Dnes som sa obrátil na starostu obce Hrčeľ (okres Trebišov) Rudolfa Baloga a vyzval ho na odstránenie segragačnej praxe pri prevádzke multifunkčného ihriska v jeho obci.

V obci Hrčeľ sa nachádza multifunkčné ihrisko, pričom vstup na ihrisko je upravený nasledovne:

„Vstup na multifunkčné ihrisko pre verejnosť

V dňoch nepárneho čísla dátumu je multifunkčné ihrisko sprístupnené: ostatným občanom
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31

V dňoch párneho čísla dátumu je multifunkčné ihrisko sprístupnené: rómskym občanom
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30.“

Informácia je zverejnená napríklad na webovej stránke obce na adrese http://www.obechrcel.sk/-multifunkcne-ihrisko-info.

Hrcel

Rozdeliť dni, keď je ihrisko sprístupnené občanom, v závislosti od toho, či sú alebo nie sú Rómami, je jasným prejavom segregácie a diskriminácie. Podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“. Podľa čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“ Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) „Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.“

Rozdeľovať v takejto situácii ľudí podľa ich národnosti, rasy, či príslušnosti k etnickej skupine je nesprávne a ľudsky neprípustné, je nezlučiteľné s princípmi demokratického právneho štátu, odporuje zákonu, ako aj hodnotám Európskej únie, ktorej je Slovenská republika členom.

Dnes som listom zaslaným elektronickou poštou vyzval starostu obce, aby túto segregačnú prax zrušil. Zároveň som dal podnet verejnej ochrankyni práv Jane Dubovcovej, aby situácia preverila.

Multifunkčné ihrisko bolo postavené s finančnou podporou z fondov Európskej únie (Projekt: „Viacúčelové ihrisko Hrčeľ“, Os č.: 4, Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Kód opatrenia: 321, Číslo výzvy: I/4.1 ISRÚ/2010, Opatrenie v rámci ISRÚ: 1.3.1, Kód Projektu: 441811000004, Názov Projektu: Viacúčelové ihrisko Hrčeľ, Miesto realizácie Projektu: Hrčeľ, okres Trebišov). Vzhľadom na to, som na situáciu upozornil aj Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušana Chreneka.

Ondrej Dostál

predseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 20. marca 2016.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.