Zoznam osôb oprávnených konať v mene OKS vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a krajov 2022 (podpisovanie kandidátnych listín)

Na území celej Slovenskej republiky:

Ondrej Dostál, predseda OKS (ako štatutárny orgán v zmysle čl. 17 ods. 1 Stanov OKS)

 

Na území Bratislavského kraja:

Matej Števove, predseda Regionálneho združenia OKS v Bratislavskom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

 

 

Na území Trenčianskeho kraja

Juraj Bakoš, predseda Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

 

Na území Žilinského kraja

Juraj Petráš, predseda Regionálneho združenia OKS v Žilinskom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

Mikuláš Knapp, člen Republikovej rady OKS (na základe plnomocenstva udeleného predsedom strany v zmysle čl. 17 ods. 4 Stanov OKS)

 

Na území Nitrianskeho kraja

Vladimír Špánik, predseda Regionálneho združenia OKS v Nitrianskom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

 

Na území Banskobystrického kraja

Svetozár Gavora, predseda Regionálneho združenia OKS v Banskobystrickom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

Vladimír Soják, člen Republikovej rady OKS (na základe plnomocenstva udeleného predsedom strany v zmysle čl. 17 ods. 4 Stanov OKS)

 

Na území Košického kraja

Tibor Takáč, predseda Regionálneho združenia OKS v Košickom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

 

Na území Prešovského kraja

Peter Jeseňák, predseda Regionálneho združenia OKS v Prešovskom kraji (v zmysle čl. 17 ods. 3 Stanov OKS)

 

Na území Trnavského kraja

Vladimír Špánik, predseda Regionálneho združenia OKS v Nitrianskom kraji (na základe plnomocenstva udeleného predsedom strany v zmysle čl. 17 ods. 4 Stanov OKS)

 

 

Stanovy OKS

Článok 17

Konanie v mene strany

(1) V mene strany vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda strany ako štatutárny orgán, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany alebo skratke strany, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis. Ak nie je riadne zvolený predseda strany, koná v mene strany v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom ako predseda strany člen Predsedníctva strany poverený Predsedníctvom.

(2) V hospodárskych veciach majú okrem predsedu strany právo konať a podpisové právo aj kancelár a podpredseda strany poverený predsedom. Obaja konajú samostatne a podpisujú rovnakým spôsobom ako predseda.

(3) Predseda regionálneho združenia koná v mene strany vo veciach politických, ktoré sú v kompetencii regionálneho združenia na území príslušného vyššieho územného celku.

(4) Iné osoby sú oprávnené robiť právne úkony v mene strany na základe plnomocenstva udeleného štatutárnym orgánom strany.

Stanovy OKS

Ondrej Dostál, predseda OKS

Comments

Komentáre