Ficova vláda aj svojím posledným štátnym rozpočtom v končiacom sa volebnom období, ktorý v piatok schválil parlament, pokračuje vo svojej politike nezodpovedného rozhadzovania. 

Aj rozpočet na rok 2016 je premárnená príležitosť

Rozpočtové hospodárenie Ficovej vlády v uplynulom volebnom období možno charakterizovať ako premárnenú príležitosť na zásadné ozdravenie verejných financií a ani rozpočet na rok 2016 nepriniesol zmenu. 

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016, ktorý by pripravila zodpovedná reformná vláda, by sa od schváleného rozpočtu líšil prinajmenšom v nasledovných štyroch bodoch:

  1. úspory verejných výdavkov v roku 2016 v rozsahu minimálne 2 mld. eur,
  2. zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % od 1.1.2016,
  3. zníženie deficitu verejnej správy pod 1 % HDP v roku 2016,
  4. naštartovanie systémových reforiem.

Ad 1) úspory

Ficova vláda znižovala deficit zvyšovaním daňovo-odvodového zaťaženia, nie reálnymi úsporami verejných výdavkov. Zodpovedná reformná vláda by v roku 2016 znížila výdavky o minimálne 2 mld. eur. Možné úspory verejných výdavkov vidí OKS v znižovaní nákladov na spotrebu, administratívu a prevádzku verejnej správy, odstraňovaní dotácií do podnikateľskej sféry, redukovaní transferov a zvýšení adresnosti v sociálnej a zdravotnej sfére a odbúravaní iných transferov. Zodpovedná reformná vláda by zrušila populistické opatrenia z Ficových balíčkov typu vlakov zadarmo, vratiek za plyn, tzv. vianočných dôchodkov, či zníženej sadzby DPH na vybrané potraviny. Dosiahnuté úspory verejných výdavkov by zodpovedná reformná vláda využila na zníženie daní a razantnejšie zníženie deficitu.

Ad 2) zníženie dane

Úspory verejných financií by už v roku 2016 umožnili zodpovednej reformnej vláde znížiť sadzbu dane z príjmov na 15 %, vrátiť sa k systému rovnej dane z príjmov a zrušiť daňové licencie (daň zo straty).

Ad 3) zníženie deficitu

Schválený rozpočet predpokladá v roku 2016 deficit verejných financií tesne pod 2 % HDP. Úspory verejných financií by umožnili zodpovednej reformnej vláde znížiť v roku 2016 deficit pod 1 % HDP.

Ad 4) systémové reformy

Zodpovedná reformná vláda by zrealizovala systémové reformy verejných financií, ktoré by jej umožnili znižovať verejné výdavky aj v nasledujúcich rokoch a vďaka tomu dosiahnuť nasledovné ciele:

  1. vyrovnaný rozpočet už v roku 2017 (Ficova vláda plánuje až v roku 2018),
  2. prebytkový rozpočet od roku 2018,
  3. znižovanie verejného dlhu nielen vo vzťahu k HDP, ale aj v absolútnom vyjadrení od roku 2017,
  4. znižovanie sadzby rovnej dane z príjmov v rokoch 2017 – 2021 o 1 percentuálny bod ročne až na úroveň 10 %,
  5. znižovanie jednotnej sadzby DPH v rokoch 2017 – 2021 o 1 percentuálny bod ročne až na úroveň 15 %.

 

Ondrej Dostál, predseda OKS

Martin Mlýnek, podpredseda OKS

V Bratislave dňa 23. novembra 2015. 

Comments

Komentáre