Sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR skonštatovala že Ministerstvo financií SR utajeným a skráteným pripomienkovým konaním o návrhu zákona ktorým sa mali zaviesť tzv. elektronické kolky porušilo Legislatívne pravidlá vlády SR aj práva občana vyjadriť sa k predmetnému návrhu zákona.

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu novely zákona o správnych poplatkoch sa uskutočnilo od 4. do 10. decembra 2012 teda päť pracovných dní. Ministerstvo financií nezverejnilo návrh zákona na Portáli právnych predpisov a teda verejnosť nemala vôbec možnosť sa k návrhu vyjadriť a pripomienkovať ho. Tým prišlo k viacnásobnému porušeniu Legislatívnych pravidiel vlády SR (LP).

Na utajené pripomienkové konanie som upozornil článkom Ficova vláda predĺži Slovenskej pošte kolkový biznis ktorý bol uverejnený na mojom blogu dňa 18. decembra 2012. Nasledujúci deň som na úrad vlády podal sťažnosť proti postupu ministerstva financií.

V oznámení o výsledku prešetrenia sťažnosti ktoré mi bolo včera doručené generálny riaditeľ Sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR Ing. Milan Ježo uvádza že moja sťažnosť z 19.12.2012 bola vyhodnotená ako opodstatnená. „Prešetrením postupu MF SR pri vykonávaní MPK k predmetnému návrhu zákona bolo zistené že MF SR v tomto konaní nepostupovalo v súlade s ustanovením čl. 13 ods. 2 čl. 13 ods. 6 a čl. 13. ods. 7 LP pretože nedodržalo lehotu stanovenú pre vykonávanie MPK. Zároveň nezverejnením tohto MPK na Portáli právnych predpisov porušilo Vaše právo vyjadriť sa k návrhu citovaného zákona v rámci MPK spôsobom upraveným v LP“ konštatuje sa v oznámení o výsledku prešetrenia mojej sťažnosti. Zodpovedným za tento postup bol štátny tajomník ministerstva.

V oznámení sa poukazuje na to že návrh zákona nebol doposiaľ predložený na rokovanie vlády SR a ministerstvo plánuje v blízkej budúcnosti uskutočniť k návrhu zákona pripomienkové konanie v zmysle ustanovení legislatívnych pravidiel.

Predmetný návrh zákona bol podľa úradu vlády plne v intenciách záverov ktoré už vláda k tejto problematike schválila. Toto tvrdenie však nezodpovedá realite. Vládou v októbri 2012 schválený materiál Návrh nového systému platenia evidencie a zúčtovania správnych a súdnych poplatkov pripúšťal prevádzku systému elektronických kolkov Slovenskou poštou ako jednu z možností. Návrh novely zákona z decembra 2012 však Slovenskú poštu za prevádzkovateľa systému elektronických kolkov priamo ustanovoval a to bez akéhokoľvek výberového konania či verejného obstarávania. Vládny materiál z októbra vyčísloval ročné náklady zavedenia systému elektronických kolkov na 69 mil. eur decembrový návrh zákona na 733 mil. eur. A pritom ich vydával za úsporu.

Zrýchlený a utajený spôsob pripomienkového konania vyvoláva podozrenie že ministerstvo financií sa potichu pokúšalo predĺžiť monopolný biznis Slovenskej pošte nahradením rušených papierových kolkov elektronickými kolkami. Verejné upozornenie na tento problém zámery ministerstva skomplikovalo. Ide o jasný príklad netransparentných praktík Ficovej vlády a presadzovania klientelistických záujmov na úkor korektného výberu z viacerých možných riešení systému správnych poplatkov. A v prípade rozhodnutia pre systém elektronických kolkov aj o obchádzanie verejnej súťaže na výber prevádzkovateľa systému.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 20. marca 2013.


Súvisiace informácie:

Úrad vlády SR: Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti (PDF)

Ondrej Dostál: Sťažnosť proti postupu ministerstva financií

Ondrej Dostál: Ficova vláda predĺži Slovenskej pošte kolkový biznis (blog)

Ondrej Dostál: Sťažnosť na utajené konanie (video)

SME: Online kolky nahradia papierové monopol získa opäť pošta

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.