Úrady v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám odmietajú sprístupniť informácie o milióne eur, ktorý niekdajší premiér Fico ukázal na tlačovej besede koncom februára.

Úrad vlády postúpil žiadosť predsedu Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Ondreja Dostála o informácie ministerstvu financií, to ju vzápätí postúpilo Štátnej pokladnici, ktorá rozhodla, že žiadnu z požadovaných informácií nesprístupní. Postup štátnych orgánov v tejto veci považuje O. Dostál za odporujúci zákonu, rovnako aj rozhodnutie Štátnej pokladnice, proti ktorému podáva odvolanie.

Žiadosť, dve postúpenia, rozhodnutie o odmietnutí

Predseda OKS a poslanec NR SR (klub SaS) požiadal dňa 2. marca 2018 v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Úrad vlády SR ako povinnú osobu o informácie týkajúce sa bankoviek v hodnote milióna eur, ktoré boli vystavené na tlačovej besede vtedajšieho predsedu vlády Roberta Fica, vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka a prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara. Tlačová beseda sa konala na Úrade vlády SR 27. februára 2018. Podľa slov R. Fica vláda rozhodla o vyhlásení odmeny 1 milióna eur pre človeka, ktorý poskytne relevantné informácie, ktoré môžu viesť k odhaleniu, usvedčeniu a odsúdeniu vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Dostál požiadal o celkovo 13 informácií týkajúcich sa predmetného milióna eur.

Dňa 7. marca 2018 Úrad vlády SR postúpil žiadosť „z dôvodu vecnej príslušnosti“ Ministerstvu financií.

Dňa 13. marca 2018 Ministerstvo financií postúpilo žiadosť Štátnej pokladnici, „nakoľko Ministerstvo financií SR nemá predmetné informácie k dispozícií“.

„Dňa 20. marca 2018 Štátna pokladnica rozhodla, že mojej žiadosti nevyhovie v plnom rozsahu a nesprístupní mi žiadnu z požadovaných informácií. Rozhodnutie Štátnej pokladnice mi bolo doručené dňa 26. marca 2018. Štátna pokladnica sa pritom v odôvodnení rozhodnutia priamo neodvolala na žiadne z ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré v paragrafoch 8 až 11 umožňujú obmedziť prístup k informáciám,“ informoval O. Dostál.

Odôvodnenie odmietnutia

Odôvodnenie rozhodnutia sa odvoláva na § 21a zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici, podľa ktorého pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov Štátnej pokladnice alebo agentúry o finančných operáciách, platobných operáciách alebo iných obchodoch týkajúcich sa klientov alebo iných účastníkov finančného trhu sa postupuje rovnako ako pri ochrane a poskytovaní informácií a dokladov, ktoré sa týkajú platobných služieb alebo iných bankových obchodov a sú predmetom bankového tajomstva.29b)“.

Štátna pokladnica ďalej argumentovala ustanovením § 88 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, podľa ktorého sú poskytovatelia platobných služieb „povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa používateľov platobných služieb a ich obchodov,66) ktoré poskytovatelia platobných služieb získali pri výkone svojej činnosti podľa tohto zákona a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o platobných operáciách a o použití finančných prostriedkov prostredníctvom platobných prostriedkov.“

Nezákonnosť dôvodov odmietnutia

Ondrej Dostál považuje odvolávanie sa na bankové tajomstvo za absurdné. Podľa § 91 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách „predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov.“

Z 13 požadovaných informácií sa platobných operácií a účtov, ktoré môžu byť predmetom bankového tajomstva, týkajú iba štyri informácie (3, 4, 7 a 8). „Týmito informáciami však okrem Štátnej pokladnice ako poskytovateľa platobných služieb, disponuje aj štátny orgán, ktorý je vlastníkom predmetných bankoviek ako klient. Kým banka je v zmysle zákona povinná bankové tajomstvo chrániť, takúto povinnosť nemá samotný klient, ktorého sa tieto informácie týkajú a ktorý môže takéto informácie sprístupniť,“ uviedol predseda OKS O. Dostál.

Päť z požadovaných informácií (1, 2, 5, 6, 9) zrejme nemá k dispozícii Štátna pokladnica, v ktorej žiadosť o informácie skončila, ale určite ich má k dispozícii štátny orgán, ktorý je vlastníkom bankoviek, ktoré boli vystavené na tlačovej besede. Pritom nejde o informácie týkajúce sa platobných operácií, ani účtov, a teda tieto informácie nemôžu byť predmetom bankového tajomstva. „Tento štátny orgán mal v zmysle zákona povinnosť takéto informácie sprístupniť a ak ich nesprístupnil, postupoval v rozpore so zákonom, pretože neexistoval zákonný dôvod na obmedzenie prístupu k týmto informáciám,“ zdôraznil Dostál.

Štyri z požadovaných informácií (10, 11, 12 a 13) sa týkajú rozhodnutia vlády o použití predmetného milióna eur, a preto je evidentné, že nimi disponuje Úrad vlády SR. Vzhľadom na to Úrad vlády SR postupoval podľa Dostála v rozpore so zákonom, ak neposkytol žiadateľovi informácie, ktorými disponoval, ale postúpil žiadosť o informácie inému orgánu – ministerstvu financií. Ministerstvo financií navyše následne konštatovalo, že nemá príslušné informácie k dispozícii a postúpilo žiadosť ďalšej povinnej osobe – Štátnej pokladnici.

Postup úradov je podľa názoru predsedu OKS nezákonný aj v prípade, žeby niektorá z ním požadovaných informácií obsahovala aj informácie, ktoré nemožno sprístupniť. V takom prípade mali úrady postupovať podľa § 12 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v zmysle ktorého „všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.“ V predmetnej veci však úrady nepostupovali uvedeným spôsobom a odmietli sprístupniť všetky Dostálom požadované informácie.

Odvolanie

Vzhľadom na vyššie uvedené považuje Ondrej Dostál rozhodnutie Štátnej pokladnice o odmietnutí sprístupniť informácie za nezákonné a podáva voči nemu odvolanie. Žiada, aby mu všetky informácie požadované v pôvodnej žiadosti boli sprístupnené. Za nezákonný považuje aj postup Úradu vlády SR, ktorý postúpil celú žiadosť o informácie na ministerstvo financií, hoci prinajmenšom niektorými z požadovaných informácií evidentne disponuje.

 

Ondrej Dostál
predseda Občianskej konzervatívnej strany
poslanec NR SR (klub SaS)

V Bratislave dňa 5. apríla 2018.

 

Súvisiace informácie:

Tlačová beseda predsedu vlády R. Fica, ministra vnútra R. Kaliňáka a prezidenta PZ T. Gašpara, 27.2.2018

Fico postavil na stôl keš a novinárom odkázal, aby neurážali Troškovú, Denník N, 27.2.2018

Žiadosť Ondreja Dostála o informácie, 2.3.2018

Postúpenie žiadosti Úradom vlády SR na Ministerstvo financií SR, 7.3.2018

Postúpenie žiadosti Ministerstvom financií SR na Štátnu pokladnicu, 13.3.2018

Rozhodnutie Štátne pokladnice o nevyhovení žiadosti o informcácie, 20.3.2018

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.