Bratislava, 24. apríl 2018 – V rezorte pôdohospodárstva dlhodobo nie je vôľa zverejňovať viac informácií o tom, komu, kam a koľko ide peňazí prostredníctvom agrodotácií. Potvrdzuje to i fakt, že samotný premiér Pellegrini včera musel vyzvať ministerku Matečnú, aby mu poskytla zoznam udelených agrodotácií.

Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka prešiel legislatívnym procesom minulý rok. Predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál bol jedným z iniciátorov hromadnej pripomienky verejnosti k tomuto návrhu. Ministerstvo pôdohospodárstva ako jeho predkladateľ vtedy odmietlo návrh verejnosti smerujúci k tomu, aby boli na internete Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) zverejňované všetky tie informácie z informačného systému týkajúceho sa rozdeľovania a čerpania dotácií na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorých zverejneniu nebránia právne predpisy.

„Na požiadavku verejnosti, aby informačný systém, ktorý agentúra aj z našich daní obstarala a prevádzkuje, mal svoju verejne prístupnú časť, v ktorej by boli k dispozícii všetky informácie o procese prideľovania agrodotácií, ktorých zverejneniu nebráni zákon, zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva v rámci rozporového konania reagovali negatívne s vyjadrením, že je to z technického hľadiska nemožné a že zabezpečenie takýchto funkcionalít by znamenalo výrazný zásah do rozhraní informačných systémov,“ pripomína člen ústavnoprávneho výboru parlamentu Ondrej Dostál (OKS, v klube SaS).

Ministerstvo zároveň tvrdilo, že problematika zverejňovania prijímateľov je upravená  v čl. 111 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý rozsah zverejňovaných údajov ustanovuje podľa názoru zástupcov ministerstva taxatívne.

„Ministerstvo pôdohospodárstva sa opakovane vyhovára na to, že nemôže zverejňovať viac informácií, lebo mu v tom bránia predpisy EÚ,“ uvádza Dostál.

Nestačí len zverejňovať informácie o tom, komu a kam agrodotácie putujú, dôležité sú i informácie o procese rozhodovania o nich. Medzi zverejňovanými informáciami by nemali chýbať ani také, ktoré by umožnili verejnú kontrolu toho, ako rýchlo či pomaly sa o jednotlivých platbách koná, aký je priemer, kde rozhodovanie trvá pridlho či ide podozrivo rýchlo, keďže neštandardná rýchlosť konania je jedným z indikátorov možného korupčného správania zamestnancov agentúry.

„Žiadam týmto predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby onen podrobný zoznam poberateľov agrodotácií, ktorý si vyžiadal od ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, zverejnil bezodkladne, akonáhle ním bude disponovať. Žiadam predsedu vlády, aby informácie zverejnil v plnej miere v podobe, zverejneniu ktorej nebránia osobitné právne predpisy. Pri typoch informácií, ktoré zverejnené nebudú, by malo byť odôvodnené, ktoré konkrétne ustanovenia ktorých konkrétnych právnych predpisov ich zverejneniu bránia,“ uzavrel predseda OKS Ondrej Dostál.

 

Súvisiace informácie:

Hromadná pripomienka proti utajovaniu agrodotácií

Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Comments

Komentáre