Vážená pani predsedníčka vlády

na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 nadväzne na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 499 zo dňa 13.07. 2011 povolilo Ministerstvo financií SR dňa 16. decembra 2011 prekročenie limitu výdavkov pre Ministerstvo kultúry vo výške 7 300 000 EUR do neziskovej organizácie DANUBIANA z toho 7 000 000 EUR za účelom rozsiahlej dostavby múzea.

Pri zakladaní neziskovej organizácie DANUBIANA sa vynorili fakty ktorými by sa mala bezpodmienečne zaoberať vláda keďže celý projekt sa má realizovať na základe jej uznesenia. Tieto fakty možno zhrnúť do troch otázok:

1. Zo Znaleckého posudku zo dňa 17. 12. 2011 ktorý vyhotovil pre potreby novovznikajúcej neziskovej organizácie DANUBIANA znalec ing. Miloslav Ilavský PhD. vyplýva že pozemky pod stavbami a aj celým areálom sú vo vlastníctve tretej osoby s nájomnou zmluvou ktorá sa končí prípadnou privatizáciou podniku alebo vyňatím z majetku prenajímateľa pričom čast stavieb tvoriacich príslušenstvo hlavnej stavby je situovaná aj na iných susediacich pozemkoch ktoré nie sú predmetom nájomnej zmluvy na pozemky.
Okrem toho zo Znaleckého posudku vyplýva že nehnuteľnosť sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vodného toku resp. Zdrže Hrušov a hrádze pričom nie je možné vylúčiť nebezpečenstvo prípadnej záplavy územia na ktorom je nehnuteľnosť situovaná.

2. Navrhovaná Zakladajúca listina a Štatút DANUBIANY ako štátnej neziskovej organizácie je napriek podielu štátu na financovaní v pomere 3:1 nevyvážená pre dominanciu spoločnosti VIA Danubiana s. r. o. vzhľadom na pomer členov Správnej rady za štát a za doterajšieho majiteľa (4:3) vopred je stanovený riaditeľ a predseda správnej rady čo je v rozpore so Zákon 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách pričom organizácia nepredpokladá post kurátora garantujúceho umeleckú orientáciu múzea.

3. Nie je zabezpečené dlhodobé financovanie projektu ani jeho finančná nezávislosť.

Vážená pani predsedníčka vlády

keďže v poslednom čase je známych viacero kauz kde hrali kľúčovú rolu problémy vo vzťahoch medzi vlastníkom pozemkov a nehnuteľnosti akou je napríklad kauza PKO v Bratislave pokladám za rozumné aby sa vláda SR so skutkovou situáciou oboznámila ešte pred zriadením neziskovej organizácie DANUBIANA a podporila celý projekt len v prípade ak nebude vzbudzovať verejné pochybnosti o tom či je v súlade so zákonmi a dobrými mravmi a to aj vzhľadom na potrebu rekonštrukcie SNG v Bratislave zriadenia inštitúcie typu Kunsthalle v Dome umenia v Bratislave a zriadenia Múzea úžitkového umenia a architektúry.

S pozdravom

Peter Zajac
predseda OKS a poslanec NR SR

V Bratislave dňa 29. januára 2012.

Comments

Komentáre