Skrátenie neprimerane dlhej základnej lehoty na vybavovanie sťažností zo 60 na 30 pracovných dní požadujú iniciátori hromadnej pripomienky k novele zákona o sťažnostiach. Návrh novely do medzirezortného pripomienkového konania predložil Úrad vlády SR.

Až do roku 2010 boli úrady povinné vybavovať sťažnosti do 30 kalendárnych dní. Prvá Ficova vláda koncom roku 2009 v parlamente presadila nový zákon o sťažnostiach, ktorým sa lehota na vybavenie sťažnosti predĺžila z 30 kalendárnych na 60 pracovných dní. Lehota 60 pracovných dní, čiže zhruba tri kalendárne mesiace je neprimerane dlhá vzhľadom k účelu zákona o sťažnostiach a účinnej ochrane práv a právom chránených záujmov sťažovateľa.

Druhá Ficova vláda sa v roku 2013 pokúsila novelizovať aj zákon o petíciách a s odvolaním sa na 60-dňovú lehotu na vybavenie sťažností predĺžiť lehotu na vybavovanie petícií z 30 na 60 pracovných dní. Aj vďaka odporu občianskej verejnosti, ktorý tento návrh vtedy vyvolal, Úrad vlády SR vtedy po medzirezortnom pripomienkovom konaní a rozporovom konaní so zástupcami hromadnej pripomienky od tohto zámeru upustil. Viacerí z iniciátorov hromadných pripomienok k návrhom novely zákona o petičnom práve z rokov 2013 a 2014 sú aj medzi iniciátormi aktuálnej hromadnej pripomienky k novele zákona o sťažnostiach.

Okrem skrátenia základnej lehoty sa iniciátori hromadnej pripomienky snažia o obmedzenie možnosti jej svojvoľného predlžovania, ktoré je v súčasnosti možné už na základe konštatovania úradu, že sťažnosť je náročná na prešetrenie, ktoré nemusí byť nijako odôvodnené.

Hromadná pripomienka sa snaží zabrániť navrhovanému zúženiu prešetrovania sťažností iba na posúdenie súladu stavu vecí s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Praktickým dôsledkom takéhoto zúženia by bola napr. nemožnosť sťažovať sa na porušenie Legislatívnych pravidiel vlády pri pripomienkovaní návrhov zákonov verejnosťou.

Novinkou, ktorú prináša hromadná pripomienka, je návrh sprístupňovať na žiadosť dokumentáciu súvisiacu s vybavovaním sťažností. Zákon doteraz úplne zakazuje sprístupňovať akékoľvek informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti. Takýto stav je podľa názoru iniciátorov pripomienky v rozpore s ústavným právom na informácie. Hromadná pripomienka preto navrhuje zosúladiť predmetné ustanovenie s Ústavou SR, aby nebolo možné utajiť paušálne celú dokumentáciu súvisiacu s vybavovaním sťažností, ale iba citlivé informácie, ktoré sú zo sprístupnenia vylúčené podľa § 8 až 11 o slobodnom prístupe k informáciám.

Iniciátori hromadnej pripomienky navrhujú 16 zásadných pripomienok, v rámci ktorých sa okrem iných navrhuje skrátenie lehoty na vybavenie sťažnosti; obmedzenie možnosti odmietania sťažností z formálnych dôvodov; nezužovanie rozsahu prešetrovania sťažnosti; skrátenie lehoty pre upozornenie, že podanie nie je sťažnosťou; skrátenie lehoty pre vybavovanie opakovaných sťažností a sťažností proti vybaveniu sťažnosti; zachovanie možnosti podávať sťažnosti ústne; obnovenie možnosti podávania anonymnej sťažnosti; sprístupňovanie informácií súvisiacich s vybavovaním sťažností či  sprísnenie podmienok na predlžovanie lehoty na vybavenie sťažnosti.

Medzi iniciátormi hromadnej pripomienky sú členovia Občianskej konzervatívnej strany, VIA IURIS – Centra pre práva občana, Centra pre filantropiu, Združenia občanov miest a obcí Slovenska, Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Fóra pre verejné otázky, Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, občianski aktivisti a samosprávni poslanci.

Hromadnú pripomienku verejnosti možno podporiť najneskôr do utorka 4. októbra 2016 na portáli change|net.sk.  Ak bude podporená aspoň piatimi stovkami občanov, bude Úrad vlády SR ako predkladateľ povinný so zástupcami verejnosti dané pripomienky prerokovať v rámci rozporového konania.

Ondrej Dostál, predseda OKS

V Bratislave dňa 30. septembra 2016.

 

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu

Štefan Szilva, živnostník/IT špecialista

Vladimír Špánik, Združenie občanov miesta a obcí Slovenska

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Michal Makovník, Fórum pre verejné otázky

Martin Šechný, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie

Vladimír Dulla, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Karlova Ves

Matúš Bischof, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava

Richard Drutarovský, poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov

Juraj Mesík, občiansky aktivista

Jozef Mečiar, Šaľa

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Zuzana Demjanová, Občianska konzervatívna strana

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

 

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.