obstarávaní a dodávajú štátu tovary, služby, či stavebné práce. Váhostav však v registri ako konečných užívateľov výhod uvádza len troch členov štatutárneho orgánu spoločnosti FINASIST, a.s., ktorá je stopercentným vlastníkom Váhostavu (postup podľa § 12a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).

Transparency International Slovensko (TIS) zverejnila minulý týždeň na svojej webovej stránke článok s informáciou o vlastníckej štruktúre a prepojeniach firiem vlastniacich Váhostav. Ide o dve vetvy novozélandských firiem – jednu končiacu u jednej neidentifikovanej fyzickej osoby z Nového Zélandu a druhú končiacu o piatich identifikovaných fyzických osôb z Kostariky. Nepriamy podiel neidentifikovanej fyzickej osoby z Nového Zelandu predstavuje prostredníctvom vlastníckeho podielu novozélandskej spoločnosti Beacon Holdings Limited v Druhej strategickej, a.s. 24,35 % na základnom imaní Váhostavu. Po započítaní nepriameho podielu tejto fyzickej osoby na základnom imaní Váhostavu prostredníctvom vlastníckeho podielu Beacon Holdings Limited v Prvej strategickej (2,36 %), predstavuje súčet jej nepriamych podielov 26,71 %. Zákon o verejnom obstarávaní označuje za konečného užívateľa výhod aj fyzickú osobu, ktorej súčet nepriamych podielov dosahuje najmenej 25 % na základnom imaní firmy (§ 12a ods. 1 písm. a) bod 1). Váhostav však v registri túto fyzickú osobu z Nového Zélandu neuvádza.

Druhá vetva novozélandských firiem v pozadí Váhostavu končí u piatich fyzických osôb z Kostariky. Ani jedna z nich síce nemá nepriamy podiel na základnom imaní Váhostavu nad 25 %, avšak súčet ich nepriamych podielov po započítaní vlastníckych podielov novozélandskej spoločnosti Musgrave Limited v Druhej strategickej, a.s. a Prvej strategickej, a.s. predstavuje 26,81 %. Podľa § 12a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa za konečného užívateľa výhod považujú aj „fyzické osoby, ak ich nie je viac ako desať, ktoré jednotlivo nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, avšak na základe spoločného postupu sa môžu na podnikaní, riadení alebo kontrole osoby podieľať v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spĺňa“. Keďže päť fyzických osôb z Kostariky spolu vlastní nepriame podiely na základnom imaní Váhostavu nad 25 %, mali by sa považovať za konečných užívateľov výhod podľa § 12a ods. 3. Váhostav však v registri tieto fyzické osoby z Kostariky tiež neuvádza.

V podnete žiadam, aby ÚVO preveril vyššie uvedené podozrenia a pochybnosti. Ak sa zakladajú na pravde a úrad v konaní preukáže, že Váhostav porušil povinnosť uvádzať v žiadosti o zápis do registra pravdivé a úplné údaje, úrad udelí  Váhostavu za správny delikt podľa § 149 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní pokutu od 10 tisíc do 1 milióna eur. Zákon však jednoznačne stanovuje aj to, že v takom prípade ÚVO zakáže firme účasť vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov.

Ondrej Dostál

predseda OKS 

V Bratislave dňa 1. decembra 2015

 

Súvisiace informácie:

Podnet na začatie konania o správnom delikte podľa § 149 ods. 3 písm. b) a kvalifikovaný podnet podľa § 134c ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, Ondrej Dostál, 1.12.2015

Náhľad záznamu zo zoznamu registra konečných užívateľov výhod, údaje o podnikateľovi VÁHOSTAV – SK, a.s. zapísané ku dňu: 1.12.2015

Martin Turček, Gabriel Šípoš: Ako Široký vybabral s Ficovým registrom vlastníkov, Transparency International Slovensko

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.