Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Zákon bol schválený v roku 2014 a obmedzil právo vlastníkov poľnohospodárskej pôdy slobodne nakladať so svojím majetkom a právo ostatných osôb nadobúdať poľnohospodársku pôdu do svojho vlastníctva. Vlastník poľnohospodárskej pôdy stratil právo slobodne previesť svoj majetok na inú osobu podľa svojho vlastného rozhodnutia. Prednostné právo na získanie tejto pôdy získali osoby podnikajúce v poľnohospodárstve najmenej tri roky, pričom zvýhodnené sú osoby podnikajúce v katastri tej istej, resp. susednej obce.

Sme presvedčení, že zákon je v rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), pretože zasahuje do vlastníckych práv nad rámec predpokladaný ústavou. Európska komisia upozornila Slovenskú republiku na to, že zákon diskriminuje investorov z iných členských krajín Európskej únie (ďalej len „EÚ“), zasahuje do voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa a začala voči Slovensku konanie.

Predkladaná novela reaguje len na niektoré výhrady EÚ. Diskriminačný charakter zákona a neprimerané obmedzovanie vlastníckeho práva sa však nemajú zmeniť. Nad rámec doterajšej úpravy má štátny Slovenský pozemkový fond získať predkupné právo na predávanú poľnohospodársku pôdu. Schválením novely v navrhnutej podobe by tak zákon nielen zachoval neprimerané zásahy štátu do vlastníckeho práva súkromných vlastníkov, ale navyše by aj vytvoril podmienky pre získavanie doteraz súkromnej pôdy do vlastníctva štátu.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 12. decembra 2016 na portáli change|net.sk tu.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.