Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií ukončilo pripomienkové konanie k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vyvlastňovaní pozemkov pri výstavbe diaľnic bez toho že by so zástupcami občanov zrealizovalo rozporové konanie k hromadnej pripomienke občanov k predmetnému návrhu zákona.

Ministerstvo odôvodnilo tento krok tým že „Pripomienka nezodpovedá čl. 10 Legislatívnych pravidiel vlády SR (LPV) pretože nenavrhuje nový text ani konkrétnu zmenu alebo spresnenie pôvodného textu.“

Pritom čl. 10 ods. 1 LPV hovorí: „Za pripomienku sa považujú aj odôvodnené návrhy predmetom ktorých nie je navrhnutie nového textu alebo odporučenie úpravy textu avšak obsahujú konkrétne výhrady k navrhovanému textu a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov navrhovaného textu; v takom prípade musí byť zo znenia pripomienky zrejmé v ktorých častiach a akým spôsobom sa má návrh zákona upraviť“

Hromadná pripomienka k návrhu zákona ktorú podporilo viac ako 500 občanov je riadne odôvodnená obsahuje konkrétne výhrady k navrhovanému textu a navrhuje spôsob odstránenia namietaných nedostatkov tým že bude návrh zamietnutý ako celok.

Hromadná pripomienka spĺňa úplne presne vyššie uvedené ustanovenie Legislatívnych pravidiel vlády a preto nie je dôvod na to aby MDPT ignorovalo názor občanov v nej vyjadrený.

Navyše ministerstvo vo svojom vyhodnotení pripomienkového konania konštatuje že pripomienke „čiastočne vyhovelo“. Tým ju vlastne uznalo ako prípustnú a je samo so sebou v rozpore s vyššie uvedeným tvrdením že Hromadná pripomienka nezodpovedá čl. 10 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Ak by bola Hromadná pripomienka skutočne v rozpore s čl. 10 LPV nemohla byť predmetom pripomienkového konania a mala byť odmietnutá ako celok

Ničím neodôvodnené skrátenie lehoty pre podávanie pripomienok z 15 na 7 pracovných dní bolo prvým závažným porušením Legislatívnych pravidiel vlády. Teraz ministerstvo opätovne porušuje Legislatívne pravidlá vlády ktoré mu stanovujú jednoznačnú povinnosť prejednať Hromadnú pripomienku s poverenými zástupcami občanov v rozporovom konaní Postup ministerstva hodnotíme ako úpornú snahu o čo najrýchlejšie prijatie zákona ktorý umožní urýchlené plnenie predvolebných sľubov aj za cenu porušovania práv občanov právnych predpisov a ignorovania názoru občanov ktorý bol vyjadrený patričným spôsobom v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády SR. Zároveň vítame že Legislatívna rada vlády v utorok 20.2.2007 návrh zákona neschválila ale odporučila ho prepracovať. Ani v upravenej podobe po medzirezortnom pripomienkovom konaní nie je návrh zákona podľa nášho názoru v súlade s Ústavou SR. Preto sme presvedčení že návrh zákona by mal byť zamietnutý ako celok.

Ďalšie informácie:

Pôvodný návrh zákona

Hromadná pripomienka k návrhu zákona

article.php?97Informácia o porušovaní LPV pri predkladaní návrhu zákona do medzirezortného pripomienkového konania

Materiál predložený do Legislatívnej rady vlády

Vyhodnotenie pripomienkového konania

Komuniké z rokovania Legislatívnej rady vlády SR 20.2.2007

Comments

Komentáre


Juraj Petrovič

Juraj Petrovič je vyštudovaný hudobník a právnik. Pracuje na pozícii stredného manažmentu v oblasti chemického priemyslu. Členom OKS je od roku 2002, postupne zastával rôzne funkcie v republikovej rade a predsedníctve OKS. V období 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Programovej rady OKS a v rokoch 2013 až 2020 bol podpredsedom OKS.