Dnes sme doručili Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Podnet sa týka predsedu NR SR Pavla Pašku a ním natočených reklamných spotov pre televíziu TA3.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pritom verejným činiteľom v čl. 4 ods. 2 písm. f) zakazuje „používať svoju osobu svoje meno a priezvisko svoju podobizeň obrazovú snímku záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu“. V podnete žiadame Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií aby konštatoval porušenie zákona Pavlom Paškom a uložil mu pokutu v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku jeho mesačného platu.

Dnešným dňom sa tak začalo konanie proti Pavlovi Paškovi pretože „ak sa konanie začína na podnet dňom začatia konania je deň doručenia podnetu orgánu príslušnému podľa odseku l“ (čl. 9 ods. 3 zákona 357/2004 Z.z.). Príslušným orgánom je pre člena vlády Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Podľa čl. 9 ods. 5 zákona by mal výbor vo veci rozhodnúť do 60 dní od začatia konania.

Ondrej Dostál predseda OKS
Juraj Petrovič predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 21. marca 2013.


OKS: Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu

Comments

Komentáre