Zúčastnené politické strany

Zúčastnenými politickými stranami sú:
1. parlamentné opozičné strany
2. mimoparlamentné opozičné strany pravicovej alebo pravo-stredovej orientácie ktoré prejavia záujem o účasť v primárkach a budú akceptované parlamentnou opozíciou.

Navrhovanie kandidátov

Navrhnúť kandidáta môže:
1. zúčastnená politická strana
2. skupina aspoň troch opozičných poslancov
3. skupina aspoň 1 000 voličov prostredníctvom petície.

Volebné komisie

Volebné komisie – centrálna volebná komisia (CVK) okresné volebné komisie (OVK) miestne volebné komisie (MVK).

Zloženie komisií: do CVK a OVK zúčastnené strany nominujú po dvoch zástupcoch petičné výbory občianskych kandidátov po jednom. Do MVK strany aj petičné výbory nominujú po jednom zástupcovi.

CVK – na celoslovenskej úrovni. Registruje kandidátov. Riadi priebeh primárok.

OVK – na úrovni okresov. Rozhoduje o rozčlenení okresu na volebné okrsky.

MVK – na úrovni volebných okrskov. Zabezpečuje hlasovanie vo volebnej miestnosti.

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V každom volebnom okrsku sa nachádza jedna volebná miestnosť.

Volebnými okrskami môžu byť podľa miestnych podmienok obec časť obce alebo skupina obcí. Viac volebných okrskov sa zriadi iba vo veľkých mestách. V menších mestách a veľkých obciach bude iba jeden okrsok. Menšie obce budú spojené do spoločného volebného okrsku.

Volebná kampaň a zabezpečenie informovanosti voličov

Volebná kampaň pozostáva zo spoločnej časti volebnej kampane (spoločné diskusie všetkých kandidátov v 8 krajských mestách + spoločná webstránka primárok) a individuálnych kampaní kandidátov.

Zabezpečenie informovanosti voličov – všetky dôležité informácie na spoločnej webstránke primárok + informovanie prostredníctvom médií + MVK zodpovedné za informovanie o volebných miestnostiach.

Priebeh hlasovania a sčítavanie hlasov

Dňom primárok je vopred stanovený deň – sobota od 8:00 do 16:00.

Hlasovať môže volič ktorý dovŕšil vek 18 rokov v deň primárok sa dostaví do volebnej miestnosti volebného okrsku v ktorom má trvalý pobyt (overuje sa prostredníctvom občianskeho preukazu) a vyhlási že je voličom niektorej zo zúčastnených politických strán.

Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Kandidáti sú na ňom uvedení v abecednom poradí. Tlač a distribúciu hlasovacích lístkov zabezpečuje CVK. Hlasovacie lístky musia byť označené podpisom predsedu MVK alebo pečiatkou MVK alebo iným spôsobom ktorý si určí príslušná MVK.

Volič upravuje hlasovací lístok značkou X v rámčeku pri mene vybraného kandidáta. Volebná miestnosť je upravená tak aby bolo umožnené tajné hlasovanie. Upravený hlasovací lístok vhadzuje volič do volebnej urny.

Hlasy v okrsku sčíta MVK. Zisťovanie výsledkov primárok v okrese uskutoční OVK na základe zápisníc MVK. Zisťovanie celkových výsledkov primárok uskutoční CVK na základe zápisníc OVK. Komunikácia medzi OVK a CVK sa uskutoční elektronickou formou.

Druhé kolo primárok

Ak v prvom kole primárok žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov uskutoční sa o 14 dní druhé kolo primárok do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším získaným počtom hlasov.

Financovanie primárok

Na financovanie nákladov spojených s uskutočnením primárok sa vytvára Spoločný fond. Jeho príjmami sú volebné kaucie za kandidátov navrhnutých inými navrhovateľmi ako opozičnými parlamentnými stranami (20 000 Sk za kandidáta mimoparlamentnej strany alebo skupiny poslancov 10 000 Sk za kandidáta navrhnutého petíciou) a príspevky opozičných parlamentných strán vo výške potrebnej na realizáciu primárok.

Zo Spoločného fondu sa financujú najmä náklady na prevádzku CVK zabezpečenie informovanosti voličov a spoločnú časť volebnej kampane tlač a distribúciu hlasovacích lístkov sčítavanie hlasov.

Náklady na činnosť OVK a MVK sú hradené zúčastnenými stranami na príslušnej úrovni. Členovia volebných komisií nemajú nárok na odmenu.

Individuálne volebné kampane si hradia kandidáti a ich navrhovatelia.

Comments

Komentáre