Prehĺbiť demokratické prvky v činnosti samosprávy, dosiahnuť vyváženejší vzťah medzi starostami a zastupiteľstvami a posilniť postavenie občianskej verejnosti vo vzťahu k samospráve sú hlavné ciele Hromadnej pripomienky za demokratickejšiu samosprávu.

Hromadná pripomienka obsahuje návrhy na zmenu a doplnenie novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je práve v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrh novely pripravilo Kaliňákovo ministerstvo vnútra za zatvorenými dverami v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré reprezentuje predovšetkým starostov obcí a primátorov miest.

„Začiatkom mája ministerstvo ignorovalo našu verejnú výzvu, aby bol návrh novely pripravovaný transparentne aj za účasti organizácií reprezentujúcich iné zložky samosprávy a širšej občianskej verejnosti. Z prípravy novely boli vynechaní aj Únia miest Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, či naše Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS),“ uvádza jeden z iniciátorov hromadnej pripomienky predseda ZOMOS Vladimír Špánik.

„Tomu zodpovedá výsledok. Návrh novely odráža najmä pohľad starostov a primátorov. Ďalej posilňuje ich postavenie, aj na úkor zastupiteľstiev a hlavných kontrolórov, a neprináša posilnenie postavenia občanov vo vzťahu k samosprávam, ani zvýšenú kontrolu a transparentnosť činnosti samosprávy. Nerieši reálne problémy, s ktorými sa vo fungovaní samosprávy stretávajú poslanci zastupiteľstiev, občianski aktivisti, či bežní občania, ale len tie, ktoré sa ako problém zdajú starostom,“ upozorňuje ďalší z iniciátorov hromadnej pripomienky predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR Ondrej Dostál.

Medzi 72 iniciátormi hromadnej pripomienky sú najmä poslanci obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev, či občianski aktivisti, z veľkej časti členovia ZOMOS, ďalej šiesti poslanci NR SR, ktorí majú zväčša skúsenosti aj z komunálnej politiky, ako aj niekoľko hlavných kontrolórov obcí a miest. Na príprave hromadnej pripomienky sa podieľali aj odborníci z mimovládnych organizácií ako Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) alebo Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).

Hromadná pripomienka má 55 bodov, ktoré sa netýkajú len návrhu novely, ale aj ďalších ustanovení zákona o obecnom zriadení.

K väčšej transparentnosti vo fungovaní samosprávy smerujú návrhy ako povinné zverejňovanie všetkých návrhov a materiálov určených na rokovanie zastupiteľstva, zverejňovanie nielen návrhu rozpočtu obce, ale aj každého návrhu na jeho zmenu, či zverejňovanie výsledkov kontrol hlavného kontrolóra. Iniciátori hromadnej pripomienky navrhujú, aby na webovom sídle obce boli povinne zverejnené všetky všeobecne záväzné nariadenia, platné v obci, vrátane ich konsolidovaných znení. Verejné by malo byť nielen rokovanie zastupiteľstva, ale aj komisií a výborov v mestských častiach.

Občiansku participáciu by mohlo posilniť zavedenie inštitútu hromadnej pripomienky, prostredníctvom ktorej by sa obyvatelia obce mohli vyjadrovať k návrhom všeobecne záväzných nariadení podobným spôsobom, ako sa verejnosť na celoštátnej úrovni v rámci pripomienkového konania môže vyjadrovať k návrhom zákonov. Obyvatelia obce by mali získať zákonné právo vystúpiť na rokovaní obecného zastupiteľstva.

Vyváženejšie postavenie zastupiteľstiev a starostov by mali zabezpečiť návrhy ako prenesenie určovania termínov zasadnutí zastupiteľstiev zo starostov na samotné zastupiteľstvá, väčší vplyv poslancov na navrhovaný program zasadnutia zastupiteľstva, vrátane garantovania toho, že body, ktoré navrhli poslanci, budú zaradené do programu a vopred zverejnené. Hromadná pripomienka navrhuje zaviesť povinnosť starostu informovať poslancov a verejnosť o uzneseniach zastupiteľstva, ktoré nepodpísal, a tým pozastavil ich platnosť. Dopĺňa niektoré typy uznesení, ktoré majú charakter výsostnej právomoci zastupiteľstva, pri ktorých by starosta nemal mať právo ich nepodpísať, a znižuje kvórum na prelomenie starostovho veta z trojpätinovej na nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov.

Viaceré body hromadnej pripomienky sa týkajú činnosti hlavných kontrolórov a smerujú k posilneniu ich nezávislosti, kompetencií a kapacít, či k zabezpečeniu výkonu kontroly aj v období, keď hlavný kontrolór nie je zvolený.

Hromadná pripomienka je zverejnená na občianskom portáli changenet.sk a podporiť ju možno najneskôr vo štvrtok 20. júla 2017.

Vladimír Špánik, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)

Ondrej Dostál, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)

V Bratislave dňa 15. júla 2017.

Súvisiace informácie:

Hromadná pripomienka za demokratickejšiu samosprávu

Návrh novely zákona o obecnom zriadení (ministerstvo vnútra)

Výzva ministrovi vnútra na zapojenie verejnosti do prípravy návrhu novely zákona o obecnom zriadení (9. máj 2017)

 

Comments

Komentáre