Dnes som podal na Úrad vlády SR (ÚV SR) rozklad (odvolanie) proti tomu že mi odmietol sprístupniť úplné znenie Stanoviska Ministerstva financií SR k otázke vplyvov realizácie výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP na výšku štátneho dlhu SR a k otázke ostatných vplyvov na rozpočtovú politiku štátu ktoré vláda prerokovala 11.10.2007.

O sprístupnenie úplného znenia Stanoviska MF SR som požiadal 15.10.2007 ÚV SR aj MF SR. Na webovej stránke vlády pôvodne nebolo Stanovisko MF SR zverejnené vôbec s odvolaním sa na to že obsahuje obchodné tajomstvo: „Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva).“ Neskôr bolo zverejnené v neúplnom znení – chýbali v ňom informácie o predpokladanej celkovej cene dobudovania diaľnic prostredníctvom PPP. ÚV SR mi sprístupnil iba túto neúplnú verziu. Samotné MF SR mi oznámilo že „v zmysle § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov“ sa lehota na vybavenie mojej žiadosti predlžuje do 7.11.2007. Podľa § 17 ods. 2 môže povinná osoba zo závažných dôvodov predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti o najviac osem pracovných dní pričom závažným dôvodom podľa písm. c) sú „preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie o ktorých možno predpokladať že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty“. MF SR teda tvrdí že má technické problémy vyhľadať vlastné oficiálne stanovisko ktoré 11.10.2007 doručilo vláde.

Nezverejnenie úplného znenia Stanoviska MF SR je v jeho predkladacej správe zdôvodnené odvolaním sa na § 11 ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám podľa ktorého je dôvodom na obmedzenie prístupu k informáciám ak povinná osoba informáciu „zverejňuje na základe osobitného zákona; ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe iba do tejto doby“. Takýmto osobitným zákonom je vraj § 49 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní podľa ktorého „verejný obstarávateľ je povinný poslať Úradu pre verejné obstarávanie informáciu na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania o plnení zmluvy ktorú uzavrel použitím postupu zadávania nadlimitnej zákazky a o uzavretí dodatku k takejto zmluve“. A podľa Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 35/2006 Z.z. je súčasťou takejto informácie aj informácia o pôvodnej zmluvnej cene a skutočnej zaplatenej cene za predmet obstarávania. A povinnou osobou ktorej zákon takúto povinnosť ukladá je vraj ministerstvo dopravy. Takáto argumentácia je dvojnásobnou dezinterpretáciou zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

1. Zamieňajú sa povinné osoby. Povinnou osobou je ÚV SR. Aj keby existovali dôvody aby budúci obstarávateľ čiže ministerstvo dopravy požadovanú informáciu nesprístupnil (hoci neexistujú) neplatili by tieto dôvody pre ÚV SR ale len pre ministerstvo dopravy.

2. Zamieňajú sa informácie ktoré ÚV SR odmieta zverejniť s informáciami ktoré by teoreticky bolo možné odmietnuť sprístupniť s poukázaním na § 11 ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. ÚV SR odmieta sprístupniť informáciu o predpokladanej cene výstavby diaľnic prostredníctvom PPP projektov. Čiže informáciu o súčasnom odhade možnej budúcej ceny. Argumentuje pritom tým že nemôže zverejniť zmluvnú cenu teda cenu ktorá bude zistená až prostredníctvom verejného obstarávania a bude známa až pri podpise zmluvy.

Porušovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa deje v rámci napĺňania sľubu premiéra Fica dostavať diaľnicu z Bratislavy do Košíc do roku 2010. Je nedôveryhodné tvrdiť že zverejnením informácie o predpokladanej celkovej hodnote zákazky by došlo „k podstatnému oslabeniu vyjednávacej pozície štátu“ ako sa uvádza v predkladacej správe. Je jasné že stavebné firmy sa o predpokladanej cene dozvedia iným spôsobom. Tým pred kým má táto informácia ostať čo najdlhšie utajená sú občania ktorí to cez svoje dane všetko zaplatia.

Ďalšie informácie:

Neúplné znenie Stanoviska MF SR

Podrobnejšia informácia o kauze

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.