Bratislava, 26. máj 2017 – Predseda OKS a poslanec parlamentu Ondrej Dostál dnes spoločne s kolegami Petrom Osuským a Annou Zemanovou (SaS) predložili návrh zákona, ktorým by sa mala skončiť doterajšia prax umožňujúca vyvlastňovanie nielen vo verejnom, ale i v súkromnom záujme.

Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií upravuje problematiku vyvlastňovania vo vzťahu k významným investíciám. „Keďže ide o súkromné investície, je sporné, či tento zákon zodpovedá podmienkam, ktoré pre vyvlastňovanie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva určuje ústava,“ uvádza predseda OKS Ondrej Dostál.

Keďže zákon hovorí o súkromných investíciách, nemožno v tomto prípade hovoriť o vyvlastňovaní vo verejnom záujme. „Samotnou veľkosťou investície z hľadiska množstva investovaných finančných prostriedkov alebo počtu vytvorených pracovných miest sa súkromná investícia nezmení zo súkromného záujmu na verejný záujem. Rovnako sa tak neudeje ani tým, že vláda rozhodne, že ide o investíciu vo verejnom záujme,“ odôvodňuje Ondrej Dostál právny názor, na základe ktorého poslanci navrhujú zrušiť zákonnú možnosť vyvlastňovať v súkromnom záujme.

Prístup, na základe ktorého by bolo možné akýkoľvek súkromný záujem len na základe v zákone vymenovaných podmienok či na základe rozhodnutia vlády ustanoviť za verejný záujem a tým legitimizovať vyvlastňovanie alebo zásah do vlastníckych práv iných vlastníkov, nezodpovedá ochrane vlastníckeho práva zakotvenej v ústave.

„Je taktiež veľmi sporné, či umožnenie vyvlastňovania v záujme súkromných investícií zodpovedá požiadavke ústavy, že vyvlastňovanie je možné iba v nevyhnutnej miere,“ spochybňuje ústavnosť dnes platného zákona predseda OKS Dostál. „Keďže iné súkromné investície sa realizujú bez toho, aby investorom bolo umožnené vyvlastňovať majetok iných vlastníkov, a zároveň aj tzv. významné investície je možné realizovať bez toho, aby sa zasahovalo do vlastníckych práv iných vlastníkov formou vyvlastňovania, nespĺňa vyvlastňovanie v záujme „významných investícií“ ani požiadavku nevyhnutnej miery, ktorú tiež ústava vyžaduje,“ dôvodí Dostál.

Predkladaným návrhom zákona sa preto navrhuje zrušiť zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upraviť súvisiace ustanovenia stavebného zákona. Cieľom poslaneckej iniciatívy je obmedziť možnosť zasahovania do vlastníckych práv v prípadoch, ktoré sú sporné z hľadiska ústavy, pretože nejde o zásahy do vlastníckych práv realizované vo verejnom, ale v súkromnom záujme.

Čo hovorí ústava?

Ústava Slovenskej republiky v článku 20 zaručuje vlastnícke právo.

  • podľa čl. 20 ods. 1 ústavy „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.“
  • podľa čl. 20 ods. 4 ústavy „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“
  • podľa čl. 13 ods. 4 „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“

Comments

Komentáre